Det var en bra nämnd igår. Vi har ett mycket bra samtalsklimat och diskussionerna är intressanta .

Budget 18-20 ska ut på remiss och vi gick igenom posterna tillsammans och med några justeringar kan vi lämna ett budgetförslag i balans till remissomgången.

Årsredovisning 2016 kändes som ”småtrevlig läsning”, då Socialnämnden kan redovisa + 6,4 miljoner. (+38 miljoner i kommunen totalt).


Migrationsverket har annonserat förändrade regelverk och ersättningsnivåer i flyktingmottagningen from 1/7 2017 och som en följd av detta har vi påbörjat en omorganisation av den verksamheten som vi följer upp kontinuerligt.


Vi beslutade i nämnden för 2016 att köpa in öppenvårdsbehandling för missbruk. Ett antal personer har anmält intresse och vi tog beslut om att köpa in behandling (5-14 pers) även för 2017. Missbruksvård på orten har visat sig ge bra resultat, men institutionsvård kvarstår som alternativ.


Vi fick också information om att Fullmäktiges beslut, att vi inom Socialnämnden fått klartecken, att genomför projektet Bemanning i balans med kompetenstrappa och förkortad arbetstid, redan har visat på flera positiva effekter. Bl.a genom flera behöriga sökande till de vakanta socionomtjänsterna.


Vår MAS ( = medicinskt ansvarig sjuksköterska ) redovisade för ”Kvalitetsmätning särskild boendeform” och ”Patientsäkerhetsberättelse”.

Vi passade också på att avtacka vår MAS Ann-Kristin Person, som inträder en ny fas i livet och hälsade vår nya MAS Jessika Stenvall välkommen. Vårt samarbete med Dorotea kommun kring MAS-tjänsten fortsätter.Socialnämndens ordf Annika Wibrell gm/ Kristina Norman