Den 3/11 hade vi Socialnämnd och följande ämnen var några av det som dryftades då.

De minskade flyktingstömmningarna medför att vi nu behöver förändra storleken på den verksamhet som riggats för att kunna ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen. Diskussioner fördes och riktlinjer togs fram för detta.

Arbetet med trygghetsboendet fortlöper enligt plan. Projektering pågår .

Vi fortsätter också diskussionerna omkring olika personalfrågor, lokalförsörjning och ett eventuellt ”9:8-boende” i egen regi, framför allt riktad till barn med autismspektrum.

Vi får information om att Landstinget nu etablerar Ungdomshälsan i Vilhelmina, i anslutning till Familjecentralen och Öppna förskolan. Ungdomshälsan ska serva alla kringliggande kommuner också.

I frågan om ”den gemensamma vårdavdelningen” är planen en flytt ner till ”gamla akutavdelningen” och fortsatt drift med en del små förändringar.

8 akutplatser och 3 korttidsplatser. Landstinget kommer framgent att stå som huvudman och kommunen köper tjänster. Samarbetet med Landstinget fortskrider alltså, men i något förändrat format. Förhandlingar pågår.

Avdelningen ”AvaGläntan” på övervåningen, återgår i kommunens regi, i nära samarbete med den "Gemensamma vårdavdelningen" och kommer att bestå av 16 vårdplatser som är tänkta för de allra mest sjuka äldre i Vilhelmina Kommun plus korttidsplatser.

I övrigt fastställdes för taxor och avgifter för 2017 för beslut i KFM, och revidering av delegationer och riktlinjer.

Annika Wibrell, socialnämndens ordförande

gm /Kristina Norman