Nämndens möte i tisdags inleddes med information från gymnasiet, lärcentrum, förskolan och förvaltningen.
Glädjande är att antalet förstahandssökande till Malgomajskolan ökat med ca 20 elever till 73 jämfört med föregående år. Totalt har 218 st Vilhelmina som ett alternativ, så förhoppningsvis ska vi kunna locka några fler.
Statistik kan läsas och tolkas på olika sätt och bilden att våra elever uppnår dåliga resultat, stämmer inte om man synar siffrorna, över lag ligger de bra till.
Vi jobbar vidare med inrättandet av ett elevboende och ser fram emot att kunna ta den nya sporthallen i drift, två viktiga delar i gymnasieskolans framtid.
Kön till förskolan är inte helt klar, men det ser ut som att vi kommer att klara placeringarna inför hösten. De barn som nu finns på Kefas kommer att erbjudas plats enligt föräldrarnas önskemål och information kommer att gå ut om att avgiftsreduceringen fr o m tre års ålder gäller all verksamhet, även hos dagbarnvårdare.
Bokslutet för 2011 är inte helt klart, men det ser inte bra ut. De stora underskotten ser ut att ligga inom för- och grundskolan, kostverksamheten och skolskjutsarna.  
Vi avhandlade en rad ärenden och tog gemensamma beslut även i frågor där vi inledningsvis hade olika uppfattningar.

Sammanfattningsvis så fick vi viktig information och förde givande diskussioner innan vi fattade nödvändiga beslut och stämningen var, som den oftast brukar vara, god.

Dagen avslutades med S-föreningens årsmöte. Av verksamhetsberättelsen kunde utläsas att vi haft ett aktivt år, men engagerade medlemmar och vi har hunnit med många av de punkter som vi gick till val på.

För övrigt så deltog jag i Utbildningsdelegationen sammanträde i fredags.
Vi höll till i Robertsfors och inledningsvis fick vi information om hur de har det inom utbildningsområdet.
Det är alltid intressant att ta del av hur andra organiserar sig och löser sina åtaganden och det ger en del reflektioner inför kommande arbete på hemmaplan.