Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg i kategorin Aktuellt från Socialnämnden

Tillbaka till bloggens startsida

Socialnämnden 181101

Vi hade socialnämnd i torsdags med den nya nämnden .

Efter maktskiftet i Vilhelmina och efter nya direktiv från Förtroendemannautredningen som togs KFM ( kommunfullmäktige)i juni18, har vi nu en ny sammansättning i nämnden.

Det innebär att i presidiet sitter Rikard Norberg, Kd som ordförande. Annika Wibrell S går in i uppdraget som 1 vice ordförande och Monika Gebart C, är 2 vice ordförande.

I nämnden har vi tidigare haft 11 ledamöter. Numera består nämnden av 9 ledamöter, fördelat på

följande ordinarie

Koalitionen:

Centern 2

Kd 1

F! 1

Pa 1


Oppositionen

S 3

V 1


Vi startade med en presentationsrunda av alla ledamöter och tjänstemän, en genomgång av Socialtjänstens lagar, ramar och Socialtjänstens organisation.


Under punkten Budget och genomgång av delårsbokslut så kan vi konstatera att de utmaningar som vi sett tidigare blir ännu tuffare än vi befarat, trots utökning av Ram ( KFM juni 2018)

Förvaltningschefen redovisar påbörjat arbete med delvis nya arbetsmetoder för att nå resultat utifrån IBIC ( Individens behov i centrum) och ÄBIC (Äldres behov i Centrum)


Nya taxor och avgifter för 2019 antogs och innebär en höjning å ca 1 %. ärendet skickas vidare till nästa KFM.


Fördelning av ensamkommande barn

Det kommer väldigt få ensamkommande nu och nämnden beslutar att Vilhelmina avstår tilldelning till förmån till annan kommun som har kvar riggad verksamhet för ändamålet.


Gymnasiestuderande och Gymnasielagen LMA gör läget lite komplicerat för kommunerna där ungdomarna själva kan välja var de vill gå gymnasiet och de får då en ”matpeng”71 kronor per dag som är återsökningsbart, men ingen ersättning eller hjälp med boendet då de har boende anvisat på Migrationsverkets boende och det kan vara i en kommun än där de vill gå skola. Nämnden beslutar om Tillägg i delegationsordningen. Att förutom daglig ersättning bevilja ekonomiskt bistånd för boende. Ekonomiskt bidrag har kommit kommunen till del för att kunna göra detta och en Processplan tas fram för verksamheten och uppföljning ska ske i februari.I urvalsärendet får nämnden ta del av de komplexa ärenden som dyker upp. Knepiga situationer som kräver svåra beslut och praktiska lösningar.


Nämnden lämnar yttrande till Ks ( kommunstyrelsen) ang. Projekt Regionkommun 2019.

nämnden bifaller föreslagen utredning om samverkan och struktur med förbehåll att rätt befattningshavare representerar vid rätt tillfälle.


Nämnden tar del av information om Samverkan vid utskrivning från sluten vård att implementera samverkansrutiner via programmet Prator. Det är viktigt att rutinerna fungerar eftersom det annars kan bli mycket kostsamt för kommunen.


Sist men inte minst antog vi förslaget om den nya sammanträdesplanen för nästa år (2019)Som vanligt präglades vår socialnämnd av samförstånd och vi känner att det ska bli en riktigt rolig och spännande mandatperiod och vi vill härmed önska alla nya ledamöter i nämnden välkomna.


Annika Wibrell 1 vice ordförande i Socialnämnden

/ gm Kristina Norman.  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport Socialnämnden 180504

Vi har haft nämnd igen och här kommer rapport om vad vi gick igenom.


Ärendet med taxor inom SÄBO blev framskjuten till nästa nämnd i väntan på index (hösten -18)

Budget/ ekonomisk uppföljning - utfallet ligger inom plan så långt, förutom IFO, där vi har fortsatt ökning av placeringsärenden/ barn och unga. Stora utmaningar.

Genomgång av intern kontrollplan. Nämnden fick bra betyg från revisorerna. Kontrollen körs löpande i alla ärenden. Plan för 2018 fastsälls med inarbetande revideringar. 

Den nya GDPR-lag kräver ett Dataskyddsombud och för R8-området har tecknats avtal och valts Isak Nyberg Skellefteå. Vilhelmina ansluter sig. 

Samverkan utskrivning sluten vård/ Nya riktlinjer och betalningsansvar (1/4 18)from 1/1-18 och uppföljing till hösten. 

Urvalsärendet handlade om problematiken kring alkoholism/ demens som innebär ett ständigt pusslande och trixande utifrån IBIC (Individens behov i centrum).

Aktuell information är en stående punkt där nämnden uppdateras om nämndens alla verksamheter. Vi noterar informationen.

Verksamhetsomställning för funktionsnedsatta och korttidsboende. Det riggas för Flytt till Tallåsen (bottenvåningen )med smärre anpassning av lokalerna, som tas ur investeringsbudget och ökade driftskostnader tas ur befintlig budget. Detta för att få bättre anpassade lokaler.

Diskussionen om ny teknik inom välfärden tex trygghetskameror nattetid, dusch kabiner med robotfunktion fortsätter. Ökad kvalite i vården enligt IBIC (Individens behov i centrum) och ÄBIC ( Äldres behov i centrum) i fokus. nämnden beslutar att inköp ett par kameror för bevakning nattetid.

Översyn av behovsgrundande boendeplatser inom säbo och informationen om byggprocessen med trygghetsboendet . Studiebesök nästa nämnd. 

Vi är rätt attraktiva för sökande tll tjänster från övriga Västerbotten.  Nämnden konstaterar också att vi får fler sökande på tjänsterna numera, tack vare annonser i sociala medier.

Slutligen... 16 jul- 14 aug stänger gemensamma vårdavdelningen för semester I Vilhelmina. Dorotea och och Åsele håller öppet under samma perioder, vilket innebär fler platser under sommaren. 

Socialnämndens ordf Annika Wibrell / gm  Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden 20180308


Vi hade en diger ärendelista, på senaste socialnämnden. Här kommer några av punkterna vi hade upp på bordet.

Arbetet med Trygghetsboendet går vidare och förvaltningen fortsätter att rigga för organisationen och logistiken runt verksamheten. Den 22/3 planeras en informationskväll för allmänheten. Där kommer man också att kunna få hjälp med hur man fyller i sin ansökan.

Tallåsens HVB är nu avslutat. Den sista boende flyttade ut den 16 feb. Den 21/2 var all dokumentering klar och lokalen är också inventerad, i väntan på beslut om ev annan verksamhet.

Nämnden fick ta del av den processplan som är framtagen för ”Plan för Heltid”. Utredningen ska belysa fakta och konsekvensanalys.

Genomgång och information av Process och aktivitetsplan LÖK Vilhelmina 18-19. Uppföljning och ev. revidering av samverkansavtal mellan Vilhelmina kommun och VLL. Innehåller bl.a. IFG-projeketet med Storumans medicinska centrum, etablering av virtuellt rum i Saxnäs och samarbete/köp av tjänster inom HSL-verksamhet.

Information om dagsläget av socialnämndens verksamheter .

Nämnden har fått uppdrag om att lämna yttrande till Ks angående den del som rör nämndens verksamheter den kommuntäckande Översiktsplanen ”Grön ÖP”.

Nämnden har antagit nya rutiner vid utskick av kallelser till sammanträden. Teamengine heter systemet. Och är ett virtuellt system som är väldigt lätthanterligt, smart och säkert. Under en omställningstid kör vi dubbla system. Våra sekretessärenden hanteras som tidigare.

Nämnden gick igenom information och uppföljning av projektet ”Bemanning i balans”. Detta med anledning av den diskussion som kom upp i senaste KFM, då det kom fram önskemål om en fördjupad information och nämnden beslöt att förtydliga rutiner i överlämnande av information mellan nämnderna, för att säkerställa att alla utredningar och konsekvensanalyser följer med i ärendegången.

Budget är som alltid ett sorgebarn för socialnämnden och alla kämpar med näbbar och klor för att få det att gå ihop. Vi kan dock konstatera ett hyggligt resultat för – 17 med ett samlat överskott på ca 4,8 miljoner.

Nämnden har också tillförsikt om att budget -18 ska ge ett positivt resultat.

Budget 19-21 - Den 27 mars kommer vi att ha en extra nämnd där vi går igenom förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna.

Nämnden kan också konstatera att det finns ett fortsatt behov av utbildad personal inom flera av våra verksamhetsområden.

Annika Wibrell ordförande i Socialnämnden /gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden 20180208

Vi har haft socialnämnd för ett par veckor sen och här kommer några av de punkter vi hade uppe.

Vi fick en väldigt bra information ang ANDT (alkohol-narkotika-droger-tobak)
Det är en sammanställning från enkät som alla 9e klassare och 2 års gymnasieelever får fylla i varje år. En enkät som cirkulerat under några års tid och som gör att vi kan se utveckling och vanor över tid. Ett bra verktyg för att kunna bemöta och förebygga otrivsel, dåligt mående och missbruk.
Projekt Bemanning 

6- timmars arbetsdag på IFO. Projektet har varit i gång ett år nu på vårkanten och ska utvärderas.
Hitintills ser det väldigt bra ut. Man har nu anställt personal och är sedan sista oktober full bemanning, och personalen mår mycket bättre. 
Utifrån att dom inte varit full styrka mer än 3 mån, lägger vi förslag till fullmäktige att förlänga projektet 1 år så att dom får gå på full styrka och utvärdera resultatet därefter.

Det startas ett projekt med telefonjour till familjehem inom R8(Region 8). Vilhelmina går med i projektet. 

Tidsplan heltid - Vi har fått ett uppdrag från Ks att förbereda. Uppdraget till förvaltningen blir att ta fram underlag gällande utförandeplan, konsekvenser, budget och ekonomi mm

Timeengine- Vi inför ett nytt digitalt mötesschema i socialnämnden under våren. Det här har gått på prov i Ks under en tid och visat sig vara ett lätthanterligt och säkert system. Utbildningsnämnden har också infört detta system. Sekretesshandlingar kommer fortsatt att hanteras vid sittande bord.


Budget-
-Information om den samlade bedömningen av utmaningar och möjligheter inför framtiden. Förslag till budget i balans med hänsyn till resultat -16 o -17
-Vi har en vikande trend på personalkostnader. 
-IFO har full bemanning nu p.g.a. projekt balans och det innebär minskade kostnader konsultköp
-Flyktingverksamheten i avveckling p.g.a. av mindre tillströmning.
-Hemsjukvård minskande kostnader i Vilhelmina gentemot andra kommuner.

Stödet till Afasiföreningen upphör vid halvårsskiftet , då föreningen upphör p.g.a. av pensionsavgång.
Stödet till drabbade kommer i samarbete med VLL att tillgodoses på annat sätt.

Attestreglemente för förtroendevalda -ändringar antas, för att tillmötesgå ett öppnare och mera transparent system.

Ersättning och villkor till familjehemsvård, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Avtalet uppdateras SKL förslag enl. LSS och sol

Vi tar del av remiss behandling av spelmissbruk och spelberoende kunskapsstöd information
En ny lag från 1/1 -18 gör gällande att det är kommunernas ansvar.

Redovisning och information om personligt ombud. Behovet av personligt ombud ökar i motsvarighet personal 0,5 tjänst

Vi tar del av Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa och ärendet skickas till KFM

Redovisning - Överenskommelse mellan VLL och Västerbottens läns kommuner om samverkan Arbetet fortskrider och ärendet skickas till KFM

Ett samverkansavtal VLL och Vilhelmina kommun som inte varit helt utan gropar i vägen börjar ta form.

Annika Wibrell Ordförande i Socialnämnden /gm Kristina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden 171206

Förra veckan hade vi socialnämnd. Den sista på det här året. 

Här kommer några av de punkter som vi hade på dagordningen.


Den ekonomiska uppföljningen var något positiv, då den indikerar lite bättre resultat än den senaste prognosen. Det här beror främst på mera intäkter.


Beredningen på 9:8 boendet har gått vidare till Fullmäktige för beslut.


Redovisning  av nödvändigt fastighetsunderhåll.


Vi skickade ett förslag till Fullmäktige om att tillsätta en utredning om barn och ungas hälsa. 


Lämnade yttrande i Regionkummunbildning om placering av sociala frågor i föreslagen organisation.


Vi fick information om VO-programmet . En möjlighet för elever att få praktik och anställning inom kommunen under och efter avslutad utbildning.


Ett avtal om samverkan med VLL på lokal nivå är på gång. 


Med detta vill vi i Socialnämndens S o V grupp önska er alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År

Socialnämndens ordf Annika Wibrell/ gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden 5/5 -17


Hej  

Lite förslag från socialnämnden.


Beslut om samtaxering av makar vid uttag av avgifter på särskilda boenden har vi beslutat ta bort. Då det drabbar den med lägre inkomst är det inte rättvist, och de är oftast kvinnorna som har den lägsta inkomsten. 

Vi ser över förbehållsbeloppet för pensionärer som bor på våra särskilda boenden.  Förslag till beslut i den frågan kommer vid senare sammanträde. 

Vi jobbar med en gemensam kommunal strategi angående förebyggande mot alkohol, narkotika, droger, tobak. Tanken är att den ska hålla över tid, och alla vi som jobbar i kommunen ska kunna stå bakom och jobba utifrån den. 
Våra fältassistenter på IFO, har tagit fram förslag på "gemensam kommunal ANDT-strategi" (alkohol, narkotika, droger, tobak), i vilken grunderna för det förebyggande arbetet framkommer. Denna ska ut på remiss för beslut i KFM hösten 2017. 

Vi har tagit beslut om att vi ska kunna erbjuda uppdrag som anhörigvårdare för personer över 65 år, alltså den anhörige som vårdar är över 65 och vårdar sin anhörige i hemmet. Uppdraget ska följas upp och alltid utgå från den sjukes behov och vad som är bäst utifrån det.  Ibland även i kombination med andra insatser ex. avlastning, hemtjänst, dagligvård m.m.

Det förenklade delårsbokslutet är inte klart men visar ett preliminärt underskott på ca 12 miljoner och i huvudsak LSS, äldreomsorg och IFO. Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

Annika Wibrell
Socialnämndens ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden

Det var en bra nämnd igår. Vi har ett mycket bra samtalsklimat och diskussionerna är intressanta .

Budget 18-20 ska ut på remiss och vi gick igenom posterna tillsammans och med några justeringar kan vi lämna ett budgetförslag i balans till remissomgången.

Årsredovisning 2016 kändes som ”småtrevlig läsning”, då Socialnämnden kan redovisa + 6,4 miljoner. (+38 miljoner i kommunen totalt).


Migrationsverket har annonserat förändrade regelverk och ersättningsnivåer i flyktingmottagningen from 1/7 2017 och som en följd av detta har vi påbörjat en omorganisation av den verksamheten som vi följer upp kontinuerligt.


Vi beslutade i nämnden för 2016 att köpa in öppenvårdsbehandling för missbruk. Ett antal personer har anmält intresse och vi tog beslut om att köpa in behandling (5-14 pers) även för 2017. Missbruksvård på orten har visat sig ge bra resultat, men institutionsvård kvarstår som alternativ.


Vi fick också information om att Fullmäktiges beslut, att vi inom Socialnämnden fått klartecken, att genomför projektet Bemanning i balans med kompetenstrappa och förkortad arbetstid, redan har visat på flera positiva effekter. Bl.a genom flera behöriga sökande till de vakanta socionomtjänsterna.


Vår MAS ( = medicinskt ansvarig sjuksköterska ) redovisade för ”Kvalitetsmätning särskild boendeform” och ”Patientsäkerhetsberättelse”.

Vi passade också på att avtacka vår MAS Ann-Kristin Person, som inträder en ny fas i livet och hälsade vår nya MAS Jessika Stenvall välkommen. Vårt samarbete med Dorotea kommun kring MAS-tjänsten fortsätter.Socialnämndens ordf Annika Wibrell gm/ Kristina Norman0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden

Den 3/11 hade vi Socialnämnd och följande ämnen var några av det som dryftades då.

De minskade flyktingstömmningarna medför att vi nu behöver förändra storleken på den verksamhet som riggats för att kunna ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen. Diskussioner fördes och riktlinjer togs fram för detta.

Arbetet med trygghetsboendet fortlöper enligt plan. Projektering pågår .

Vi fortsätter också diskussionerna omkring olika personalfrågor, lokalförsörjning och ett eventuellt ”9:8-boende” i egen regi, framför allt riktad till barn med autismspektrum.

Vi får information om att Landstinget nu etablerar Ungdomshälsan i Vilhelmina, i anslutning till Familjecentralen och Öppna förskolan. Ungdomshälsan ska serva alla kringliggande kommuner också.

I frågan om ”den gemensamma vårdavdelningen” är planen en flytt ner till ”gamla akutavdelningen” och fortsatt drift med en del små förändringar.

8 akutplatser och 3 korttidsplatser. Landstinget kommer framgent att stå som huvudman och kommunen köper tjänster. Samarbetet med Landstinget fortskrider alltså, men i något förändrat format. Förhandlingar pågår.

Avdelningen ”AvaGläntan” på övervåningen, återgår i kommunens regi, i nära samarbete med den "Gemensamma vårdavdelningen" och kommer att bestå av 16 vårdplatser som är tänkta för de allra mest sjuka äldre i Vilhelmina Kommun plus korttidsplatser.

I övrigt fastställdes för taxor och avgifter för 2017 för beslut i KFM, och revidering av delegationer och riktlinjer.

Annika Wibrell, socialnämndens ordförande

gm /Kristina Norman

Rapport från Socialnämnden

Rapport från Socialnämnden 2016 04 01


Vi började dagen med information från våra medarbetare på Stödteamet Nyckeln, som nu har varit i gång i 5 månader.

Ett team som jobbar förebyggande med problemsituationer som uppstår i vardagen.

Man jobbar med att

-Kartlägga sitution och behov för den enskilde

-Tittar tillsammans med den enskilde på alternativa lösningar och fungerande modeller.

-Samtal erbjuds, både individuellt och i grupp.

-Samverkar med andra verksamheter ex skolan, förskolan och sjukvården. Förebyggande och utifrån behov.

Man finns tillgängliga på Öppen förskola varje onsdag mellan 08.00-15.00

Övrig kontakt sker via socialsekreterare på tel exp 0940-14027, 14028

nyckeln@vilhelmina.seVi har behandlat budgetberedning för 2017.

Som alla säkert vet så brottas vi med ett kraftigt underskott i budget ( -24 milj mot nuvarande verksamhet) och det jobbas febrilt ute i verksamheterna för att hitta besparingar och effektivisera så mycket som möjligt.

Inför 2017 ligger vi i nuläget – 7,3 milj under ram, när budgetremissen läggs ut men arbetet fortsätter för att komma ner i ram.Vi får information om hur arbetet och samarbetet med VLL forskrider på verksamheten AVA Gläntan. En ingående undersökning gör gällande att det är mycket som fungerar bra, andra detaljer fungerar mindre bra och några direkt dåligt. Nämnden beslutar att ge direktiv till verksamheten att ”reboota” och vidta åtgärder för de buggar som irriterar i systemet just nu. Vi tror att ett samarbete med Landstinget och utvecklingen av Vilhelmina sjukstuga som ett nav i inlandets sjukvård, är väsentligt för hela Vilhelmina och även för kringkommuner. Den gemensamma vårdvdelningen ska ses som ett led i att skapa en levande landsbygd.


Planerna på Trygghetsboendet fortsätter också enligt plan. Centrumhuset är inköpt för ändamålet och nu pågår planering och projektering för de ombyggnationer som behövs för ändamålet.


Kommunen har fått extra medel, 12milj, från Riksdagen och dessa pengar är öronmärkta för integrationsarbete för våra nyanlända. Nämnden beslutade hur vi ska använda vår del av den summan, 2milj.Uppföljning av internkontroll är en viktig punkt som som ständigt uppdateras.


Övriga ärendesom vi hade upp i dag var bla

Urvalsärenden ( som visar på en av Socialnämndens särskilt svåra situation. Var börjar och slutar vårt ansvar?)

Delegationer

Meddelanden

mm.

Vi hade mycket givande diskussioner och ett bra samarbete i dagens nämnd och alla beslut som togs var eniga.


Annika Wibrell, socialnämnden ordf, gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rättelse från Socialnämndens ordförande

 

Då jag tidigare fått information om att Den dagliga verksamheten för dementa skulle flytta ner till Strandbacka under tiden när Hemtjänsten är flyttad till Tallbacka, så måste jag nu rätta tidigare information. Dagverksamheten för dementa är inte flyttad till Strandbacka utan är kvar på Tallbacka med sin verksamhet.

Ber om ursäkt om det ställt till problem för någon.

Annika Wibrell

Rapport från Socialnämnden

Aktuellt i socialnämnden under våren 2013

Mycket har hänt senaste månaderna, vi har anställt en ny förvaltningschef Roland Bång, efter att Lars Andersson slutat i maj.

Det är inte lätt för verksamheterna och politiska arbetet när en förvaltningschef inte kan stanna kvar och vi måste anställa en ny.

Det är aldrig bara en person som bestämmer om personen är lämplig eller inte.

Det är bl.a. socialnämndens s+v grupp, områdeschefer inom socialnämndens område, kommunchef, personalchef, vi diskuterar detta ordentligt och ställer stora krav på den tjänsteman som ytterst ska leda socialnämndens verksamheter och vara en bra ledare för verksamheterna. Det går många rykten och har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig.

Vi gjorde under våren en omorganisation av Pettersbacke boendet för ensamkommande flyktingbarn. I nämnden var vi alla partier överens om att det inte gick att ha det som det varit utan vi måste göra något.

Vi anställde en ny chef, Helena Steen som tillsammans med dåvarande förvaltningschef och personalavdelningen tog fram ett nytt bemannings förslag utifrån verksamhetens och dom boendes behov. Detta bemannings förslag innebar förändrade sysselsättningsgrader för befintlig personal och att vi måste rekrytera ytterligare personal, alltså fler anställda. Alltså ingen besparing utan organisation utifrån verksamhetens behov.

Vi var alla partier i socialnämnden överens om att detta skulle göras ända till beslut skulle fattas i nämnden, då Alliansen och PA gör en politisk populistisk kovändning och begär att chefen ska utreda bemanningen och se hur andra gör mm, vilket hon redan hade utrett och tittat på. Men det spelade ingen roll enligt alliansen och PA, hon skulle utreda en gång till.

Vi i S (Vänsterpartiets ledamot deltog inte i beslut och diskussion då personen i fråga jobbar på boendet)sa att det inte är effektivt användande av en chef och resurser att utreda samma saker två gånger och att vi måste våga ta beslut utifrån förslag från ansvarig chef om vad vi tror på och det som är bäst för verksamheten och dom boende ungdomarna. Vi politiker ska se till medborgarnyttan och använda resurser på bästa sätt.

Arbetet med den gemensamma vårdavdelningen fortsätter och vi ser fram emot att kunna genomföra detta. Målet från kommunen är i början av januari men idagsläget vet vi inte exakt när.

Hemtjänstens personal har lämnat Tallmon huset och under ombyggnationen flyttat in på Tallbacka i källaren där daglig verksamhet varit och den har flyttat ner till Strandbacka demens boende. En stor eloge till personal inom hemtjänsten som flyttar och har det rörigt några månader så vi kan genomföra detta.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden

Aktuellt i Socialnämnden

I socialnämnden har vi flera olika utvecklings aktiviteter på gång och det ställer stora krav på oss alla att komma ihåg varför vi är satta att fatta olika beslut och vilken politik vi för.

Vi politiker är valda för att styra, leda och fatta beslut som ska verkställas för Vilhelmina kommuns medborgares bästa, vi har ett stort ansvar för kommunmedborgarnas pengar och det är medborgarnas behov i fokus som vi ska arbeta utifrån de förutsättningar vi har.

Med medborgarens behov menar vi socialdemokrater att vi ska bedriva verksamheter utifrån vad medborgarna behöver utifrån de förutsättningar vi har, är det vård och omsorg så ska vård och omsorgs behov styra bemanningen, inte bemanningen styra vård och omsorg behovet.   Mycket viktigt och inte alltid enkelt.

Sen ska personal ha bra arbetsmiljö och sjysta villkor och det ställer stora krav på att personalen verkligen tar sitt ansvar för att lägga scheman utifrån behovet hos verksamheten.

Vi har tagit ett enigt beslut i socialnämnden, att ge uppdrag till förvaltningen att genomföra en omorganisation av vårt HVB boende för ensamkommande barn och ungdomar på Pettersbacke. Det har varit ett arbete som pågått till och från sedan hösten 2012 då vi uppmärksammade att bemanningen inte var optimal utifrån verksamhetens behov, men tyvärr har det inte blivit någon lösning på problemet. Vi har tillsatt en ny chef på Pettersbacke HVB/Immigrationsverksamheten, Och nu har ett förslag tagits fram på hur verksamheten skulle kunna se ut utifrån det behov som finns i verksamheten. Förslaget är, särskilda natt och dag tjänster, men tyvärr med sänkta sysselsättningsgrader för nuvarande personal, men med fler tjänster och möjlighet att arbeta upp till heltid vid behov i verksamheten.

Vi diskuterar gemensam vårdavdelning med Landstinget, där Gläntan (kortids/avlastningsboendet) är idag. Det förslag vi har idag skulle innebära att vi har 8 platser vardera Kommunen och Landstinget. Totalt 16 platser.

För den person/medborgare som blir sjuk och inlagd på Landstings plats, vårdas och blir medicinskt färdigbehandlad från landstinget, skrivs vid behov av vidare vård in i kommunens kortids verksamhet, men ligger kvar i samma säng och vårdas av samma personal hela tiden. Det skulle innebära en kvalitets höjning i vård och omsorg. Vi diskuterar fortfarande och vet i dagsläget inte om det är genomförbart. Vi har extra nämnd den 23 april för att diskutera detta vidare.

Vi har startat ett service boende (Trapphusboende) med boendestödjare, för personer med olika psykiska funktions nedsättningar.  Där personalen vi anställt har gjort ett bra arbete med att starta detta. Utvecklingen fortsätter och vi följer upp det.

Sammanslagningen av Dagligverksamheten Jobba och Kortids verksamheten Galaxen har genomförts med viss ombyggnation av lokalerna. Enligt områdeschefen för verksamheten så fungerar det bra och fortsatt arbete med sammanslagningen av grupperna till en grupp pågår.

VI har mycket kompetent personal inom socialnämndens verksamhetsområden som tar ett stort ansvar för sina olika verksamheter och utan personalens engagemang skulle det inte fungera så bra som det gör.

Det otroliga arbetet som personal  inom vård och omsorg gjort med att verkligen se över om vikarier behöver tillsättas vid sjukdom och ledigheter har gjort att vi har kunnat gå med ett överskott inom socialnämnden.  Det har inte alltid varit lätt det vet jag.

Ett stort tack till er alla för ert arbete.

Annika Wibrell Socialnämndens Ordförande

 

 information från Socialnämnden

Samverkan mellan Vilhelmina kommun och Landstinget

Den 19 december 2012 hölls ett uppstarts möte i Storuman där Vilhelmina kommun och Vilhelmina Sjukstuga påbörjade ett arbete för att se vilka samverkans möjligheter som finns bl.a. kring personal och lokaler, ex gemensam vårdavdelning.

Det har bildats en styrgrupp bestående av personer från Kommun och landsting, som ska ha första sammanträdet i slutet av januari.

Av den anledningen så har planeringen för Gläntans ombyggnation, utflyttningen av Gläntans korttidsplatser och genomförandet av Hemtjänstens flytt, tillfälligt frysts tills vi ser vilka framtida möjligheter det finns till samarbete och hur det i så fall ska se ut. Målet för denna samverkan är att det ska bli så bra som möjligt för medborgarna i Vilhelmina kommun som är i behov av vård och omsorg.

Vi fick mycket bra information om hur Storumans Glesbygdsmedicinska centrum är uppbyggt och hur det fungerar idag och deras ”resa” för att nå dit dom är idag.

Peter Olofsson och hans kamrater från landstinget gav oss också information om det framtida Glesbygdsjukhus i Vilhelmina som ska genomföras vilket kommer att betyda mycket för medborgarna i Vilhelmina.

Soc ordf Annika Wibrell

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden Oktober 2012

Här kommer lite fakta kring framtida eventuella förändringar inom Socialnämndens områden.

Utifrån det allvarliga budgetläge som vi i Vilhelmina kommun befinner oss i så har vi socialnämnden S och V, lagt bl.a., ett förslag på att flytta ut avlastnings och kortids boende/avlastnings platserna från GLÄNTAN till dom avdelningar som vi har på särskilda boenden. 

Vi flyttar Hemtjänsten och hemsjukvården till lokalerna som Gläntan idag använder.

På det viset kan vi säga upp lokalerna på Tallmon och slippa den hyran på 804 687,24. All Medicinsk personal och Hemtjänsten, Mobila Teamet blir då samlad på samma ställe, med  närhet till Åsbackas och handikappomsorgens chefer, Handläggarenheten. Ökat samarbete och team arbete är ett måste.

Detta gör vi utifrån att vi kommer att ta över hemsjukvården 2013 och behöver en organisation kring detta, vi har tänkt att flytta in Hemtjänsten och Hemsjukvården till den lokal som idag är Gläntan det ska vara ett Team arbete kring dom brukare som har behov av vård och service från oss. VI försöker spara pengar och kunna hålla budgeten utan att i första hand sänka personalbemanningen inom vård och omsorg. Vi anser att vi har en mycket kompetent och professionell personal som gör att vi har en av landets bästa vård och omsorg.

Både Åsbacka, Tallbacka, Strandbacka är särskilda boenden och Strandbacka är idag enbart demensboende.

Vi har tänkt göra ena halvan av en avdelning på Strandbacka till kortids/avlastning med 5 platser där, för dom som i första hand  är dementa och som behöver den särskilda omvårdnad/vård som en dement kräver utifrån säkerhet och omsorg.  Vi har bra bemanning och mycket kompetent personal på Strandbaka demens boende, högre bemanning än vad det är idag på Gläntan.

Vi har även förslag på att använda 2 av Björkens dubbelrum där det går ha 2 platser i vardera rum. Vi har även ¨Hospis¨ rummet på Björken som vi kan använda.

Vi har idag även en avlastningsplats på Tallbacka. Totalt mellan 9-11  platser kommer vi att kunna ha.
Våran omvårdnads personal ute på avdelningarna är mycket kvalificerade och kompetenta,  vi har krav på att alla på sikt ska vara undersköterskeutbildade och vi har nästan uppfyllt detta.

Vår medicinska enhet är alla utbildade erfarna och mycket kompetenta ansvarstagande personer och dom har idag ansvar för alla brukare på särskilda boendena. Vi är fullt medvetna om att vi kommer att måsta arbeta på annat sätt än idag men att vi tillsammans kommer att kunna klara av det.

På korttidsboende är det människor som är medicinskt färdigbehandlade utskrivna från landstinget, ett mellanboende innan hemgång i en del fall med hemtjänst hemma, ibland kan en del få förstärkt hemtjänst i väntan på ett boende.

Avlastningsplatserna är till för dom som bor hemma och vårdas av anhörig och för att det ska fungera så behöver anhöriga avlastning.

Var kortidsboendet/avlastningsplatserna är belägna spelar nog mindre roll för den enskilde sjuke, för kompetent personal har vi på ALLA våra boenden.

Det har  gått många rykten och mycket tyckande från olika håll och inget ont i det men jag och mina kamrater i socialnämnden har inte sett ett enda förslag på var vi ska spara pengar från någon i Alliansen. Det är lätt att kritisera och tycka att alla förslag som läggs är fel, det är svårare att komma med konkreta förslag. Det har inte kommit ett enda förslag från alliansen på vad vi ska göra istället, hur vi löser detta.

Alla valda politiker oavsett majoritet eller opposition, har fullt ansvar för kommunens ekonomi, vi är alla skyldiga att ha en budget i balans.

Ingen förtroendevald politiker med uppdrag som dom får betalt för har rätt, tycker jag, att sitta på åskådarläktaren……

 

 

Annika Wibrell

Socialnämndens ordförande 

Det har hänt en hel del inom socialnämndens områden sedan sist.

 

Vi håller på att undersöka olika saker för att utveckla vår verksamhet till det bättre och använda våra begränsade resurser på ett effektivt sätt, med brukare i fokus.

Bland annat så tittar vi på parboende för äldre, där en i paret har fått beviljad plats på något av våra boenden och där den respektive fortfarande är pigg och inte i behov av ett boende, men där paret vill fortsätta att bo tillsammans, trots sjukdom och allt vad det kan innebära. Det behöver utredas och verkligen ses över hur det i så fall ska fungera och hur villkoren regleras kring detta.

Jag bjöd in inlands kommunerna till en träff där vi diskuterade samverkan och samarbete kring olika verksamheter. Vi diskuterade bland annat gemensam familjehems verksamhet, hur vi ska kunna hjälpas åt och rekrytera professionella familjehem med kvalificerad handledning och utbildning mm.                                                                                         Gemensam tillsyn av alkoholtillstånd, och mycket annat. Det är en härlig grupp och jag tror att vi kan hjälpa varandra.

Vi har haft en förvaltningschef provanställd och hon har slutat på egen begäran av privata skäl, och vi håller på med ny rekrytering av denna befattning.

Under tiden vi gör detta har vi en tillfällig organisation med tillförordnad förvaltnings chef Gunnel Karlsson som i vanliga fall är personalchef, (det fortsätter hon att vara).

Under henne har vi tre ”ben”, äldreomsorg Gunilla Westergren, handikappomsorg Barbro Johansson, ifo och HBV boendet Birgitta Johansson.  Det känns tryggt och bra med denna ledningsgrupp, där även vår förvaltningsekonom naturligtvis ingår.

 Anställnings intervju för tjänsten som utredningssekreterare har vi genomfört där det var flera intressanta sökande. Nu pågår referens tagning och jag ser fram emot att vi får anställa en person på den tjänsten.  

En stor fråga som vi ska ta ställning till är hemsjukvården.

Avtal, genomförande, innehåll ekonomi, mm.

Västerbottens länslandsting och kommunerna har en gemensam ambition om att ansvaret för hemsjukvård ska flyttas till länets kommuner från och med 1 januari 2013.

Hemsjukvård utförs idag av bland annat distrikts sköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och undersköterskor på hälsocentraler/sjukstugor. Tre st kommun- och landstings gemensamma arbetsgrupper arbetar parallellt  med att ta fram förslag till hur och vad som ska överföras från landstinget till kommunerna.

Tre grund principer är vägledande för detta

Patienten /brukaren är i fokus. En huvudman, skapar mervärde och samordningsvinster. Undvika parallella organisationer. Vill ni läsa mera kring detta så kan ni gå in på landstingets webbplats www.vll.se/kommunalhemsjukvard.

Något som vi hela tiden måste arbeta med och fokusera på är vår budget, bokslutet för 2011 är inte klart ännu men vi kan se att vi inte kommer att hålla budgeten, störstq underskottet finns inom handikappomsorgen och ifo.

Det som är otroligt bra är att vi har mycket kompetent vård/omsorgs personal som tar stort ansvar ute hos brukarna/vårdtagarna. Det gör att vi har bra kvalité på vårt arbete.

Annika Wibrell, Socialnämndens ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden...

...har haft sammanträde idag.

Vi har på dagordningen haft bla

Dagsaktuell information om socialnämndens verksamheter, den kommande Hemsjukvården,

Budgetuppföljning 2011

Fastställning av ersättningar för kontaktfamiljer/ kontakt personer mm för vårdnadsöverflyttningar, Kortidsvistelse LSS och enligt socialtjänstlagen och så lite till.

De ensamkommande flyktingbarnen har börjat anlända, och verksamheten byggs upp sten för sten och efetrsom det är en helt ny verksamhet för oss här i Vilhelmina så är det många detaljer som ska regleras för att skapa fungerande rutiner redan från början... Spännande och intressant.

Några tunga ämnen som lär "hänga med mig" några dagar i tanken har vi också hanterat. Men överlag en bra dag ändå.Vi har ju jobbat tillsammans i ett år nu i denna nämnd och vi kan känna varandra på pulsen ibland och komma överens riktigt bra...

Gemensamt julfika på efterrmiddagen med Kaffe, lussebulle och pepparkaka och trevliga diskussioner. Det var sista nämnden för det här året... nästa gång vi möts har vi nytt år.

Från Socialnämnden vill vi önska alla God Jul och Gott Nytt År

gm / Kristina Norman

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Aktuellt i socialnämnden Juli 2011


Vi har i socialnämnden haft både socialnämnd och au där vi bland annat gjort budget uppföljning och ekonomisk delårsrapport. Det ekonomiska läget i maj var underskott med ca 4 miljoner, och om man jämför med tidigare år så har det varit underskott de första månaderna, men underskottet minskar senare under året.

Oavsett det så har vi i socialnämnden beslutat att verksamheterna som ser att dom kommer att överskrida tilldelad budget ska komma till socialnämnden och redovisa presentera vilka åtgärder verksamheterna gör för att hålla budget. Och då kan vi i nämnden se om ytterligare åtgärder behöver göras.

Ett stort problem som vi S och V ser är att budgetöverskridande sker i vissa verksamheter utan att det blir några åtgärder under året. Det är svårt att åtgärda något i slutet av året, detta är ett arbete som måste pågå under hela året ute i verksamheterna och i socialnämnden.

Vi har beslutat om riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen och gemensamma principer som ska gälla i Vilhelmina Kommun.

Redovisning av arbetsmiljökartläggning medicinsk enhet och där vi begärt in uppgifter om vad en leasing bil till denna grupp skulle kosta så att deras arbete underlättas.

Beslut om verksamhetsplan för äldreomsorgen och handikappomsorgen och vi har fått information om patientsäkerhetslagen.

Avgifter är ett ärende som kommer upp ofta och vi har beslutat att gå igenom dessa grundligt under hösten 2011 för att se om vi ska göra om vårt avgiftssystem, och jämföra med hur andra kommuner gör.

Två mycket kompetenta och omtyckta tjänstemän har gått i pension, Birgitta Jonsson våran MAS, och vård och omsorgs chefen Barbro Johansson. Det är mycket kunskap och historia som går iväg med dessa personer men jag önskar dom lycka till med sin nya tillvaro.

Vi tog beslut om ny organisation efter många och långa diskussioner. Åsikterna är många och det är bra. I vårt förslag till beslut så har vi en förvaltningschef och en utredningssekreterare som är direkt underställd förvaltningschefen som är direkt chef över alla områdescheferna i vård och omsorg och IFO chef. Det blir en något plattare organisation då vi tar bort ett chefs led.

Vi har utökat med en områdeschef som placeras på Tallbacka dit även Medicinsk enhet placeras som en enhetlig grupp vilket vi tror är viktigt att dom fortsätter att vara. Att en chef till placeras på Tallbacka är utifrån den höga arbetsbelastningen med ett boende med 65 + 14 personal och 51 boendeplatser + en plats korttidsboende, på endast en arbetsledare. Detta gör vi S och V för att få någorlunda lika arbetsbelastning på dom områdeschefer vi har idag och vi tror att det är närmast brukarna och personal vi behöver chefer.

Det finns de som påstår en massa strunt och skriver på bloggar, att vi gör en omorganisation i socialnämnden utifrån att det ska gagna några i det egna ledet, men det säger väldigt mycket om dessa personers egna sätt att bedriva politik och verksamhet.

Det var Maria Kristoffersson under sin korta tid som ordförande i socialnämnden som genomförde en organisationsförändring som skulle utvärderas och det har vi nu gjort och kommit fram till det förslag som vi lagt.

Vi i S och V ser till behovet och helheten i våra verksamheter, strukturerar och styr utifrån det, inget annat som det påstås från några i alliansen.

Glad sommar på er alla, Annika Wibrell Socialnämndens ordförande


Här kommer lite olika saker som skett inom socialnämnden sedan sist.


Vi har i socialnämnden diskuterat delegationen inom handläggarenheten utifrån att det är många svåra och tunga ärenden som dom ska ta beslut om, och dom behöver stöd från både politiken och sin chef. Vi har träffat dom tre som jobbar där och fört diskussioner om hur vi i nämnden kan stötta och bli mer delaktiga i arbetet kring beslut som tas, och politiskt verksamhets planera när det måste till ny verksamhet utifrån brukares ansökningar som beviljas.

Så resultatet blev, att beslut av större karaktär och beslut om bistånd/verksamhet som vi inte har i vår kommun, det ska gå till au och nämnd. Det kan vara svårt att veta om ett ärende blir stort eller dyrt så ett stort ansvar hamnar så klart på handläggarna att bedöma olika situationer och ärenden.

Vi har tagit beslut om att vi ska ha fadderverksamhet där vi politiker ska ha ett särskilt område var där vi engagerar oss lite extra och besöker dessa verksamheter och var och en redovisar kort i nämnden efter varje besök. På det viset lär vi oss om mera om olika verksamheter. Som ordförande har jag inte något speciellt fadderområde utan kommer att besöka alla ställen/verksamheter eftersom, för det tycker jag är viktigt.

I budget 2011 så tog vi ett enhälligt beslut att avsluta poolen verksamheten, detta utifrån att poolen gett ett underskott med mellan 500 tusen och 1,1 miljon kronor nästan varje år.

Vi beslutade att poolens personal ska placeras ut på vakanta tjänster under 2011 och att dom själva skulle få ge önskemål om var dom helst skulle vilja bli placerade, och att ingen ska bli uppsagd pga. detta då vi ser att det finns vakanta tjänster och några pensionsavgångar under 2011. I budget så har vi gjort besparingar på vikariekostnader så någon exakt summa för poolen har vi inte preciserat för 2011. Men totala vikariebesparingen är 1,2 miljon kronor.

Det är inget lätt beslut men i och med detta så kan verksamheterna spara vikariepengar och vi slipper exempelvis sänka personalbemanningen eller lägga ner/stänga någon avdelning för att få ihop budgeten.

Det är en svår arbetssituation på Strandbaka demensboende och områdeschefen har till socialnämnden fört upp arbetsmiljöfrågan och önskan om utökad personal och ombyggnation av köket.

Är det en tung och svår arbetsmiljö för personalen så påverkar det naturligtvis även dom boende där, även om personalen gör allt för dom boende så sliter det oerhört på personalen. Så därför har vi i socialnämnden beslutat om att tillfälligtvis stärka upp personalbemanningen med, en extra personal 100 %från poolen och en 50 % extra resurs som placeras på Strandbacka, och det ska utvärderas efter 6 månader.

Organisations frågan har varit aktuell sedan 2008 då den gjordes om och skulle utvärderas och redovisas till KFM. Vi i soc.AU tog gemensamt fram tre olika förslag som har diskuterat i nämnden. Vi beslutade om ett förslag som ska förhandlas med dom fackliga organisationerna och vi ska ta beslut på nämnden den 14 april.

Det är svårt att få en optimal och perfekt organisation, men vi har en summa pengar som vi ska försöka göra det bästa med och jag personligen tror inte vi ska ha så många olika chefsled utan hellre mindre antal personal per arbetsledare. Sedan måste vi hela tiden utvärdera och se hur det fungerar och det som inte fungerar får vi göra om i såfall.

Socialnämnden har från socialstyrelsen fått vitesföreläggande angående ej verkställda beslut från slutet av 2009 och hela 2010. Det handlar om att handläggarenheten har tagit beslut enligt brukares ansökan och där vi inte har haft den verksamheten i Vilhelmina kommun. Arbetsledaren inom handikappomsorgen har gjort allt för att ändå tillgodose brukarna på annat sätt men inte enligt det beslut som var tagit, och även tagit frågan till nämnden juni 2010. Konsekvensen kan bli upp till ca 2 miljoner i skadestånd men vi kanske får göra avräkning med det vi faktiskt har utfört. Handikappomsorgens personal och ansvarig arbetsledare har gjort ett bra arbete med stort brukar fokus. Det är en lojal och kompetent personal vi har.


Socialnämndens ordförande Annika Wibrell
Socialnämndens AU 13 januari 2011

Vi, Annika Wibrell (S), Eva Risberg Abramsson (S)och Katarina Harlin (M)har haft socialnämndens au den 13 januari.

Eva Risberg,Abramsson kommer att gå in som ersättare för Ulf Hansson som är föräldraledig till den 1 juli 2011.

 Det blev en lång och intensiv dag med mycket kring budgeten.

Bland annat fick vi aktuell information från verksamheterna där vi kan se att det är en stor arbetsbelastning på våra chefer inom Omvårdnads området och även på Ifo.

Några av områdescheferna har blivit sjuka och det belastar ytterligare dom övriga. Det jobbas i verksamheterna med detta och redovisning ges på nästa nämnd den 17 februari om läget.

Men det jag kan se så har vi en otroligt fin och väl fungerande och väl organiserad äldreomsorg i Vilhelmina kommun och det är jag väldigt stolt över. Vilhelmina kommuns äldreomsorg ?????????? är en bland som 20 bästa i hela Sverige 

Budget 2011 diskuterades och dom generella besparingarna på 1890 tkr som var kvar att spara för att komma ner i ram.

Jag la fram dom förslag som jag sett som möjliga att genomföra. Så fort protokollet är justera så kan ni se förslagen där.

Det som uppdagades tisdagen den 11 januari, alltså två dagar innan socialnämndens au, var att det på något oförklarligt sätt fattades det på IFO, pengarna för dom två äskade tjänsterna. Alltså helt plötsligt ytterligare 813 tusen kronor . Det har varit stort sett omöjligt att få någon förklaring till detta och Åke, Karl-Johan och socialnämndens förvaltnings ekonom Helena Olsson och ekonomichefen Lars Ekbäck deltog under AU för att få klarhet och reda ut hur detta kunnat hända. Men kontentan av allt var att vi får ju inte ytterligare pengar till vår nämnd utan måste hitta pengarna själva. Efter visst pusslande o diskuterande så fattas det i dagsläget 345 tusen som jag inte är kvinna att hitta. Men skam den som ger sig, jag har kallat socialnämndens tjänstmannaledning till en träff nu på torsdag då vi ska tillsammans se vad vi kan göra.

Vi diskuterade vidare extranämnd för budget och årsredovisningen, det blir en extranämnd den 17 mars, och en hel del andra ärenden.

En intressant och givande dag och det finns mycket att lära sig om socialnämndens verksamheter och budget arbetet.

Socialnämndens ordf.

Annika Wibrell

 

Taggat med: 

,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden den 29 november 2010


Måndagen den 29 november hade vi vårt första socialnämndsammanträde för den här mandatperioden med socialdemokratiskt styre tillsammans med vänsterpartiet.
Som ny ordförande i denna stora nämnd var det lite nervöst och spännande innan mötet började men det släppte så fort vi börjat. Det är helt annat än där jag tidigare verkat.

 Det var en mycket intressant dag med många öppna diskussioner och bra samarbetsklimat, Ibland lite surrigt och utanför ämnet,  men det är viktigt att alla får komma till tals och säga sin mening eller fråga om det man funderar på. Vi alla tillsammans är socialnämnden.
Den stora frågan var budget där vi för 2010 har ett prognostiserat underskott på ca 3.2 miljoner.  Till största delen personalkostnader.
I  2011 års budget har vi fått ett förslag på ny  budgetram på 165 350 tkr vilket innebär att vi inte kan tillsätta dom tjänster vi från verksamheterna  har fått önskemål om. Dessa önskemål är  utifrån arbetsmiljösynpunkt och arbetsbelastning för dessa.
Det är inom IFO och omvårdnads verksamheterna som det finns ett stort  behov av socialhandläggare där det är ökade utredningar, bl.a. barn som far illa.  Områdeschef för att minska kontrollspannet för denna grupp då en del av dom har ett högt kontrollspann av personal ex 50- 60 personal per arbetsledare.
Vi diskuterade även reglemente för socialnämnden och delegationsordningen,  Delårsrapporten från verksamheterna som vi alla i socialnämnden var överens om att det är av yttersta vikt för oss att få läsa och se hur det verkligen är ute i verksamheterna. Ett sätt för oss i nämnden att känna pulsen ute.
Vi diskuterade hur vi kan ge feedback till verksamheterna  och till handläggarenheten.
Handläggarenheten är en viktig del av vår verksamhet och där vi vill få fler ärenden till nämnden så vi dels kan stötta och lära oss mera.
Vår grupp S och V ska träffas onsdag den 8 december kl 17.00 för att äta en bit mat (var o en betalar själv) diskutera budget mål funderingar hur vi ska lägga upp vårt jobb i nämnden, det ska vi göra tillsammans.

Ordförande för Socialnämnden Annika Wibrell

Äldre inlägg