Motion från Ewa Hed, Kultsjödalens S-förening till Socialdemokraternas distriktskongress 13 - 14 april i    Lycksele.                     

Angående våra telefonförbindelser i Södra Lapplands fjällvärld!

Klimpfjäll är en by Vilhelmina kommun i Västerbotten som gränar mot Norge och Jämtland. I dagsläget är Telia vår telefonoperatör och det finns ingen annan operatör som har täckning i området.

De senaste åren har Telia avvecklat det fasta telefonnätet och plockat ned telestolpar med trådar, allt i en strävan att modernisera. Men resultatet har blivit det motsatta. Numera går både mobil och fast telefoni via ett länkstråk som förbinds med master. Om ett fel uppstår någonstans på länkstråket faller hela telefonnätet. Det är vad som inträffat ett flertal gånger varje år sedan systemet infördes.Förutom dessa gånger när nätet är helt borta är täckningen konstant dålig i vissa områden, samtal blir hackiga eller så bryts de. Detta har även blivit ett problem i vissa delar på glesbygden i hela Sverige. Vi läser i tidningen och hör om detta på TV väldigt ofta.

Dessa telefonistörningar är inte unikt för Klimpfjäll med omnejd, ett flertal andra grannbyar drabbas likadant.

När ett fel uppstått på telefonnätet är Telia inte heller snabb på att åtgärda haveriet. De väntar gärna några dagar, speciellt om det är helg. Personal skickas ibland långa sträckor vilket ytterligare försinkar lagningen. Är det dåligt väder ger sig Telia inte ut alls. Följden blir att avbrotten kan vara runt en vecka lång.Konsekvenserna av telefonproblemen blir stora svårigheter för näringsidkare och företagare i bygden som inte kan kommunicera med kunder och utföra sina tjänster. För privatpersoner ställer det också till allehanda problem då telefon behövs för oss all i vardagslivet och arbetslivet.

För de som saknar dator och internet kan de inte alls kommunicera med omvärlden och får sitta isolerade. Telia har själv bekräftat att i vissa områden kan 112 inte nås om deras telefonnät är utslaget eller har dålig täckning. Eftersom 112 i sådana fall ska koppla sig på andra operatörers täckning fungerar det inte för oss, eftersom Telia är den enda operatören.

En nödtelefon har installerats på Klimpfjälls affär, som en direkt följd av telefonproblemen. Den fungerar via bredband. Men den är meningslös för den som befinner sig långt från denna  nödtelefon eller är ensam om en sjukdom eller olycka drabbar.

Är det meningen att vi 2013 inte ska ha fungerande teknik för att kunna använda telefonerna?

Är det meningen att vi ska leva i otrygghet och med de ständiga problem som telefonproblemen för med sig? Varför fungerar Telias system och teknik så dåligt? Varför dröjer lagning så onödigt länge varje gång?

Att: Med denna motion vill jag att vi måste börja agera och höras. Jag vill att Telia börjar anstränga sig för att förbättra tekniken och se över sina rutiner så att tydligare information går ut vid avbrott, samt att reparationer sker mycket snabbare än vad som tidigare gjorts.

Ewa Hed, Kultsjödalens S-förening

YTTRANDE från Vilhelmina arbetarekommun

Angående våra telefonförbindelser i Södra Lapplands fjällvärld!

Kultsjödalens s-förening gm Ewa Hed har i en motion tagit upp frågan om de bristfälliga telefonförbindelser som numera råder i Klimpfjäll men även på andra ställen i kommunen. Störningar i telefontrafiken innebär stora problem för både företagare och enskilda.

Styrelsen har uppgifter om att frågan har tagits upp bl a av den s.k. Region 8-gruppen (åtta kommuner i Västerbottens inland och fjäll), där både Telia Sonera och Post & Telestyrelsen informerats om rådande problem. Reaktionerna låter vänta på sig och några ”hörbara” och hållbara åtgärder har inte vidtagits. Det som gjorts kan snarare betraktas som tillfälliga och inte på något sätt ämnade att permanent lösa problemen.

Vilhelmina arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2013-01-20

att anta motionen som sin egen med den kompletteringen att även Post & Telestyrelsen ånyo ska uppmärksammas på problemet och uppmanas att kraftfullt påtala behovet av resoluta åtgärder från Telia Soneras sida.