Just nu pågår ett intensivt nomineringsarbete inom partiet. Vi ska fylla ett stort antal platser i kommunens olika nämnder inkl kommunstyrelsen. Vi ska också nominera till olika landstingsuppdrag. Jag utgår ifrån att - mot bakgrund av valresultatet - att Socialdemokraterna i Vilhelmina kommer att få ytterligare platser i de olika landstingsorganen. Senare tillkommer också andra organ som ska besättas med ledamöter från Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna fastställer sina nomineringar vid representantskapsmötet den 24 oktober. Sen överlämnas underlaget till Vilhelmina kommun för sammanställning. När kommunfullmäktige sammanträder med den nya besättningen den 1 november, väljs kommunfullmäktiges valberedning, som ska lägga fram slutligt förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen, alla nämnderna och övriga kommunala organ. Om alla är överens, kommer valen att genomföras snabbt och smidigt. Skulle däremot olika förslag läggas fram under kommunfullmäktigesammanträdet, kommer valen att ta betydligt längre tid. Alla val, där omröstning begärs, ska genomföras med slutna sedlar. Hur var och en sedan röstat, kommer aldrig att framgå av valsedlarna eller på annat sätt och några efterforskningar därvidlag är också helt utelslutna.

Efter dessa val arbetar en ny majoritet med förmodligen ett antal nya ledamöter och suppleanter i kommunens nämnder och i kommunstyrelsen. Det ska bli spännande att följa det kommande, konstruktiva och öppna arbetet med den nya majoriteten.

K G Abramsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina