Här kommer lite fakta kring framtida eventuella förändringar inom Socialnämndens områden.

Utifrån det allvarliga budgetläge som vi i Vilhelmina kommun befinner oss i så har vi socialnämnden S och V, lagt bl.a., ett förslag på att flytta ut avlastnings och kortids boende/avlastnings platserna från GLÄNTAN till dom avdelningar som vi har på särskilda boenden. 

Vi flyttar Hemtjänsten och hemsjukvården till lokalerna som Gläntan idag använder.

På det viset kan vi säga upp lokalerna på Tallmon och slippa den hyran på 804 687,24. All Medicinsk personal och Hemtjänsten, Mobila Teamet blir då samlad på samma ställe, med  närhet till Åsbackas och handikappomsorgens chefer, Handläggarenheten. Ökat samarbete och team arbete är ett måste.

Detta gör vi utifrån att vi kommer att ta över hemsjukvården 2013 och behöver en organisation kring detta, vi har tänkt att flytta in Hemtjänsten och Hemsjukvården till den lokal som idag är Gläntan det ska vara ett Team arbete kring dom brukare som har behov av vård och service från oss. VI försöker spara pengar och kunna hålla budgeten utan att i första hand sänka personalbemanningen inom vård och omsorg. Vi anser att vi har en mycket kompetent och professionell personal som gör att vi har en av landets bästa vård och omsorg.

Både Åsbacka, Tallbacka, Strandbacka är särskilda boenden och Strandbacka är idag enbart demensboende.

Vi har tänkt göra ena halvan av en avdelning på Strandbacka till kortids/avlastning med 5 platser där, för dom som i första hand  är dementa och som behöver den särskilda omvårdnad/vård som en dement kräver utifrån säkerhet och omsorg.  Vi har bra bemanning och mycket kompetent personal på Strandbaka demens boende, högre bemanning än vad det är idag på Gläntan.

Vi har även förslag på att använda 2 av Björkens dubbelrum där det går ha 2 platser i vardera rum. Vi har även ¨Hospis¨ rummet på Björken som vi kan använda.

Vi har idag även en avlastningsplats på Tallbacka. Totalt mellan 9-11  platser kommer vi att kunna ha.
Våran omvårdnads personal ute på avdelningarna är mycket kvalificerade och kompetenta,  vi har krav på att alla på sikt ska vara undersköterskeutbildade och vi har nästan uppfyllt detta.

Vår medicinska enhet är alla utbildade erfarna och mycket kompetenta ansvarstagande personer och dom har idag ansvar för alla brukare på särskilda boendena. Vi är fullt medvetna om att vi kommer att måsta arbeta på annat sätt än idag men att vi tillsammans kommer att kunna klara av det.

På korttidsboende är det människor som är medicinskt färdigbehandlade utskrivna från landstinget, ett mellanboende innan hemgång i en del fall med hemtjänst hemma, ibland kan en del få förstärkt hemtjänst i väntan på ett boende.

Avlastningsplatserna är till för dom som bor hemma och vårdas av anhörig och för att det ska fungera så behöver anhöriga avlastning.

Var kortidsboendet/avlastningsplatserna är belägna spelar nog mindre roll för den enskilde sjuke, för kompetent personal har vi på ALLA våra boenden.

Det har  gått många rykten och mycket tyckande från olika håll och inget ont i det men jag och mina kamrater i socialnämnden har inte sett ett enda förslag på var vi ska spara pengar från någon i Alliansen. Det är lätt att kritisera och tycka att alla förslag som läggs är fel, det är svårare att komma med konkreta förslag. Det har inte kommit ett enda förslag från alliansen på vad vi ska göra istället, hur vi löser detta.

Alla valda politiker oavsett majoritet eller opposition, har fullt ansvar för kommunens ekonomi, vi är alla skyldiga att ha en budget i balans.

Ingen förtroendevald politiker med uppdrag som dom får betalt för har rätt, tycker jag, att sitta på åskådarläktaren……

 

 

Annika Wibrell

Socialnämndens ordförande