Vi har haft socialnämnd för ett par veckor sen och här kommer några av de punkter vi hade uppe.

Vi fick en väldigt bra information ang ANDT (alkohol-narkotika-droger-tobak)
Det är en sammanställning från enkät som alla 9e klassare och 2 års gymnasieelever får fylla i varje år. En enkät som cirkulerat under några års tid och som gör att vi kan se utveckling och vanor över tid. Ett bra verktyg för att kunna bemöta och förebygga otrivsel, dåligt mående och missbruk.
Projekt Bemanning 

6- timmars arbetsdag på IFO. Projektet har varit i gång ett år nu på vårkanten och ska utvärderas.
Hitintills ser det väldigt bra ut. Man har nu anställt personal och är sedan sista oktober full bemanning, och personalen mår mycket bättre. 
Utifrån att dom inte varit full styrka mer än 3 mån, lägger vi förslag till fullmäktige att förlänga projektet 1 år så att dom får gå på full styrka och utvärdera resultatet därefter.

Det startas ett projekt med telefonjour till familjehem inom R8(Region 8). Vilhelmina går med i projektet. 

Tidsplan heltid - Vi har fått ett uppdrag från Ks att förbereda. Uppdraget till förvaltningen blir att ta fram underlag gällande utförandeplan, konsekvenser, budget och ekonomi mm

Timeengine- Vi inför ett nytt digitalt mötesschema i socialnämnden under våren. Det här har gått på prov i Ks under en tid och visat sig vara ett lätthanterligt och säkert system. Utbildningsnämnden har också infört detta system. Sekretesshandlingar kommer fortsatt att hanteras vid sittande bord.


Budget-
-Information om den samlade bedömningen av utmaningar och möjligheter inför framtiden. Förslag till budget i balans med hänsyn till resultat -16 o -17
-Vi har en vikande trend på personalkostnader. 
-IFO har full bemanning nu p.g.a. projekt balans och det innebär minskade kostnader konsultköp
-Flyktingverksamheten i avveckling p.g.a. av mindre tillströmning.
-Hemsjukvård minskande kostnader i Vilhelmina gentemot andra kommuner.

Stödet till Afasiföreningen upphör vid halvårsskiftet , då föreningen upphör p.g.a. av pensionsavgång.
Stödet till drabbade kommer i samarbete med VLL att tillgodoses på annat sätt.

Attestreglemente för förtroendevalda -ändringar antas, för att tillmötesgå ett öppnare och mera transparent system.

Ersättning och villkor till familjehemsvård, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Avtalet uppdateras SKL förslag enl. LSS och sol

Vi tar del av remiss behandling av spelmissbruk och spelberoende kunskapsstöd information
En ny lag från 1/1 -18 gör gällande att det är kommunernas ansvar.

Redovisning och information om personligt ombud. Behovet av personligt ombud ökar i motsvarighet personal 0,5 tjänst

Vi tar del av Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa och ärendet skickas till KFM

Redovisning - Överenskommelse mellan VLL och Västerbottens läns kommuner om samverkan Arbetet fortskrider och ärendet skickas till KFM

Ett samverkansavtal VLL och Vilhelmina kommun som inte varit helt utan gropar i vägen börjar ta form.

Annika Wibrell Ordförande i Socialnämnden /gm Kristina