Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg i kategorin Kyrkopolitik

Tillbaka till bloggens startsida

Kyrkofullmäktige

Igår hade Stensele Vilhelmina samfällda kyrkofullmäktige sammanträde.


Bland många ärenden så förrättades ett fyllnads val på posten som ledamot i kyrkonämnden och som ordförande efter Max Fredriksson.


Han hade som en följd av sitt beslut att omedelbart lämna socialdemokratiska partiet avsagt sig sina uppdrag i kyrkonämnden.


I sedvanlig demokratisk ordning så hade vi utsett en efterträdare till honom
Agneta Lindström – Berg valdes som ny ordförande.
Hon har lång och gedigen vana av kyrkopolitiskt arbete och vana av både parti och kommunpolitik.


Hon bla a varit kommunalråd en period.


Hon är en mycket kompetent och kunnig efterträdare till Max F.


Vi tycker det är mycket tråkigt att Max valt att lämna oss. Han har gjort ett bra jobb i kyrkan men en sak har livet lärt mig. Ingen är oersättlig. Det finns alltid någon som är beredd att ta vid där man slutar.
Så också i detta fall.


Jag är helt övertygad om att kyrkans verksamhet kommer att fortskrida på ett sätt som gagnar oss kyrkotillhöriga i församlingarna.
 
Åke Nilsson
Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrka och Skogen

När man diskuterar ekonomin i församlingen/samfälligheten (Svenska kyrkan) kommer nästan alltid frågan upp om kyrkans innehav av skog och varför man inte utnyttjar detta. Men församlingen/samfälligheten har ingen skog! Det är nämligen så att skogen ägs och förvaltas av stiften och organisatoriskt är en församling helt fristående och har ingen som helst beslutanderätt över stiftets verksamhet. Jag brukar säga att församlingen fungerar ungefär ungefär som ett franchiser-företag, dvs man är ett eget företag men har rätt att använda en huvudorganisations namn mm under förutsättning att man följer centralt angiva regler och direktiv.

 
Ursprungligen så var en trakts innevånare skyldig att se till att en präst kunde få en lön för att man skulle få bilda en egen församling och det är ur detta som skogsinnehavet tillkom och skogsinnehavet kallas egentligen för prästlönetillgångar. Luleå stift har ca 60 000 hektar mark varav ca 32 000 hektar används för skogsbruk. Den utkomst som fås från skogen fördelas sen mellan församlingarna enligt ett fastställt andelsantal.
I reda pengar innebär det att Stensele-Vilhelmina samfällighet får ca 400 000 kr per år. 
 
Läs mer här:
 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=658832

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Distriktsstyrelsemöte

Det blev en tidig morgon idag också. DS möte kl 0900 i Umeå.

Vi diskuterar motioner och motionssvar till distriskongressen i april.

27 motioner som rör det mesta i vårt samhälle.

Vi hinner också prata lite om det politiska läget i länet.

Som vanligt trevligt och högt i tak. Vi sossar har kul.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kyrkans besparingar

Ikväll har jag haft det första telefonsamtalet om de besparingar vi måpste göra inom kyrkan. Sen finns ju mycket skrivet på VKs hemsida. Först måste jag konstatera ett faktum. Om vi inte gör något kommer vi att få minussiffror nästa år, alltså måste vi i budgeten försöka åtgära detta. Det finns två vägar att gå - antingen att öka intäkterna, dvs höja kyrkoskatten eller att minska utgiftena. Skulle vi täcka kommande års prognos med en höjning av kyrkoskatten hamnar vi på ca 17 öres höjning och lika mycket året därpå, det känns inte som en tänkbar väg. Alltså måste vi sänka utgifterna. Tittar vi på sikt finns det två vägar där, antingen minskar vi personalutgifterna eller minskar kostnaderna för lokaler. För kommande år gör vi båda sakerna samtidigt, planen är att försöka kallställa några kyrkor och att hålla några tjänster obesatta. På det viset får vi möjlighet under kommande år att göra mer långsiktiga omställningar.

I kommentarerna på VK nämner man i huvudsak två åtgärder. För det första påpekar man att kyrkan har stora skogsinnehav. Detta är både rätt och fel. Församlingen/samfälligheten har ingen skog, innehavet finns hos stiften. Här måste man komma ihåg hur kyrkan är organiserad. Församlingarna är självständiga företag med egen ekonomi som är skild från stiften och vi har ingen möjlighet att styra över stiftets tillgångar. Jag brukar jämföra församlingen som en franchiserföretag som är självständig men får använda företagsnamnet, beskrivningen är inte helt riktig men kan fungera för att förstå hur organisationen är upplagt. 

Alltså, vi i församlingen/samfälligheten har ingen skog vi kan sälja eller utnyttja.

Det andra som nämts är att sälja prästgården i Vilhelmina. Detta är inte alls uteslutet men det låter sig inte göras inför kommande års budget utan är något vi måste jobba med under kommande år, liksom vi kommer att få se över möjligheterna att sälja andra lokaler, samfälligheten har drygt 50 olika byggnader. Och när man tittar på andra lokaler måste man ta hänsyn till olika lagar och bestämmelser. Här undersöker vi möjligheterna att få hjälp av externa kompetenser. 

I Dikanäs vill man ha kvar församlingsgården för att kunna ha t ex minnesstunder och liknande men tittar man på andra ställen finns inte den möjligheten. I t ex Saxnäs har kyrkan ingen sådan lokal och det finns heller ingen skyldighet att hålla en sådan lokal.

Jag förstår mycket väl att man mycket gärna vill ha kvar de lokaler som finns idag men som kyrkonämndens ordförande måste jag också se till att ekonomin går ihop. Det finns inga enkla lösningar och det finns inga lösningar som inte kommer att märkas för församlingarna. Det är problemet när man sitter som förtroendeval oavsett om det är i kyrkan, i kommunen eller på något annan nivå, gör man förändringar så är det inte alltid positivt men det gäller att utföra sitt uppdrag. Och gäller det att skära ner på ett eller annat vis sker det met tungt hjärta, det är alltid lättare att leda en organisation i medvind


Max Fredriksson

kyrkonämndens ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Besparingar

Budgetarbetet går framåt och vi har nu i kyrkonämndens au lagt ett förslag som skall behandlas först i kyrkonämnden för att sedan fastställas i kyrkofullmäktige. VK kommer med en artikel (publiceras nog i morgondagens tidning men finns på nätet redan) om detta. Besparingarna som måste göras sker inte enbart i Stensele-Vilhelmina samfällighet utan många församlingar står inför samma problem. 

Vi försöker att så långt det går ta till åtgärder som inte skall påverka verksamheten alltför mycket men visst kommer det att märkas. Främst kommer det att märkas på de ställen där kyrkorna nu över vintern kommer att kallställas. Vid större helger (julhelgen kan vara ett exempel) värmer man upp dem. Det gäller kyrkorna i Umnäs, Ånäset och Latikberg. Att just dessa är valda beror dels på besöksantalet och dels om där finns alternativa lokaler att hålla gudstjänst i. 

Vi tittar också på de tjänster som finns men klarar oss detta år genom att hålla ett par tjänster vakanta och klarar därför oss mot att behöva säga upp folk vilket skulle ha känts som ett verkligt dåligt alternativ.

Under det kommande året kommer vi att få jobba hårt med att titta över vilka möjligheter vi har att minska på de kostnader som finns men genom att vi gör de åtgärder som vi gör nu köper vi oss en del tid samtidigt som vi lyckas skaffa oss en buffert under kommande år så att vi under de efterföljande åren har lite bättre utgångsläge.

Max Fredriksson

kyrkonämndens ordförande


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gudstjänst

Nu på söndag är det dags för kyrkorådet i Vilhelmina att kliva fram och visa upp sig. Då kommer vi att "bänka" alla ordinarie som tjänstgör under högmässor och gudstjänster och vi tar över alltihop. Eller - vi kanske släpper fram dem lite grann så att Ni inte glömmer bort vilka det är men i huvudsak håller vi i alltihop.

Så är Ni nyfikna på en något annorlunda gudstjänst så är det dags att ta en promenad upp till kyrkan nu på söndag.


Max Fredriksson

2:e vice ordf i kyrkorådet

Vad händer i kyrkan just nu

Under denna rubrik kommer jag m fl att skriva en del om vad som händer i kyrkan. Jag är ordförande i kyrkonämnden för hela Stensele-Vilhelmina samfällighet och 2e vice ordf i kyrkorådet i Vilhelmina församling.

Jag vet att inte alla har helt klart för sig hur den politiska organisationen ser ut så jag skall försöka ge en kort översikt. Stensele församling och Vilhelmina församling har valt att samarbeta i det som kallas för en samfällighet. Det innebär att det finns ett fullmäktige för hela samfälligheten och ordförande i denna är Åke Nilsson. Fullmäktige väljs vid kyrkovalet. Styrelsen för samfälligheten är kyrkonämnden där jag alltså är ordförande. Kyrkonämnden har hand om mer övergripande saker, budgetberedning, personalansvar, fastigheter mm. Vi har också ett fastighets- och kyrkogårdsutskott. 

Kyrkorådet är församlingens styrelse och har ansvar för själva församlingsverksamheten och där sitter Monica Köpsén som ordförande. Hos oss är kyrkorådet direktvald dvs väljarna utser direkt dess ledamöter.

Det arbete som pågår just nu i kyrkonämnden är i huvudsak budgetarbetet för kommande år. Även kyrkorådet jobbar vi med budget men även med att ta fram församlingsintruktionen som är det grundläggande styrdokumentet för församlingen.

När det gäller budgeten är framtiden inte alltför ljus utan vi står inför en prognos med minussiffror under flera år framåt så det är ett arbete som inte är alltför roligt men nödvändigt. Tyvärr kan det komma att märkas i verksamheten. Mitt mål just nu är att jobba fram en budget för nästa år där vi sparar ganska ordentligt för att sen ha ett spelrum så att vi kan minimera besparingarna under de följande åren och just nu ser det ut som om vi kan lyckas med detta. På det viset får vi tid att göra mer genomgripande långsiktiga förändringar som kan bli mer hållbara.  

Taggat med: