Hej  

Lite förslag från socialnämnden.


Beslut om samtaxering av makar vid uttag av avgifter på särskilda boenden har vi beslutat ta bort. Då det drabbar den med lägre inkomst är det inte rättvist, och de är oftast kvinnorna som har den lägsta inkomsten. 

Vi ser över förbehållsbeloppet för pensionärer som bor på våra särskilda boenden.  Förslag till beslut i den frågan kommer vid senare sammanträde. 

Vi jobbar med en gemensam kommunal strategi angående förebyggande mot alkohol, narkotika, droger, tobak. Tanken är att den ska hålla över tid, och alla vi som jobbar i kommunen ska kunna stå bakom och jobba utifrån den. 
Våra fältassistenter på IFO, har tagit fram förslag på "gemensam kommunal ANDT-strategi" (alkohol, narkotika, droger, tobak), i vilken grunderna för det förebyggande arbetet framkommer. Denna ska ut på remiss för beslut i KFM hösten 2017. 

Vi har tagit beslut om att vi ska kunna erbjuda uppdrag som anhörigvårdare för personer över 65 år, alltså den anhörige som vårdar är över 65 och vårdar sin anhörige i hemmet. Uppdraget ska följas upp och alltid utgå från den sjukes behov och vad som är bäst utifrån det.  Ibland även i kombination med andra insatser ex. avlastning, hemtjänst, dagligvård m.m.

Det förenklade delårsbokslutet är inte klart men visar ett preliminärt underskott på ca 12 miljoner och i huvudsak LSS, äldreomsorg och IFO. Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

Annika Wibrell
Socialnämndens ordförande