Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg i kategorin Aktuellt från kommunfullmäktige

Tillbaka till bloggens startsida

Vilhelminas nya kommunalråd....

... heter Magnus Johansson, 48 år från Saxnäs

Under måndagens kommunfullmäktige valdes Magnus Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.


Magnus Johansson, som till vardags är lärare på Saxnäs skola, blev under måndagen vald till kommunstyrelsens ordförande. 

- Det är ett stort förtroende från partiet, och nu ska jag upprätthålla väljarnas förtroende, det är ju dem vi jobbar för, säger Magnus Johansson.


Magnus Johansson tillträder de politiska posterna den första januari. Tidigare har Magnus Johansson varit ledamot i kommunstyrelsen och förtroendemannaberedningen samt ersättare i kommunfullmäktige. 


- Vi är glada att vi efter en lång process fattat ett beslut. Magnus är besjälad och kompetent, och är som lärare van vid att arbeta inom offentlig sektor, säger KG Abramsson (S), ordförande i Vilhelmina arbetarkommun. 

(Text från Vilhelmina kommuns hemsida) 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ansvarsprövning

Igår skrev jag en kommentar till ett inlägg på VK:s hemsida ang ansvarsprövningen i Vilhelmina avs 2010 års verksamhet, men VK har tydligen valt att inte ta in den. Varför är min fråga? Jag skriver därför ett inlägg på Socialdemokraternas blogg.
 
Det pågår en märklig debatt om Förvaltningsrättens dom ang det överklagade ärendet om nekad ansvarsfrihet för ett par förtroendevalda i Vilhelmina kommun. Det som triggat igång diskussionen är en artikel skriven i VK av en journalist som inte i tillräcklig utsträckning lämnat korrekta uppgifter om saken. Jag har själv ringt om upplyst honom om saken, men tyvärr ingen reaktion från hans sida. Journalisten påstår helt felaktigt att i och med Förvaltningsrättens dom så skulle Maria Kristoffersson ha beviljats ansvarsfrihet. Hon själv tycks också leva i samma villfarelse.
 
Förvaltningsrättens dom innebär att kommunfullmäktige ansetts göra rätt i det ena fallet och fel i det andra. Det märkliga är att ansvarsfrågan prövades i samma ärende, byggde på samma underlag och beslutet formulerades på samma sätt. Det enda Förvaltningsrätten kan göra i liknande ärenden är att pröva om det tillkommit i laga ordning, alltså att besvärsgrunderna är tillämpliga. Rätten kan inte pröva ett besluts sakliga eller materiella innehåll. Ett beslut ska antingen upphävas eller anses stå fast. Det smärtar att behöva konstatera att Förvaltningsrätten har gjort jämförelser med ett annat domstolsprövat ärende där förutsättningarna kan sägs vara ljusår ifrån det som gäller i det aktuella fallet med ansvarsprövningen i det nu ifrågasatta
fullmmäktigebeslutet i Vilhelmina kommun.
 
Formellt innebär Förvaltningsrättens beslut att frågan om ansvarsprövningen i Maria Kristofferssons fall inte är avgjord, utan skulle, om inte kommunstyrelsen begärt överprövning av domen, ha tagits upp i kommunfullmäktige för ny behandling. Nu när Kammarrätten beviljat prövningstillstånd, kommer Förvaltningsrättens dom att granskas och prövas utifrån kommunallagens bestämmeler ifråga om beslutets laglighet. Man skulle kunna tänka sig i vart fall tre olika bedömningar från Kammarrättens sida:
 
1 Kammarrätten fastställer Förvaltningsrättens dom. Då kommer ärendet om ansvarsprövning för Maria Kristoffersson att tas upp i kommunfullmäktige på nytt för att slutligt avgöras.
2 Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom i sin helhet och gör bedömningen att kommunfullmäktiges beslut inte har tillkommit i laga ordning. Ärendet måste då också tas upp i kommunfullmäktige för att pröva ansvarsfrågan både för Jonny Kärkkäinen och Maria Kristoffersson.
3 Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom i avseende på den bedömning Förvaltningsrätten gjort ifråga om beslutet som rör Maria Kristoffersson. Därmed står fullmäktiges beslut fast, och den slutliga prövningen är därmed avklarad - Jonny Kärkkäinen och Maria Kristoffersson fick inte ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret.
 
Om Kammarrätten beslutar enl pkt 1 eller 2, utgår jag från att kommunfullmäktige kommer att formulera ett beslut i ansvarsfrågan som kommer att stå fast oavsett ev. kommande domstolsprövningar.

 
K G Abramsson

Bra dag

Ett enigt kommunfullmäktige har idag fattat beslut om att starta upp ett elevboendet till hösten.

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kommunrevisionen

 Just nu sker en viss diskussion och väntan på kommunrevisorernas rapport ang Regnbågen. Granskningen pågår så än går det inte att säga något om utfallet. Vi får se vilka fakta som kommer fram.

 
Men eftersom jag är avgående sammankallande för revisorerna tänkte jag att det ev kan vara intressant att skriva lite om vilken uppgift som revisorerna egentligen har.
 
Majoriteten i revisionen har oppositionen. Ca ett halvt år (eller tills bokslutet är klart) efter ett val har man den situationen att det finns två aktiva revisorsgrupper. Avgående grupp skall granska fjolårets bokslut mm medan den nya gruppen skall granska de nyvalda politikerna.
 
Revisorerna jobbar också på fullmäktiges uppdrag och i förlängningen skall man då vara kommunmedborgarnas granskande öga. Det finns regler hur ev djävssituationer skall hanteras och med åren har det också utvecklats en praxis. T ex kan man inte vara revisor om en fru eller annan närstående sitter i en nämnd. Praxis finns sedan vars gränsen för släktskap går för att betraktas som närstående. 
 
Revisorerna granskar enbart nämndernas ansvar (styrning och kontroll),vi har INTE som uppgift att granska tjänstemännen(/kvinnorna). Tjänstemännen är anställda och nämnderna och dess ledamöter har arbetsgivaransvaret för dessa.
 
Det som alltid ingår i revisionens uppgift är at granska årsabokslutet samt minst ett delårsbokslut och uttala sig om detta, man skall även uttala sig om nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll. Därutöver kan man göra fördjupade granskningar av nån speciell del av den kommunala verksamheten. Om kommunen har något bolag (i vårt fall VIBO) finns ett par av kommunrevisorerna utsedda att sitta med som lekmannarevisorer i det bolaget.
 
Revisionen skall också sköta sig helt självständigt och man får besluta helt på egen hand vad man vill granska, utöver de obligatoriska granskningar kan man alltså inte beställa en särskild granskning.
 
De regler som beskriver uppdraget finns i kommunallagen samt i det som kallas för "God revisionssed". Till vår hjälp fins en upphandla expert/sakkunnig på revision som sköter själva faktagranskningen. Viktigt att veta är också att varje kommunrevisor (den finns 5 st i kommunen) är helt självständiga och man kan tänka sig den situationen att fullmäktige får in 5 olika revisionsrapporter, i det flesta fall försöker man dock att nå en enighet inom revisionsgruppen. En rapport är också bara rådgivande, revisorerna kan inte ta några beslut utan detta utförs av kommunfullmäktige.

Taggat med: 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Verklighet eller dikt?

I en grannblogg kan vi nu läsa ett referat från dagens fullmäktigesammanträde signerat Maria Kristoffersson. Då referatet, eller inlägget om man vill kalla det så, är behäftat med både klena sanningar, snedvridna analyser och i övrigt väldigt olustigt, vill jag kommentera detta i det följande. Ett citat:

"Alliansen lade fram några enkla frågor till ordföranden i början av dagen. Ordföranden ville dock inte ta upp dessa då han vill ha tid på sig att svara, så de får väl komma upp till nästa fullmäktige. Frågorna som jag ställde .....".

Sanningen är denna. Alliansföreträdarna satt under morronen, före fullmäktigesammanträdets början, och rafsade ihop sju frågor ställda till dels kommunstyrelsens ordförande, dels till ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden. Som ordförande i kommunfullmäktige har jag att tillämpa de regler som gäller fullmäktiges hantering av ärendena, bl a frågor ställda till majoritetens företrädare. Enligt den arbetsordning som gäller för fullmäktige, vilken beslutats av fullmäktige utan invändningar ifrån alliansen, ska frågor vara skriftliga och inlämnade till expeditionen senast kl. 13.00 en arbetsdag före det sammanträde då frågan ska besvaras. I detta fall skulle frågorna har varit inlämnade absolut senast den 21 april för att kunna besvaras vid dagens sammanträde! Att sen ha mage att undslippa sig en kommentar i anslutning till frågans prövning i fullmäktige i stil med "är detta demokrati" är osedvanligt ogenomtänkt och visar åtminstone en alliansföreträdares förakt för regler som beslutats i endräkt för att respekten för demokratin ska kunna upprätthållas.

Jag noterar, när jag läser det aktuella blogginlägget, att Maria Kristoffersson förmodligen sitter och skriver i sin blogg under pågående fullmäktigesammanträde. Är det så, är det riktigt beklämmande att notera hennes minimala respekt för fullmäktige som folkvald församling.

Valet av vice ordförande har sysselsatt allianspolitikerna under en längre tid. Man hävdar att alliansen skulle ha rätt att tillsätta den funktionen, men så är inte fallet. Frågan prövades idag med resultat att den bordlades till fullmäktiges sammanträde i juni. Den debatt som följde under ärendets hantering gav dock det goda med sig att alla fick klart för sig att Politiskt Alternativ tydligen också ser en annan person på viceordförandeposten än just Maria Kristoffersson. Enligt ett inlägg av en av PA:s företrädare, hade en annan person tillfrågats, men tackat nej.

Sen har Kristoffersson mage att nu också försöka inbilla folk att alliansen skött den kommunala ekonomin och verksamheten under sin tid vid makten på sånt sätt att det nu är ekonomiska öveskott - "... nästan 10 miljoner plus blev resultatet av fyra års slit och hårda arbete för att få kommunens ekonomi i balans". Man häpnar! Vid sammanträdet upplystes fullmäktige om att resultatet med största sannolikhet närmar sig nån futtig miljon plus då viss periodisering av intäkterna inte genomförts i det prel. presenterade bokslutet. Dessutom är det under utredning huruvida kostnaderna för förskolan Regnbågen i Trissen medräknats till rätt belopp. Tills vidare preliminära siffror visar på rejält tillkommande kostnader för kommunen och skulle detta verifieras i slutänden, har det överskott som Kristoffersson berömmer sig av krympt till att närma sig noll! Och - ansvariga för dessa uppgifter och  det blivande slutresultatet är just alliansen, med Maria Kristoffersson i spetsen! Sen har hon mage att insinuera att Socialdemokraterna och Vänstern har velat skjuta beslutet om årsredovisning till juni för att få överskottet från 2010 att bli mindre och flytta mer pengar från 2010 till 2011!!!! Varken ekonomi eller kommunala regelverk vare sig det avser beslut eller bokföring har varit alliansen starka sida och tycks heller inte bli det framöver heller.

Inga mer pengar på politiken säger Maria Kristoffersson och alliansen. Alla gruppmöten ska vara på kvällstid för att bli billigare och för att flera ska kunna delta. Det beskedet ger tydliga indikationer på att alliansens partiarbete är minimalt, då politiken enbart ska skötas på kommunalt betalda möten. Partimöten och partiverksamhet sköter Socialdemokraterna på sin oavlönade fritid!

Vem drev egentligen frågan om destinationsbolaget Södra Lappland? Den som har tittat lite bakom kulisserna och lyssnat lite vet svaret. Kristoffersson, det är tid för en liten modifikation på den här punkten!

Så slutligen, när fick Centern sig tilldelat posten som vice ordförande i kommunstyrelsen? I valet, hävdar Maria Kristoffersson. Jag hävdar att valet i september 2010 inte predestinerade Maria Kristoffersson som vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är hennes egen, och möjligen några fler i allaiansens, slutsats och konstruktion. För övrigt så hade kommunfullmäktiges valbredning inte handlagt frågan inför dagens fullmäktigesammanträde. Det var alliansens eget påhitt, men framfört av en ledamot i fullmäktiges valberedning.

En uppgift som jag inte tycker ska undanhållas Vilhelminaborna är den som en ledamot yttrade i fullmäktige, nämligen den att Kristoffersson tämligen ofta uteblir från sammanträden som hon valts att delta i. Dessutom tycks inte informationen inom alliansen fungera särskilt väl, då beslut fattade av t ex kommunstyrelsen inte når Kristoffersson som då inte deltar men som aspirerar på att innehan posten som vice ordförande i kommunstyrelsen??!!

Som upplysning så fick Socialdemokraterna 2 532 röster i senaste kommunfullmäktigevalet, Centerpartiet fick 569 och Kristedmokraterna 365. Som upplysning kan också nämnas att Socialdemokraterna i Vilhelmina inte sysslade med kryssningskampanjer i valet 2010.

K G Abramsson

 

Kommunfullmäktigesammanträdet i april

Kommunfullmäktigesammanträdet den 26 april var bland annat ämnat att behandla årsredovisningen för år 2010. I samband med kommunstyrelsens senaste sammanträde bestämdes att årsbokslutet skulle bearbetas ytterligare med bl a hänvisning till redovisningen av flytten av förskoleverksamheten Regnbågen. Detta innebär att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till årsredovisningen först i juni månad i år.

0 kommentarer | Skriv en kommentar