Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg i kategorin Fria tankar

Tillbaka till bloggens startsida

Politikercafe i Vilhelmina

Ikväll har vi haft politikercafé på Folkan.
Kommunalrådet Magnus Johansson
presenterade sig och svarade på frågor, medan vi drack kaffe och mumsade på goda kanelbullar som FH Cafeterian bakat.

Förutom vårt nya kommunalråd Magnus Johansson, fanns våra nämndsordföringar också på plats för att informera och svara på frågor

Viveka  Abramsson -Utbildningsnämnden

Annika Wibrell- Socialnämnden

Lillemor Jonsson - Mlijö och byggnadsnämnden.

Och vårt tidigare tf KSO Mikael Österberg fanns också på plats och hjälpte till att rodda.

Ämnena varierade mellan frågor gällande näringslivsfrågor, flygplatsen, skolan och utbildning, socialnämndens frågor, utvecklingen i fjälldalarna, samarbeten som pågår och påbörjas med närområdet och ideologiska vägval.

Vi bor i en fantastisk kommun där vi kan åtnjuta en makalös livskvalité. Utmaningar finns det. Vissa är trixigare än andra, och tar lite längre tid att lösa, mem överlag har vi väldigt många möjligheter att utveckla dom närmaste åren. Vad vi behöver är en Socialdemokratisk politik som möjliggör ett samhällsbygge där alla kan vara med. och snart kan vi presentera laget som ska leda oss de närmaste åren. En mycket spännande tid följer.

B8336FD8-503F-4CAD-BECC-AF2C49532A21

32B8076D-0D73-434E-8E66-82DF3BFD8BC5  699651EC-4C0B-400D-9569-ECB54D9BCB03 89A66E1A-498F-438C-9DC9-A6500895DFCA EC9F4F24-3AA2-4857-9DE5-E5C1687A17E5 E7F20907-6250-44BB-B57B-280394A55C3F

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Visst Maria, rätt ska vara rätt

Maria Kristoffersson skriver i sin blogg ”Delårsbokslutet för de första 8 månaderna visar att året kommer att gå ihop om man godkänner bokslutet för 2016. Fullmäktige tillförde 21 miljoner ur 2016 års resultat trots att de inte skulle hanteras så enligt revisorerna. Så om vi tog bort dessa så skulle det inte se lika ljust ut.”
Bokslutet för 2016 är godkänt och revisorerna har inga synpunkter på vårt förslag och fullmäktiges beslut om överföring av 21 miljoner från 2016 till -17. Något vi gjorde för att slippa stora nedskärningar i verksamheterna. Däremot har de synpunkter på den fondering på 21 miljoner som oppositionen föreslog och vi tog beslut på.

Hon skriver också ”Vi i oppositionen tycker det blir svårt att godkänna delårsrapporten då revisorerna säger att bokslutet för förra året blev fel.”  och ”Vi föreslog fullmäktige att göra om och göra rätt så att revisorernas synpunkter skulle tas med och åtgärder vidtas.”
Revisionen skriver ”Årets redovisade positiva resultat kan hänföras till den felaktiga fonderingen som gjorts av 2016 års överskott.” och ”Kommunstyrelsen har fått information om hur rättning kan göras till årsredovisningen för att räkenskaperna ska vara rättvisande och upprättade utifrån god redovisningssed.” 
Varför återremittera ärendet när det klart framgår att påpekade brister kan åtgärdas vid årsbokslutet.

Återigen Marias beskrivning, ”Centerpartiet och alliansen tycker rätt ska vara rätt och att kommunen ska följa lagen. Detta då revisorerna säger att kommunen inte följer lagen och är bedrövade över att det inte händer något.”
Revisionen skriver ”Kommunen följer inte rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11.2 materiella anläggningstillgångar avseende komponentavskrivning…” och det var det som Lars Sjölin sa sig vara bedrövad över.

”Problemet är att det fattas pengar i verksamheterna som behöver minskas ner.” enl Maria.
Problemet som jag ser det är inte att det fattas pengar, problemet är att de landar i skattkistan om vi inte tillför dem till verksamheterna. Det gjorde vi 2017, det kallar jag för att ta ansvar. Eftersom oppositionen inte ville föra över det som saknades (minns jag rätt så tyckte man att ca 5 miljoner borde räcka) så hade det varit på sin plats att de också presenterat var besparingarna motsvarande 16 miljoner skulle göras.

Jag är glad och nöjd över att vi till slut kunde komma överens och att Maria till sist la vårt förslag, men är förbryllad över att hon tydligen inte förstår vilka förslag de lagt, vilka konsekvenser det fått och vilka beslut som behöver tas. 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Regionalflyget och Maria Kristoffersson

"SRFF och SRF AB är inte partipolitiskt styrda organisationer, vilket Maria Kristoffersson tycks tro. Som vanligt brister det i Kristofferssons källforskning. SRFF (Svenska Regionala Flygplatsförbundet) har 33 medlemmar och organiserar alla civila/kommunala flygplatser i Sverige med undantag av Skavsta. SRF AB (Svenska Regionala Flygplatser AB) ägs gemensamt av SRFF. 

Den flygskatt som nu föreslås har utretts och resultatet visar tydligt att skatten inte på något sätt gynnar miljön, snarare tvärt om. Ett ökat bilåkande skulle bl a kunna blir resultatet och det skulle t o m kunna resultera i ökade koldioxidutsläpp.. Det ska också nämnas att de allra flesta remissvaren förordar att en flygskatt inte ska införas.

Som ordförande i SRFF och SRF AB har jag, liksom övriga ledamöter i styrelsen, att vårda det uppdrag som vi fått av våra ägare. Det främsta ändamålet och syftet är att skapa de bästa förutsättningar för regionalflygplatserna att verka under rimliga ekonomiska betingelser och att bidra till ökad regional tillväxt, vilket gynnar hela nationen. SRFF anser att det rimliga vore att staten på ett mera aktivt sätt kunde stötta de kommuner och regioner, som idag svarar för ekonomin i verksamheten vid flygplatserna. Sammantaget svarar kommuner och landsting/regioner för betydande belopp för att kunna hålla verksamheterna igång vid de svenska regionalflygplatserna. 

Att Maria Kristoffersson inte förstått betydelsen av att hålla regionalflyget igång är bara att beklaga. Sedan kan man ju tycka att det är lite märkligt att Kristoffersson har koll på vilka partitillhörigheter ledamöterna har i resp. organisation. Som sagt, vi sysslar inte med partipolitik i vare sig SRFF eller i SRF AB. Nästa gång du bloggar om viktiga ting, så råder jag dig att ta reda på fakta, eller har du anslutit dig till den transatlantiska trenden att använda dig av alternativa fakta och sanningar?"

KG Abramsson

Regeringen backar om kilometerskatten

Isak From(S) skriver på Facebook:
" Utredaren verkar inte ha gjort jobbet som vi ville.
Vi vill ha en vägslitageskatt som både leder till att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och skapar ordning och reda i åkeribranschen. Vi nöjer oss inte förrän vi har ett förslag som löser båda de frågorna.
Utredningen har inte i tillräckligt hög grad har analyserat möjligheterna till en geografisk differentiering av vägslitageskatten."

https://www.svd.se/regeringen-backar-om-kilometerskatt/om/naringsliv

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vår studiecirkel

Ikväll har vi haft väldigt roligt på vår studiecirkel. 


Motionsskrivning är ämnet och idéerna flödar. Nu är vi på gång. 

Vi kör en kväll i 3e veckan i varje månad. Alla medlemmar välkomna.

Taggat med: 

, ,

Maria Kristofferssons korta minne.

Debatten i fullmäktige är slut och budgeten för kommande år är antagen men Maria Kristoffersson fortsätter att sprida villfarelser. Hon har i ett flertal bloggar ondgjort sig över vårt sätt att räkna, lite ”surt sa räven” kanske, eftersom de inte lyckades hålla ihop alliansen. 

Vi har analyserat utfallet vad gäller finansieringen de senaste åren och utifrån det tror vi att vi kan höja den med 10 miljoner, men vi har inte räknat med välfärdsmiljonerna eftersom det inte finns något beslut än om dessa. Maria tycker att vi trollar med siffror men verkar ha liten koll på sin egen grupp, eller så agerar hon helt på egen hand. I förhandlingarna var de nämligen villiga att sträcka sig till en utökad finansiering på 7 miljoner. Vad kallar hon det för?

Vi har lagt en budget utifrån den beredning som gjorts för att slippa alltför drastiska nedskärningar. Jag kan ha missat något men i Centerns remissvar kan jag inte utläsa hur de tänkt sig de besparingar som deras förslag innebär, förutom en nedskärning på IT-verksamheten. Deras ramar innehåller ingen uppräkning av finansieringen vilket innebär att KS skulle få ca 2,4 miljoner mindre, UBN ca 4 miljoner mindre och SN ca 2,6 miljoner mindre.
Märk väl att eftersom de i övrigt utgått från budgetremissen skulle satsningen på feriearbeten också uteblivit.

Det är mycket snack/text men lite verkstad i deras förslag. Man pratar om visioner och prioriteringar men inte ett ord om vad man ska plocka bort. Utifrån Annikas liknelse i debatten; det är relativt enkelt att plocka bort något mindre nödvändigt från matkassen om pengarna i plånboken inte räcker till allt, men vad man ansåg vara mindre nödvändigt i den kommunala verksamheten har de inte preciserat.

Tack vara Politiskt Alternativ så har vi nu en budget som ger lite lugnare förutsättningar för det framtida arbetet. Skulle vi ha gått på något av ”alliansens” förslag skulle det ha inneburit att förvaltningarna genast skulle ha behövt sätta igång arbetet med att hitta besparingar på 8-10 miljoner och vi skulle dessutom kanske ha tvingats fatta obekväma beslut. Om finansieringen sedan skulle visa sig öka eller om välfärdmiljonerna skulle trilla in så skulle det arbetet ha varit helt i onödan. Tycker ni inte att vår personal har viktigare saker att göra?

Vi har inget förslag på nedläggning av platser inom äldreomsorgen i dalgångarna, läs Saxnäs eftersom det inte finns några såna platser i Dikanäs. Det kanske inte spelar någon roll för den boende vem som driver verksamheten, men för skattebetalarna har det betydelse. Hur alternativa driftsformer skulle kunna minska kostnaderna förstår jag inte, men om det finns intressenter som vill vara med och utveckla en bra äldreomsorg till en rimlig kostnad så borde dessa kliva fram och visa på det.

Trots erfarenheter av snöröjning och fastighetsskötsel i annan regi så framhåller man envis att allt kan bli bättre och billigare om det sköts av privata entreprenörer och det framställs, helt felaktigt, att vi är motståndare till allt utom drift i kommunal regi trots att vi under många år haft förskola och fritidshem i alternativ form.

Nu framgick det tack och lov väldigt tydligt under debatten att för centern så är inte ekonomin prio ett utan privatiseringen i sig.

Maria läser remissvaret som fan läser bibeln, vi pratar inte om nedläggning av skolor utan vill så långt det är möjligt behålla de som finns idag. Liknande formulering fanns i föregående års budget- och strategiplan som även Centers stod bakom. Hur tänkte hon då?

För att få en majoritet bakom budgeten så gick vi med på att ändra i texten om byaskolorna från ekonomiskt försvarbart till pedagogiskt hållbart. Personligen tror jag att vår skrivning hade varit bättre för skolornas fortlevnad, eftersom vi då skulle kunna försvara en liten skola utifrån långa avstånd och merkostnader i andra skolor vid en flytt av elever, men i en förhandling gäller det att både ge och ta.

Med detta sagt/skrivit så önskar jag er alla en skön sommar.

Viveka Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

På förekommen anledning...

....vill jag påminna om VARFÖR vi firar 1Maj....

image

 

Förstamajdemonstrationer har sin upprinnelse i USA

Den 1 maj 1886 gick USA:s arbetare i alla de stora städerna ut med krav på åtta timmars arbetsdag. Det ledde till sammandrabbningar med polisen och tio demonstranter dödades.

Arbetarnas protester ökade sedan i styrka, och tre dagar senare­ dödades nio poliser och fyra civila i Chicago.

Polisen genomförde massarresteringar och efteråt utpekades sju män som anarkister och samhällsfiender. De dömdes till döden genom hängning.

1 maj blev minnesdag för avrättade arbetare

Tre år senare, 1889, beslöt arbetarnas andra internationella kongress att offren skulle hedras i hela världen den 1 maj 1890.

Ända sedan dess har dagen varit en internationell manifestationsdag.

image

I Sverige har vi skotten i Ådalen -31, när 5 arbetare fick sätta livet till när inkallad militär avlossade skott mot de strejkande arbetarna dom gick i demonstrationståget.

 

Vi manifesterar den här dagen för att hedra de som kämpat för bättre och mänskligare arbetsvillkor och som t.o.m fått offra sina liv för den rätten.

Det är viktigt att kunna sin historia!!!

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Centern dementerar...

http://blogg.vk.se/Ruggugglan/2014/09/24/c-dementerar/0 kommentarer | Skriv en kommentar

Är vi ja -sägare eller...?


Sitter och läser en del sociala medier. Är synnerligen irretterad över att det i mina ögon ”hittas på” hur KVINNOR ÄR INOM POLITIKEN.

1: Vi som sitter i nämnder och föreningar låter KG och Åke få bestämma? Har Ni då varit på något av våra möte? Förmodligen inte för då skulle ni ha hört att vi diskuterar många gånger höjer vi rösten och säger kanske både saker i affekt och med mening. Jag har själv kommit upp till min tjänstemän på måndagar när vi har haft möte och de har undrat vad var i oense om. Jag kan säga att ibland låter det hemskt mellan oss men vi säger då till varandra vad vi tycker och tänker. Vi kan ha rätt och vi kan ha fel. MEN VI HAR SAGT VAD VI TYCKER. Jag har suttit på möte med nån/några från andra partier som inte säger något men kommer hem och samma eftermiddag skriver att allt vi har sagt är åt fanders. Hörde inte din röst när du satt där som vald från ditt parti. Kanske tunghäfta eller så var du förlamad. Men hemma på kammaren kan man skriva vad som helst och få gehör.

2. När det gäller att vi inte avsätter KG och Åke. Så vitt jag vet kan man inte avsätta någon för att man vill utan finns det fortfarande förtroende från partiet och de som har valt oss då är man kvar. Om man inte själv stiger undan pga. av andra orsaker. Valberedningen har haft ett tungt arbete under det gångna året. De är i mina ögon ett av De värsta uppdragen man får. Få rätt person till rätt position. När man tar på sig ett uppdrag svarar man ja om man tror sig klara av detta en mandatperiod. Detta skall man ha i beaktande när man får frågan.

3. Jag har INGEN POLITISK åsikt på Facebook utan där är jag Lillemor med vänner och ett vanligt liv. Bara för att man inte dansar i samma ringhörna så kan man vara trevlig mot varandra, ge ett gott bemötande och framför allt ett Hej när man möts. Hur skulle det se ut om man inte kunde göra affärer hos mina politiska motståndare.

MED VÄNLIG HÄLSNING

Lillemor Jonsson

Ordförande miljö/byggnads nämnden


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ingen opposition i kommunstyrelsen

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde i Vilhelmina saknades i stort sett hela oppositionen.

Av 11 ledamöter var det nio närvarande. 8 st från S+V och 1 från den samlade oppositionen. Det var viktiga framtidsfrågor på dagordningen men det struntade man i. Var finns ansvaret för Vilhelminas framtid från borgarna?

Heder åt Ingrid Ericsson som prioriterade att vara med idag.

Censur

Under den senaste tiden har Göran Jonzon hållit en välpolerad fasad men i kväll brast det http://blogg.vk.se/jonzon/2014/09/09/en-uppgift-vardig-hjaltar/#comment-1015.

Jag undviker att skriva i affekt så jag avvaktar morgondagen.

Men… både GJ och Max Fredriksson har påstått saker om Sossebloggen som inte kan stå oemotsagt.
GJ skriver ”…för att hänge sig åt ohämmad självdyrkan i den slutna sossebloggen” och Max skriver ”… men kommentarer som är kritiska mot s det censurerar man”.
Inget kan vara mer fel. Vi censurerar inget, kommentarerna läggs ut direkt. Vid några fåtal tillfällen när det ”skenat iväg” så har vi lagt in funktionen förhandsgranskning, men det har bara varit under en kort tid till dess att ”trollen” försvunnit. Dessa kommentarer har oftast varit riktade mot oppositionen.

GJ har ända sedan vi startade Sossebloggen förfäktat detta och även andra felaktiga påståenden och hans åsikter försöker jag ”nolla”, men att Max nu anammat samma synsätt gör mig fruktansvärt besviken.

19 eller 99, vad är värst?

Jag vet inte om Ronny Thellbro tagit del av något bokslut eller bara gått på mina uppgifter, men han borde ha tittat på fler bokslut innan han skred till verket. Det är nämligen så, att under perioden 2007 till 2010, när alliansen styrde Vilhelmina, minskade antalet anställda med 99 personer, hittills under perioden 2011 till 2013 har antalet anställda minskat med 19 personer. Vill man veta i vilken sektor personalen minskat så krävs betydande mer än att enbart läsa siffror i årsredovisningarna. Verksamheter flyttas mellan styrelsen och nämnderna och dessutom särredovisas inte olika sektorer. Min gissning är att han nu lusläser boksluten för att kunna hitta något att nita dit oss på.


Bakgrunden till mitt inlägg:

I Kicki Normans blogg http://blogg.vk.se/Ruggugglan/2014/09/06/idag-rekommenderar-jag-att/#comment-1963 fick jag följande fråga av Ronny Tellbro:
”Sen vill jag vända mig till din partikamrat Viveka med följande fråga; Ofta blir både besked och svar selekterade. Kan du säga huruvida antalet fast anställda i offentlig kommunal anställning ökat eller minskat i Vilhelmina under innevarande mandatperiod?”

Jag befann mig på annan ort med dålig uppkoppling och eftersom jag anande att mitt svar skulle komma att användas mot mitt parti så svarade jag: ”Där jag befinner mig just nu kan jag inte svara dig på ett trovärdigt sätt och snabbast besked får du nog om du vänder dig direkt till kommunen. Vad frågan har med blogginnehållet att göra förstår jag inte, men du kanske kan förklara så det blir begripligt för mig.”

Svaret blev: ”Hej Viveka! Varför hänvisa till kommunadministrationen? Ska förtroendevalda hänvisa till tjänstemän, istället för att försöka svara själva, så lär det inte bli särskilt mycket till medborgarkommunikation. Tjänstemän kan heller inte ställas till svars för politiska beslut. Som representant för majoriteten kan du säkert ge svar på frågan jag ställer. Ska jag tolka det som att du inte vill?
Bloggen berör specifika anställningar i kommunal service. Då är det väl naturligt att bredda frågan att gälla kommunala anställningar generellt.”

Förväntar man sig verkligen att vi förtroendevalda ska ha alla siffror och uppgifter i huvudet? För min del är det självklart att man kan vända sig till kommunen för att få ut uppgifter, men när jag kom hem så letade jag upp de senaste boksluten och svarade så här: ”Enligt boksluten så framgår att antalet anställda mellan 2010-2013 var 894, 894, 861 och 875.”

Och svaret blev så här: ”Tack för uppgiften Viveka.
Antalet sysselsatta brukar var ett av huvudnumren i en valrörelse. Frågan har ju också att göra med huruvida den rådande politiska majoriteten ska hållas ansvarig i detta fall.”

Mina misstankar bekräftades senare när jag läste Ronnys blogg ”Världsklass i Vilhelmina?” http://blogg.vk.se/ronny14/2014/09/09/varldsklass-i-vilhelmina/  ”…Frågan om bemanningsmåttet inställer sig när jag bl a tar del av årsbokslutet för 2013. Antalet kommunalt anställda har nämligen sjunkit under s-styret. Frågan är i vilken sektor personalen har minskats.”
0 kommentarer | Skriv en kommentar

Reflektioner...

….. efter att ha tagit del av den senaste tiden skriverier i sociala medier. Där kan jag
bl a läsa

Att det inte är nån skillnad mellan partierna. Det finns skillnader, men när vi visar på dessa får vi ofta veta att vi smutskastar eller förtalar.

Att vi sysslar med pajkastning i stället för att tala om vad vi vill. Samtalsklimatet är relativt gott och i olika situationer och debatter för vi fram vad vi vill åstadkomma, men tyvärr så uppmärksammas  oenigheterna mest.

Att politiker bara lovar runt och håller tunt. Lokalt kan vi i Vilhelmina visa att vi genomfört i stort sett alla våra vallöften. Fredrik Reinfeldt lovade i sitt tal i Almedalen 2006 att ALLA skulle få minst 1000 kronor mer i månaden och det löftet har han i stort sett infriat och det med råge för de som tjänar mest.

Att politiker inte lyssnar på ”vanligt folk”/väljarna. Politiker är vanligt folk som dagligen träffar vanligt folk och lokalt gör vi besök i kommunens olika byar och håller öppna möten där alla är välkomna och samtala med oss. För medlemmar hålls förenings- och repskapsmöten där vi diskuterar och fattar beslut i frågor som senare kommer upp på dagordningen. Tyvärr så är det nog så att de som vet bäst är alltför upptagna med annat och därför inte har tid att träffa politiker.

Att politiker inte vet hur den vanliga medborgaren har det. Politiker är vanliga medborgare, där finns hög- och låginkomsttagare, unga och gamla, män och kvinnor, arbetslösa och studerande, egna företagare, privat- och offentliganställda osv. Den blandade erfarenheten gör att det kan ta tid att komma fram till beslut, det gäller att ge och ta men kompromisser ses ofta som ett nederlag för den som inte vet hur det fungerar.

Att det inte behövs så många politiker eftersom det bara är en del som hörs. För vår del så förs diskussionerna vid våra interna möten och när vi väl tagit beslut så ställer vi oss bakom det, alla behöver inte upp på barrikaderna och upprepa det som sagts.

Att de unga saknas i politiken (vilket jag i och för sig kan hålla med om) och att de gamla ska lämna plats till yngre förmågor. Att inneha ett uppdrag handlar om förtroende, ett förtroende hos medlemmarna. Endast medlemmarna kan tillsätta eller avsätta någon. För att komma i fråga måste man alltså ta steget in i föreningslivet och engagera sig i det ideella arbete som utförs där. Ålder får inte vara ett hinder, är man intresserad så ska man också kunna och ha rätt att engagera sig.

Att vi borde arbeta för Vilhelminas bästa istället för att sitta i sandlådan. Det är precis det vi gör, men anonyma röster på t ex ”Tyck till” sprider tyvärr, i sin ambition att sänka socialdemokraterna, en väldigt negativ bild av vår kommun.

När det gäller Sverigedemokraterna så anklagas vi för att inte respektera väljarna. Alla som röstar på SD är inte rasister men de väljer att stötta ett rasistiskt parti och det tål att påpekas. Om man inte tar lärdom av det som skett så kommer historien att upprepa sig och tyvärr så ökar främlingsfientligheten i takt med ökade klyftor i samhället.

Jag tror på ett solidariskt samhälle, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov och därför röstar jag på Socialdemokraterna.

Situationen i Gaza

.....är helt oacceptabel. Vår regering står handfallen och gör INGENTING! Så får det inte fortsätta! 

Jag har skrivit under protestlistan som kräver att Reinfeldt ska agera! 

Gör det du också ! 

http://alliansfrittsverige.nu/kampanj/mark-ockupationen-reinfeldt

/Kristina  Norman 

Vilhelmina S-förening

Rör inte strejkrätten

Folkpartiet vill göra kraftiga åtstramningar i strejkrätten ....
 
http://alliansfrittsverige.nu/kampanj/ror-inte-strejkratten
 
#rörintestrejkrätten
#skämsfolkpartiet
#skämsveolia
#hejaseco
#taingenskit
 
Kristina Norman , Vilhelmina S-förening

Kvällens politikercafe

 Ämnet för kvällen var "Vård och äldreomsorg" 

Mycket bra och tydliggörande information om var de olika partierna står i frågan. Många vill mycket men har få förslag om hur det ska verkställas. Jag tycker att kvällens café tydligt visar på vilka det är som gör verkstad och vilka som snackar. Det är Socialdemokraterna som har visionerna och förmågan att omvandla dem till verklighet.  

Annika Wibrell  var S representant, med Åke Nilsson som bisittare

Den 14 september avgör vi vilket vägval vi ska ha i Vilhelmina. 

Rösta rött! 0 kommentarer | Skriv en kommentar

Visste ni att...

EU -BESLUT PÅVERKAR DIREKT ELLER INDIREKT ÖVER HÄLFTEN AV BESLUTEN SOM TAS LOKALT AV KOMUNFULLMÄKTIGE I VILHELMINA.

LÅT DIN RÖST DEN 25 MAJ AVGÖRA. RÖSTA RÖTT!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utifrån vad hon skriver i sin blogg...

... kan vi alltså förutsätta att det första Maria Kristoffersson tänker göra vid ett eventuellt maktövertagande i Vilhelmina, är att säga upp folk från sina anställningar. Jag tror inte jag är ensam om att tolka hennes uttalande så.

" Jag har fått frågor om varför jag tycker det är viktigt att ta en budget ku och inte i höst efter valet. Det som är värst med att senarelägga budgeten är att kommunens nämnder och verksamheter inte kommer att ha tid att planera hur man ska anpassa sin verksamhet för att hålla den budgetram man fått. Det gör att det kommer att bli panikbesparingar som ska effektueras på ett par månader vilket är helt omöjligt. Att ändra verksamheter tar tid och att avsluta anställningar tar än längre tid."

Att vi kommer att behöva göra stora förändringar i våra verksamheter är det nog ingen som tvivlar på,men...Vi socialdemokrater vill i första hand se över fastighetsbestånd och andra delar som inte påverkar personalstaten. Vi tror att vi kan göra mycket innan vi blir tvungna att sparka folk. Det har ju dessutom visat sig, att det är inte alltid det billigaste och mest kostnadseffektivaste alternativet att privatisera , som Centern och övriga alliansen vurmar för.  Ta bara kommunförrådet som ett exempel.... 5 familjer miste stora delar av sin försörjning pga av Alliansens privatiseringsnit, och så visar det sig att det inte bara blev dyrare med snöröjning mm utan också sämre....

Läs förövrigt Vivekas kommentar om iden att tidigarelägga budget.

http://vilhelminasossarna.bloggo.nu/Budgeten-for-2015-nar-ska-den-tas/

 

Maria Kristoffersson menar att väljare inte vet vad dom ska röst på om budgeten tas i novemeber som vanligt.

" För vår del kommer väljarna att få veta vad vi vill åstadkomma nästa mandatperiod bl a genom vårt handlingsprogram, vår sosseblogg, möten IRL och debatter i olika fora."

skriver Viveka i sitt inlägg i ovan länk.

Åke Nilsson skriver i en kommentar:

" Alliansen i Vilhelmina kan börja med att lägga sitt budgetförslag.
I så fall blir det det första under denna mandatperiod."

YUP!

 

 

 

 

Budgeten för 2015, när ska den tas?

Med anledning av en artikel i VK där Mattias Larsson (C) vill slå vad med Lennart Holmlund (S) och Tamara Spiric (V) skriver Maria Kristofferson på Facebook: ”Även i min kommun vill S majoriteten vänta med att lägga fram budgeten för nästa år. Min rekommendation är: ta budget innan sommaren. Väljarna måste få veta vad de har att vänta om socialdemokraterna ska behålla makten.”

För att den nya majoriteten inte ska vara bunden till en budget antagen av en annan konstellation ska budgeten vid valår tas efter valet och för Vilhelminas del kan det inte göras förrän tidigast 15 oktober när de nya fullmäktigledamöterna intar sina platser. Processen med att ta fram den har däremot påbörjats och det är inget som hindrar partierna att redan nu sätta sig in i det arbetet, men varför ska vi anta en budget innan sommaren som bara ska gälla några månader.

För vår del kommer väljarna att få veta vad vi vill åstadkomma nästa mandatperiod bl a genom vårt handlingsprogram, vår sosseblogg, möten IRL och debatter i olika fora.

Äpplen och päron

Vår (s) annons i förra veckans Vilhelmina-aktuellt har väckt reaktioner och startat debatt på både VK-bloggen och face-book.

Bl a har man jämfört vinstuttag i olika branscher och en del tycker inte att det är någon skillnad mellan t ex ett byggföretag och ett vårdföretag.

Om kommunen behöver utföra ett bygge eller inte vill sköta snöröjning och sophantering i egen regi så kan man lägga ut det på anbud och anta det mest förmånliga, men när det gäller vård, omsorg och utbildning så tvingas man betala ett fast pris för en tjänst man inte efterfrågat, trots att man inte kan göra besparingar i motsvarande grad.

Klart som korvspad att det inte går att jämföra.

När man gör business på dessa områden och försvinner utomlands med vinsten då säger vi NEJ och vår syn på detta stämmer väl överens med vad de flesta tycker. Det har inget med seriösa företag att göra. En vårdcentral i Hoting eller ett kooperativ i Dalasjö kan inte jämföras med Attendo Care och liknande bolag.

Vår syn på vinster i välfärden gör att borgerliga företrädare vill plocka billiga poäng och framställa oss som företagarfientliga. Låt er inte luras av deras lögner!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg