För kännedom vårt gemensamma pressmeddelande ang valteknisk samverkan vid kommande fullmäktigesammanträde.


"PRESSMEDDELANDE

Valutgången i Vilhelmina kommun innebar en oklarhet i majoritetsförhållandena, vilket naturligtvis kan komma att påverka politiken och den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning under de kommande fyra åren.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och den numera oberoende fullmäktigeledamoten Bengt Bergsten har därför beslutat om s.k. valteknisk samverkan vid fullmäktiges sammanträde den 15 oktober för att genom en träffad överenskommelse skapa klarhet i majoritetsförhållandena i kommunens viktigaste organ.

Överenskommelsen innebär att Socialdemokraterna föreslås besätta ordförandeposterna i kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Ordförandeposten i fullmäktige föreslås också tillfalla Socialdemokraterna. Vänsterpartiet föreslås inneha ordinarie och ersättarplats i kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden samt en ersättarplats i miljö- och byggnadsnämnden. Vänsterpartiet föreslås också få en ordinarie plats i utbildningsnämndens arbetsutskott.

Bengt Bergsten föreslås tillförsäkras ordinarie plats i kommunstyrelsen och också en plats i styrelsens arbetsutskott, vilket innebär att Bergsten kommer att vara 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Överenskommelsen innebär vidare att resp. parti kommer att driva sina frågor i fullmäktige men att avsikten ändå är att så långt möjligt komma överens i för kommunen och Vilhelminaborna viktiga frågor. Överenskommelsen innebär vidare att respektive part aktivt kommer att verka för att det politiska klimatet förbättras i väsentlig grad och att parterna var för sig och tillsammans kommer att anstränga sig för att samtalstonen och respekten för politiska motståndare blir åtskilligt mycket positivare än vad den upplevts vara under den gånga mandatperioden.

Parterna har vidare beslutat att inte i något avseende samarbete med Sverigedemokraterna.

Vilhelminaborna har tydligt visat att man vill ha en annan tingens ordning när det gäller det politiska samtalet och det kommer vi att ställa upp på, säger K G Abramsson, ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina.

  • Vanja Marthin, blivande gruppledare för Vänsterpartiet i fullmäktige ser det som en viktig uppgift att driva partiets frågor i fullmäktige, men att det ändå är av största vikt att vi gemensamt ska komma överens i viktiga frågor till nytta och glädje för Vilhelminaborna.

  • Att i största möjliga utsträckning få vara med och skapa samsyn i politiken och att vara brobyggare mellan blocken, ser jag som en mycket viktig uppgift för mig i fullmäktige i mina nya roll som oberoende fullmäktigeledamot, säger Bengt Bergsten.


Upplysningar lämnas av:

K G Abramsson, 072-520 87 70
Vanja Marthin, 073-815 16 21
Bengt Bergsten, 070-211 22 61