Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg i kategorin Rapport från Utbildningsnämnden

Tillbaka till bloggens startsida

Inget krismöte

Utbildningsnämnden har idag haft ett extrainsatt sammanträde. Det framställs av Västerbottensnytt som ett krismöte vilket är helt fel. 
Vid föregående nämndsmöte gav vi vår förvaltningschef i uppdrag att bereda några frågor och kallade till ett nytt möte för att kunna fatta beslut om budgeten för 2019. Inget märkvärdigt i det, ett helt naturligt förfarande. Av frågeställningarna från Västerbottensnytt så kände jag att man ville skapa braskande rubriker och kritik mot migrationsverket. 

Att migrationsverket lämnar Vilhelmina och mottagandet av ensamkommande ungdomar minskar, får konsekvenser för hela samhället; handeln, fastighetsbolaget, sociala och skolan, för att inte tala om befolkningsstatistiken och att vi behöver varje människa som vill bo och leva i vår fantastiska kommun. Dessutom är det tragiskt för de som drabbas. Men att vinkla det till ett krismöte för utbildningsnämnden är inte rätt, vi har att förhålla oss till den verklighet vi befinner oss i och om elever försvinner så måste verksamheterna anpassa sig till det. Att det drabbar anställda är beklagligt men inget vi kan göra något åt. 

Vi har tittar på bokslutet för 2017 och gjort beräkningar utifrån det. Vi har fattat beslut att inte godkänna några nya önskemål, utifrån att vi har en väldigt hög personaltäthet tror vi att man minska kostnaderna och dessutom tror vi att intäkterna kommer att bli högre. 

Vårt budgetförslag innebär att vi behåller befintlig verksamhet och för att klara det så begär vi en utökad ram på strax under 12 miljoner.
Kommunens budget kommer nu att gå ut på remiss och beslut kommer att tas vid kommunfullmäktige i juni. Får vi en förändrad majoritet efter valet så kan det innebära att budget omprövas men vad gäller oss så var det en enig nämnd som tog beslut. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till ALLA ledamöter för goda och konstruktiva diskussioner och förvaltningen för väl genomförda beredningar. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Assistentfrågan

Vilhelmina kommun, liksom många andra kommuner, har valt att anställa assistenter för elever i behov av stöd.

För vår del har Skolinspektionen vid två tillfällen påpekat det stora antalet assistenter och att hanteringen inte överensstämmer med skollagen.

Utbildningsnämnden har därför lyft frågan och gett vår förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten att minska antalet assistenter till förmån för fler lärare och specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som tex socionomer. Vi tror att vi därmed kan ge eleverna det stöd de behöver på ett sätt som stämmer överens med skollagen och ökar måluppfyllelsen.

Enligt skollagen ska den första insatsen/anpassningen ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och om det inte räcker så ska stöd ges inom elevens elevgrupp. En förändrad lärmiljö för en inkluderande skola.

Till viss del kan vi även i framtiden behöva elevassister för t ex särskolans elever och elever i behov av “extra armar och ben” och dessa kan komma att undantas från beslutet.

 

Vid utbildningsnämndens sammanträde i tisdags diskuterades frågan men eftersom Kommunal har begärt centrala förhandlingar så togs inget beslut.

Plötsligt händer det!

Inte ofta som Vilhelmina nämns i positiva ordalag av Svenskt Näringliv men…plötsligt händer det.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/skolans-effektivitet-under-lupp_689028.html

Och som efterskalv av vårt Stockholmsbesök har Thérése Biller, departementssekreterare I regeringskansliet och utredningssekreterare i utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, hört av sig till Christer Staaf med frågor och vill lyfta fram vårt arbete som ett exempel i betänkandet.

Stort tack till ALLA inblandade för ett fantastiskt arbete.

Viveka Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Senaste nämnden och SKL:s öppna jämförelser

Nämndens sammanträde förra veckan inleddes med en presentation av vår nye förvaltningsekonom och information från förvaltningen.
Vi uppdateras kontinuerlig om ledningsorganisationen, prognosen för2016 ser ut att gå bättre än redovisningen vid senaste kommunfullmäktige och Vilhelmina är en av 20 utvalda kommuner som erhåller hjälp av Skolverket med behovsinventering och åtgärdsplan angående nyanländas lärande.  

Malgomajskolan/deras IKT-pedagoger har utmärkt sig i länet och anlitas för vissa utbildnings- och marknadsföringsinsatser. Tillsammans med kommunens IT-chef gav de information om Croome-datorer och GAFE (Google Apps for Education), ett enkelt sätt att nå ett 1-1-förhållande rörande dator/elev och effektivt för att förbättra och kvalitetssäkra ut- och inlärningsprocesserna. Nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till inriktningsbeslut. Vi har lagt en 3-årsplan för inköp av datorer, men anslog ytterligare 200 tkr för att påskynda processen.  

Minskade ersättningsnivåer från Migrationsverket och minskat mottagande får konsekvenser för budgeten 2017, ca 2,5 miljoner lägre, och beslutet blev att neddragningen ska ske i berörd verksamhet. Vi har reviderat ”Tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem”, avsatt medel för projektering av Kittelä och gett vår förvaltningschef i uppdrag att presentera några alternativ till permanent lösning för Volgsjö skola. För att lösa Malgomajskolans lokalproblem vad gäller fordonsprogrammet har vi begärt en överläggning med KS som är fastighetsansvarig. Vi har fått en förfrågan om förhyrning av lokaler och instrument för att kunna erbjuda ett alternativ till den nedlagda musikskolan. Vår förvaltningschef bereder frågan och väntar på kompletterande uppgifter.

Vi tog bl a beslut om verksamhetsförändring för skolsköterskorna på försök under vårterminen, IKE och bidragsbelopp och bereder vidare pedagogiska måltider, Trafiktillstånd för Malgomajskolans Transportprogram.

Eftermiddagen användes till kvalitetsredovisning från för- och grundskolan. Arbetet med den ”röda tråden” genom alla åldrar ser ut att ha slagit rot, vi-känslan växer i ledningsorganisationen och gemensamt arbetar man vidare med att rekrytera personal och komplettera Elevhälsan för att klara behoven.

Resultaten har förbättrats och vi konstaterade att vi är på rätt väg, vilket bekräftades idag då SKL släppte sina öppna jämförelser 2016 som gäller grundskolan läsåret 15/16. Vilhelmina har klättrat från plats 217 förra året till plats 24 det här året!!!  I Västerbotten ligger vi på andra plats. Stort tack till alla inblandade, ni har gjort ett fantastiskt jobb.

Med det så önskar jag er en skön advent/Viveka

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Angenäma problem

I slutet av 2015 fick vi besked om att förskolan Olympus skulle läggas ned och vi löste problemet provisoriskt genom att hyra lokaler av Pingstkyrkan under våren medan vi påbörjade en beredning för att hitta en långsiktig lösning.

För tillfället ökar barnafödandet och vi har nu 12 barn i kö fr o m oktober och ytterligare 12 våren 2017.
Vår ambition är att kunna flytta ut förskoleklass och fritidshem från Kittelä till Volgsjö skola för att kunna bereda plats för två avdelningar. Volgsjö skola kan inte inrymma den verksamheten och vi tittar för tillfället på två alternativ; utbyggnad av skolan och möjlig omflyttning av annan kommunal verksamhet. Under tiden så föreslår vi en modullösning på skolans område.  Vi hyr redan nu moduler för gymnasieskolan, fräscha ändamålsenliga lokaler som anpassas utifrån verksamhetens behov. 

Vän av ordning ställer sig kanske frågan vad som händer om barnantalet minskar. Volgsjö skola är trångbodda och behöver mer lokaler om vi ska samordna förskola/fritids med åk1-6 och fördelen med förskola i Kitteläs lokaler är, att om barnantalet minskar kan vi använda våra egna fastigheter och säga upp avtalet med förhyrda lokaler.

På sociala medier pågår en bra och intressant diskussion. Jag kan inte kommentera dessa och väljer därför att bemöta en del synpunkter här.

1. Bygg på Skogsbacken en våning. Det skulle innebära att förskoleklass/fritidshem blir kvar i  Kittelä och vi kan inte samordna den med verksamheten på Volgsjö skola. Det blir fler barn inom Skogsbackens område och utemiljön skulle kanske behöva utökas. Vi skulle få verksamheten i två våningsplan, vilket naturligtvis är möjligt men inte önskvärt.

2. Anställ 3 dagbarnvårdare (dbv). Om föräldrar efterfrågar plats i förskola så är vi skyldiga att erbjuda det och för inte så länge sen hade vi ett vitesförläggande på 500 tkr eftersom vi inte kunde göra det. Vi hade en mycket bra verksamhet med duktiga dbv och eftersom vi hade många dbv kunde vi ha en organisation som gav trygghet vid sjukdom och dessutom en lokal där barn och personal kunde arbeta i grupp. Med tre dbv skulle det mest troligt bli en återgång till hur det var förr, en dbv som tog emot barn i sitt hem från morgon till kväll och en dyr lösning med övertid.  

3 Bygg förskolor i byarna. Idag har vi förskola i fem byar samt ett kooperativ i Dalasjö. Att splittra verksamheten ytterligare skulle ge ökade kostnader. Även om förskolan bara har 6 barn måste den vara öppen och bemannas från morgon till kväll och någon ska ordna mat för ett fåtal även om de skulle kunna göra det för många fler, snittkostnaden blir med andra ord mycket högre än där vi kan samordna verksamheten. Om föräldrarna som står i kö dessutom bor på tätorten så känns det inte som ett bra alternativ.

Frågan kommer att diskuteras vid kommunfullmäktiges gruppmöte på måndag och ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde. För att kunna bedriva verksamhet under beredningstiden och kunna permanenta förskoleverksamhet på Kittelä, så hoppas jag att beslutet blir att hyra moduler. Vilken verksamhet som ska bedrivas i dessa anser jag att professionen ska avgöra, men jag kan tänka mig att förskoleklass/fritidshem förläggs till Paviljongen och modulen används till klassrum. 

Viveka Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från utbildningsnämnden

Vid nämndens sammanträde förra veckan behandlades bl a bokslutet för 2015 och budgeten för 2017.

Ett prognostiserat underskott i augusti på ca 8 miljoner har vänts till ett överskott på ca 5,8 miljoner. Förutom ökade intäkter i form av statsbidrag och avgifter och minskade kostnader för elever som går gymnasiet på annan ort har verksamheterna bidragit genom att minska sina kostnader.

En enig nämnd har påbörjat arbetet med budgeten för 2017 och förvaltningen fick uppdraget att utreda en nedläggning av förskolan Myltan i Latikberg, en flytt av förskolan Norrskenet i Malgovik till skolområdet och en översyn av den totala assistentresursen.

Nämnden inleds alltid med information från förvaltningen och där fick vi bl a information om lönekostnaderna för jan-feb, skolinspektionens tillsyn, Migrationsverkets önskan om att hyra lägenheterna i Dikanäs och planerade lärlingsutbildningar vid Lärcentrum.

Därutöver fick vi en genomgång av ansökningarna till Malgomajskolan. Totalt ser det bra ut med över 90 förstahandssökande men problem finns med för få sökande till Handel- och administrationsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet. Sedan tidigare finns ett beslut om att inte starta upp eller göra intag på program med färre än 6 elever.

Vi fick även information om Malgomajskolans behov av lokaler och Transportstyrelsens tillsynsbesök på Malgomajskolan och Lärcentrum.

Förskolan Olympus som lades ner vid årsskiftet har ersatts av en provisorisk lösning i Pingstkyrkans lokaler och förvaltningen ska nu utreda behovet av en permanent lösning. Där ska bl a framgå konsekvenserna av minskat antal barn/avdelning för vilket vi kan söka statsbidrag och föräldrarnas önskemål om placering i pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare. Vi har även begärt en överläggning med kommunstyrelsen och socialnämnden för att se över möjligheten till en rockad i kommunens fastighetsbestånd.

Möjligheten att planera fritidsverksamheten under lov innebär att vi ändrat reglerna. Debitering kommer att ske utifrån den ansökan som gjorts inte utifrån faktisk närvaro.


Några frågor på det?


Viveka AbramssonTallmon

Efter förseningar som vi inte kunnat råda över är nu ombyggnationerna av hemtjänstens lokaler och Trollstugan äntligen på gång och vi kan se fram emot nya förskoleplatser inom en snar framtid.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förskola eller familjedaghem

På VK:S ”Tyck till om Vilhelmina” så skriver Anna att vi bör behålla 5-6 dagbarnvårdare så länge som det finns föräldrar som vill ha den formen i stället för att trycka in barnen i förskolor.

Utbildningsnämnden har tagit del av enkätsvaren från föräldrar med barn i familjedaghem och av den kan man utläsa att 11 föräldrar enbart önskar plats i familjedaghem och 12 vill i första hand ha familjedaghem. Det handlar alltså om 2 alternativt 4 tjänster.

Frågorna som ställdes i enkäten gällde ”oavsett vilken dagbarnvårdare som erbjuds”, men många av kommentarerna har handlat om att man vill ha plats i familjedaghem om man får behålla den dagbarnvårdare man i dag har. Man har också sagt att man vill ha plats i familjedaghem om man inte får den förskola man önskar. Med andra ord så är det fortfarande osäkert hur de kommer att ställa sig om de erbjuds en annan dagbarnvårdare eller när de erbjuds en plats i förskola. Eftersom organisationen kring ev familjedaghem kommer att förändras så är det också osäkert hur föräldrarna kommer att ställa sig.

Kostnaden för två dagbarnvårdare är ca 825 000 kronor och nämnden fattade inte något beslut eftersom summan inte finns i vårt budgetförslag. Någon större förändring kommer inte att ske 2013 och därför tyckte vi att frågan får diskuteras i samband med att budget för 2014 antas.

Man pratar ofta om överinskrivningar och stora barngrupper, men i Vilhelmina har vi lägre antal barn/personal än genomsnittet i riket, 5,3 jämfört med 5,5. Sett till antalet närvarnade barn/personal ligger vi betydligt lägre än genomsnittet i riket, 3,2 jämfört med 4,5. Skillnaden mellan planerad och faktisk resurs i riket är 1 medan det i Vilhelmina är 2,1.  Det vill jag inte kalla att vi trycker in barn i förskolorna.

Siffrorna är hämtade från KKiK, kommunens kvalitet i korthet 2012.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kort rapport från Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tisdagens arbetsutskott började med ett besök på förskolan ”Vågen”, som snart står klar för att tas i bruk för 8 barn och därefter åkte vi upp till Hembergsskolan för att på plats ta del av hur flytten av åk 6 gått.
När det gäller samordningen förskola-skola-fritidshem så är ombyggnationerna påbörjad i Nästansjö och diskussionerna i Latikberg pågår. Det ser tyvärr ut att bli stora ekonomiska skillnader mellan de två alternativ som presenterats i L-berg.
Hemtjänsten har lämnat Tallmon och planeringen pågår för fullt för att iordningställa ytterligare förskoleplatser.
Vi har fått en redovisning av den enkät som skickats ut till föräldrarna som har barn hos dbv och frågan kommer att diskuteras vid nämnden i september.
Skolinspektionen bestrider vårt överklagande och vi har därför tvingats erbjuda vårdnadshavarna till barn placerade hos dagbarnvårdare, plats i befintliga avdelningar till dess att ”Tallmon” kan tas i bruk.


Fler som inte förstår

Även Maria Kristoffersson skriver om det hon inte har full koll på.
http://blogg.vk.se/maria-kristoffersson-vilhelmina/2013/06/08/dagmammor-forskola-eller-grannen-1209070

 

Det är inte den socialistiska majoriteten utan utbildningsnämnden, inkl oppositionen, som fattat beslut om att utöka antalet förskoleplatser och jag utgår från att de förstår att det får konsekvenser för dagbarnvårdarverksamheten.
Om det finns föräldrar som önskar plats hos dagbarnvårdare när Tallmon tas i bruk så får vi pröva den frågan då. För planeringens skull är det bra om de så snart som möjligt meddelar det. Lokalen i anslutning till Vågen kan lika väl disponeras av dagbarnvårdarna men det blir inte samma organisation som nu. Med färre dagbarnvårdare blir det ingen som går utöver och täcker upp, man får kanske inte den dagbarnvårdare som man har idag och barngruppen blir kanske inte densamma.
I Vilhelmina har vi alltid värnat om familjedaghemmen och därför haft förhållandevis många dagbarnvårdare. Vi administrerar en alliansstyrd regering och när nu kraven skärps på kommunerna, så tvingas vi vidta åtgärder.

Hur jobbar framgångsrika kommuner och hur vill centern i Vilhelmina att vi ska lösa frågan?

Ang ”Besserwisserpolitik”

Jag har tagit del av Göran Jonzons inlägg på Inlandsbloggen och konstaterar att han inte har full koll på verkligheten och hur politiken fungerar.


1. Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn en plats i förskolan, det beslutet togs centralt och gäller sedan hösten 2011.  Styrs Alliansen av en socialistisk övertygelse om nyttan med likriktning?

2. Det är inte jag som pekar med hela handen och dirigerar barnomsorgen enligt rent ideologiska grundvalar. Det är utbildningsnämnden som fattat beslut om att förskolan ska byggas ut och ingen från något parti har motsatt sig förslaget. Det får konsekvenser för dagbarnvårdarguppen eftersom barnantalet är detsamma.


3. De har ingenting med privata alternativ och initiativ att göra. Även dagbarnvårdarverksamheten bedrivs i kommunal regi och antalet kommunanställda blir i stort sett detsamma.

I utbildningsnämnden fattar vi inga beslut som kan knytas till att säkra kommande röster, vi utgår från de lagar, regler och behov som finns och besluten fattas oftast i enighet.

 

Bakgrunden till beslutet har jag redogjort för i en tidigare blogg med rubriken Förskola eller pedagogisk omsorg.

För övrigt så ser jag att även Gunilla Jansson (C) bloggar i samma fråga. Hon blandar äpplen och päron och verkar inte heller förstå vad det handlar om. Jag har ställt frågor i hennes blogg, återstår att se om jag får något svar.

 

Förskola eller pedagogisk omsorg

Kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats till alla 1-åringar vars föräldrar så önskar. Vilhelmina kommun lever inte upp till det kravet i dagsläget, något som Skolinspektionen har påpekat. De bevakar oss och om inget görs så är det vite som gäller.
Utbildningsnämnden har därför beslutat att utöka antalet platser i anslutning till Vågen och tillskapa nya vid Tallmon när hemtjänsten lämnar sina lokaler.
Beslutet handlar inte om ekonomi eller ifrågasättande av den verksamhet som bedrivs av våra dagbarnvårdare, beslutet handlar om att leva upp till de krav som ställs på oss.
På tätorten har vi i dag 206 barn inskrivna på förskola, inkl 19 barn på Olympus, och 63 barn inskrivna hos dagbarnvårdare. Mer än 80 % av de föräldrar som har sina barn hos dagbarnvårdare önskar plats i förskola.
Kommunen är inte skyldig att erbjuda plats hos dagbarnvårdare men om det finns önskemål från föräldrarna så kan man göra det. Skulle så vara fallet i Vilhelmina så får vi pröva den frågan efter att Tallmon tagits i bruk.
Bemanningen kommer att följa nuvarande praxis och några av dagbarnvårdarna kan ev komma ifråga på barnskötartjänsterna. Det är en procedur som enligt gällande regler sköts av personalavdelningen.
Förskolan är en skolform och på sikt kommer, mest troligt, kravet på enbart pedagogiskt utbildad personal att gå igenom.
Frågan om framtida bemanning vid våra förskoleavdelningar kommer att behandlas i nämnden under hösten.

Med anl av Maria Kristofferssons blogg "Är man stor nog som 11-12-åring"

Frågan om att flytta åk 6 till Hembergsskolan initierades av grundskolans skolledning eftersom man till hösten får problem med att rymma all verksamhet på Volgsjö skola.

Nämnden fick information vid förra sammanträdet och frågan berördes även vid samma nämnd när rektor samt personal från Fritids berättade om sin verksamhet. Vid arbetsutskottet fick vi en muntlig redovisning och vi valde därefter att föreslå nämnden fatta beslut om flytt av åk 6 och att inbjuda till ett föräldramöte för. Alternativen var att flytta Fritidshemmet Bikupan eller särskolan.

För min del har jag informerat mina partikamrater på olika sätt och även till viss del allmänheten här på Sossebloggen. Hur oppositionen sköter sin information har jag ingen aning om, inte heller hur Maria Kristoffersson håller sig underrättad, men Jonny Kärkkeinen har varit närvarande vid såväl sammanträden som föräldramötet.

Maria Kristoffersson skräms av den nonchalans som majoriteten uppvisar, jag skräms av den attityd hon har mot vår kommunala skola och det är inte första gången som hon visar upp den attityden. Den bild hon ger av Hembergsskolan känns orättvis och sätter en oförtjänt stämpel på både personal och ungdomar. Vår uppfattning är att vi har kunnig personal och fina ungdomar.

”Barn har rätt att vara barn så lång det går” skriver hon och därför ska vi inte placera åk 6 på Hembergsskolan, men vi kan ha 9- åringar där i fritidshemmet Solbacken. Hur går det ihop?

Alliansens förslag på omdisponering av lokaler på Volgsjö skola innebär att särskolan får mindre utrymme, att vi måste fortsätta hyra lokaler på Folkets Hus för förberedelseklassen och att Solbacken blir kvar på Hembergsskolan. Att Solbacken blir kvar på Hembergsskolan innebär i sin tur att fritidshemsverksamheten blir dyrare och vi får därmed betala mer till fritidshemmet Prästkragen.

Ibland tvingas man fatta obekväma beslut och vi bedömer att denna lösning är den bästa utifrån de förutsättningar som gäller.

Utbildningsnämnden har många bollar i luften.

För tillfället diskuteras en rad frågor där vi förhoppningsvis, i nämnden och kommunfullmäktige, ska fatta kloka beslut.

Här kommer lite kort information om en del ärenden.

Utökning av antalet förskoleplatser. I dag har vi närmare 60 barn placerade hos dagbarnvårdare. Föräldrarna har rätt till förskoleplats och vi har nu ett förslag till fullmäktige som innebär en förskola vid Tallmon där ca 50 barn ska beredas plats och en utökning av lokalerna vid Vågen för att kunna ta emot 8-10 barn.

Samordning förskola, skola, fritidshem i Latikberg och Nästansjö. Enligt beredningen så ryms verksamheterna i skolornas lokaler, men diskussionen fortgår var de ska förläggas. I Nästansjö där lokalen är i ett plan är man i stort sett överens, men i Latikberg är det inte lika enkelt.
Det kommer att kosta en del eftersom kraven är hårda när man förändrar verksamheten i en lokal, men på sikt spar vi pengar i form av lägre lokal- och personalkostkostnader. Dessutom kan vi förhoppningsvis få intäkter genom försäljning av förskolans lokaler.

Ledningsorganisationen inom för- och grundskolan. Vi har ett förslag på tydligare och billigare ledningsorganisation, ett förslag som av förklarliga skäl inte gillas av alla, men som vi ser som en nödvändighet för att inte behöva minska resurserna ytterligare ute i verksamheten.

Lokalbehovet på Volgsjö skola. Till hösten går två klasser vidare till Hembergsskolan men tre nya klasser tillkommer, vilket gör att vi saknar ett klassrum.
Vi har idag en grupp fritidsbarn på Hembergsskolan och vi hyr lokaler på Folkets Hus för en förberedelseklass. På Hembergsskolan finns det tre klassrum samt grupprum som skolan inte behöver för egen del.
I det läget har vi tre alternativ att välja på; att flytta åk 6, Bikupan eller Särskolan till Hembergsskolan.
Au har i dag valt att föreslå nämnden att åk6 flyttas till Hemberget hösten -13. På så vis frigör vi tre klassrum på Volgsjö skola, ett för åk!, ett för förberedelseklassen och ett för Bikupan. Fritidsbarnen på Hemberget kan då flyttas ner till Volgsjö samtidigt som vi kan minska gruppstorlekarna på Kittelä.

Inte trovärdig

När jag läser Maria Kristofferssons VK-bloggar undrar jag vem hon företräder och om övriga centerpartister och borgerliga partier i kommunen ser henne som sin talesperson. Som sådan tycker jag att hon borde vara mer påläst och saklig, hålla sig till sanningen och räkna rätt.

Hon har i en rad bloggar skrivit om måndagen den 21 maj då vi diskuterade 2012 års prognos, åtgärdsplan och budget 2013-15.
Medvetet eller omedvetet så stämmer hennes beskrivning inte med verkligheten. Kanske var hon splittrad pga andra åtaganden, kanske förstår hon inte det som sas.

Dagen anordnades inte för att tvinga någon att ställa sig bakom våra förslag eller hjälpa oss att ta ansvar.
Samtliga förtroendevalda och berörda tjänstemän var kallade för att vid ett och samma tillfälle få information och ta del av den beredning som gjorts, för att kunna ställa frågor och diskutera olika alternativ.
Det står sedan partierna fritt att komma med förslag inför fullmäktige i juni och jag ser fram emot att ta del av den åtgärdsplan som Maria & Co har arbetat fram, eftersom vår upplevdes så klen.

Vårt upplägg kan jämföras med hur dem borgerliga majoriteten hanterade 2008 års prognos. 
Man tog inte hänsyn till den prognos som tagits fram, man påstod sig ha egna siffror som visade på ett annat utfall och man upprättade ingen åtgärdsplan när underskottet, ca 17 miljoner, var ett faktum.

Hon skriver även att vi föreslår småbarnsskola/nedläggning av byaskolor och att vi förespråkar centralisering. 
Småbarnsskola var ett förslag från den borgerliga alliansen under förra mandatperioden, ett förslag som vi motsatte oss. I beredningen inför måndagen hade förvaltningen tagit fram det förslaget igen, men vi står fast vid vår uppfattning.

Uppdraget till förvaltningarna inför måndagen var att se över all verksamhet i hela kommunen, även tätorten, och bland förslagen finns en viss anpassning till verkligheten som i sig inte försämrar servicen.

Idag har kommunstyrelsen haft sammanträde och jag hoppas att MK i sin blogg presenterar de åtgärder som den borgerliga gruppen föreslagit.

För övrigt så heter det numera Utbildningsnämnden.

 

Kvalitetsdag

I dag har utbildningsnämnden haft kvalitetsredovisning där samtliga verksamheter deltagit. Lite kort har vi bl a fått veta följande:

Samtliga barn har placerats inför hösten, inräknat omplacering av ”Kefas”- och Olympusbarn” och det finns 10 platser lediga i familjedaghem.
Skollagen innebär att alla 1-åringar har rätt till förskoleplats och vid arbetsutskottet i går tog vi upp frågan om inrättande av 1-2 småbarnsavdelningar kopplat till Vågen, vilket innebär en minskning av antalet dagbarnvårdare med 3-6 och gissningsvis en dubblering av kostnaderna.

Fritidshemmen har många barn inskrivna och är i stort behov av fler platser.

I grundskolan ökar antalet elever och Volgsjö skola är snart treparallellig, men elevutvecklingen ser inte bra ut för Dikanäs och Latikberg.

Elevantalet vid gymnasieskolan ser ut att öka rejält jämfört med föregående år. Efter omvalsperioden som slutade i natt så har 85 elever valt Malgomajskolan i första hand. I februari i fjol var siffran ca 55 och inför hösten -11 antogs 66 elever.  

Vi står inför en stor utmaning när det gäller att förbättra studieresultaten för våra elever och det arbetet måste genomsyra all verksamhet från förskola och uppåt. Trots dystra siffror vad gäller betyg så klarar vi oss bra om man ser till enskilda program, något som tyvärr inte framkommer när statistiken redovisas.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nämnd mm

Nämndens möte i tisdags inleddes med information från gymnasiet, lärcentrum, förskolan och förvaltningen.
Glädjande är att antalet förstahandssökande till Malgomajskolan ökat med ca 20 elever till 73 jämfört med föregående år. Totalt har 218 st Vilhelmina som ett alternativ, så förhoppningsvis ska vi kunna locka några fler.
Statistik kan läsas och tolkas på olika sätt och bilden att våra elever uppnår dåliga resultat, stämmer inte om man synar siffrorna, över lag ligger de bra till.
Vi jobbar vidare med inrättandet av ett elevboende och ser fram emot att kunna ta den nya sporthallen i drift, två viktiga delar i gymnasieskolans framtid.
Kön till förskolan är inte helt klar, men det ser ut som att vi kommer att klara placeringarna inför hösten. De barn som nu finns på Kefas kommer att erbjudas plats enligt föräldrarnas önskemål och information kommer att gå ut om att avgiftsreduceringen fr o m tre års ålder gäller all verksamhet, även hos dagbarnvårdare.
Bokslutet för 2011 är inte helt klart, men det ser inte bra ut. De stora underskotten ser ut att ligga inom för- och grundskolan, kostverksamheten och skolskjutsarna.  
Vi avhandlade en rad ärenden och tog gemensamma beslut även i frågor där vi inledningsvis hade olika uppfattningar.

Sammanfattningsvis så fick vi viktig information och förde givande diskussioner innan vi fattade nödvändiga beslut och stämningen var, som den oftast brukar vara, god.

Dagen avslutades med S-föreningens årsmöte. Av verksamhetsberättelsen kunde utläsas att vi haft ett aktivt år, men engagerade medlemmar och vi har hunnit med många av de punkter som vi gick till val på.

För övrigt så deltog jag i Utbildningsdelegationen sammanträde i fredags.
Vi höll till i Robertsfors och inledningsvis fick vi information om hur de har det inom utbildningsområdet.
Det är alltid intressant att ta del av hur andra organiserar sig och löser sina åtaganden och det ger en del reflektioner inför kommande arbete på hemmaplan.  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äntligen...

…har dagbarnvårdarna fått lämna Slottet och flyttat in i nya lokaler, Trollstugan vid Tallmon.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Årets sista dag med kun-gänget.

Trots att listan var relativt kort och ”grå” så var årets sista nämndssammanträde en trevlig tillställning som innehöll en del glädjeämnen.

Vi har utsett årets idrotts- och ungdomsledarstipendiat.
Eftersom jag i skrivandets stund inte vet om han nåtts av beskedet så avvaktar jag med att avslöja vem det är, men så mycket kan jag säga att det är en person som är väl värd utmärkelsen.

Fritidsgården har fått ett erkännande som berörde oss djupt.
Vilhelmina Pingstförsamling har nämligen skänkt 10 000 kronor till deras verksamhet!
De skickar årligen stora summor till biståndsverksamhet ute i världen, men vill även stötta och visa sin uppskattning för det arbete som läggs ner på våra ungdomar i kommunen.
Personalen har gjort och gör ett fantastiskt arbete, men jag tror inte att de förväntat sig att uppmärksammas på det här sättet.

Tummen upp för stipendiaten, Vilhelmina Pingstförsamling och Fritidsgården.

Som grädde på moset så förgyllde en fem veckor gammal Vilhelminabo vår dag.

 

Med andra ord en bra dag och nu stundar julefrid och ett nytt spännande år.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gruppstorlek

På VK:s nätupplaga skriver ”Musslan” under artikeln ”Nedläggning av förskoleavdelning skjuts upp” att hennes son går på ett dagis i Vilhelmina där det är 24 barn och tre personal.

Mest troligt så är sonen inskriven på den fristående förskolan Olympus, för det finns ingen kommunal avdelning som har mer än 19 barn inskrivna, vilket, omräknat till heltider, motsvarar ca 15 barn.

 

Jag ser fram emot "nuddisarna", för då får vi svart på vitt hur det ser ut på våra avdelningar och kan planera utifrån hur det faktiskt ser ut.

Äldre inlägg