Motion från Mikael Danielsson, Kultsjödalens S-förening till Socialdemokraternas distriktskongress 13 - 14 april i Lycksele.

Våra råvaror, en enorm skatt.

Motionär: Mikael Danielsson (Saxnäs) Vilhelmina arbetarkommun.

Mänskligheten står inför ett stort klimathot som vi idag bara ser början på och klimatmöten avlöser varandra utan större resultat. Det ekonomiska systemet är i gungning och räddningspaketen avlöser varandra inom bl.a. EU.

Den förändring som vi står inför är en enorm utmaning och vi inom Socialdemokraterna beskriver oss som ett framtidsparti, med  nya  lösningar där hållbarhet och långsiktighet är några av ledorden. Detta ställer stora krav på oss inom partiet, att tänka i nya banor och verka i en ny riktning där ledorden blir verklighet.

Det ekonomiska system som vi idag känner till är kortsiktigt och omsättningen på våra råvaror, som skogen , mineraler och elproduktion är snabb. Utvinningen sker lokalt men mycket av vidareförädlingen sker lång från källan i stora bearbetningsanläggningar, för att produkten skall ge så stor avkastning som möjligt. Vi kan se tydliga tecken på att våra grannar inom EU, sneglar på oss och våra naturtillgångar. Ett stöd i form av utbyggnad av flygplatser och system som gör att billig arbetskraft kan användas i Sverige uttrycks. Detta för att utvinningen skall ske till en så låg kostnad som möjligt, är inte lång borta där klimatet kommer i anda hand. Vi kan redan se strukturförändringar där arbetspendling och att dåligt förädlade råvaror transporteras, till stora anläggningar för vidareförädling långt från råvarans källa. Detta leder till stora utsläpp av växthusgaser som motverkar ambitionen att minska på dessa.

Är det de Sverige vi vill ha, jag vet att svaret är nej i vårt parti.

Vi vet att ett sätt att nå högre vidareförädlingsgrad och samtidigt värna miljön är att förädla nära källan i mindre enheter. Vi vet att ekonomisk stimulans är en möjlig väg för att nå detta mål, och en av dessa är lägre omkostnader i områden nära råvaran.

Vi har idag ett system med regionalt företagstimulans där sänkta arbetsgivareavgifter tillämpas i stödområden som jag kallar råvaruområden, ett system som måste förändras enär sänkningen är för liten för att stimulera till ökat företagande och tillverkning nära råvaran.

Dagens regler ger en sänkning av avgiften med 10 % ,avgiftsunderlaget och får högst vara 7100:-/månad, en stimulans  som  uppenbarligen är för liten för att syftet skall nås. Sänkningen gäller ej i offentlig sektor, statliga verk och trossamfund.

Mitt förslag är en sänkning med  50% från dagens nivå och att spärrnivån på underlaget och därmed nivån om max 7100:-/månad plockas bort, Att företagets säte och verksamhet skall vara inom råvaruområdet för att en sänkning kan erhållas. I övrigt ges Finansdepartementet  i uppdrag att ser över nuvarande regler så att en harmoni med syftet erhålls som redovisas i motionen.

Vad förväntar vi oss av denna förändring, ja en tydlig signal att vi Socialdemokrater som står för solidariter och framtidsvisoner vill utveckla hela landet från norr till söder och skapa förutsättningar för att Hela Sverige skall leva. Samt att verka för att vår syn på klimatfrågor är viktig och prioriteras i vårt arbete för framtiden.

De kommuner som idag ser det ena företaget efter det andra flytta till stora enheter för att dra stordriftsfördelar, kan vända utvecklingen genom att dra nytta av den riktade stimulansen så att företagen kan verka på orten och att nya enheter startas upp.  Vi behöver idag mindre enheter nära råvaran, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och minska på onödiga utsläpp som påverkar vårt klimat negativt.

Vi skapar nya och bättre förutsättningar för småföretag att utvecklas och etableras i en region som är avgörande för landets framtid.

Sysselsättningen ökar i regionen och ekonomin stärks lokalt och nationellt.

Vi ser till att landets enorma naturtillgångar förädlas lokalt och mera hållbart och långsiktigt.

 Vi Socialdemokrater verkar för att om 20 år så finns det livskraftiga kommuner nära råvaran, och inte storkommuner som ökar kostnaderna i form av social utslagning, utanförskap och arbetslöshet. Där arbetspendling och tunga transporter är vardag, med en förödande effekt på klimatet.

Då kommer nästa fråga, hur finansierar vi en sådan förändring, där inkomstbortfallet i form av sänkt arbetsgivareavgift blir högre än dagens system.

Vi behöver inte göra någon vetenskaplig analys av den svenska råvaran för att förstå hur viktig den är, och har varit för utvecklingen till det framgångsland vi lever i. Det är viktigt att vi vägvisar kommande generationer efter oss, att förvalta på hållbart och miljöklokt sätt. Svensk råvara är en enorm skatt.

Ja nära tillhands är en råvaruskatt på uttag av mineraler och skog och elproduktion, en skatt som går till staten för att finansiera viktiga strategiska och strukturella satsningar för ett hållbart, långsiktigt och rättvist samhälle. Uttag av en råvaruskatt där nivån och regler måste föregås av en utredning, en utredning som skall ha långsiktighet, hållbarhet och klimat som vägvisare.

Man kan även tänka sig, att en del av en sådan skatt kan gå till forskning kring klimatfrågor och påskynda utvecklingen av ny teknik, strukturomvandlingar och satsningar på infrastruktur för att minska vår klimatpåverkan för att stärka landets konkurrenskraft, hållbarhet och långsiktighet.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

att      partiet arbetar för att arbetsgivareavgiften sänks inom råvaruområdet med 50 %  för             att stimulera till vidareförädling nära råvarukällan, i mindre enheter vilket leder till minskade växthusgaser samt hållbart, långsiktigt och förnuftigt resursutnyttjande.

att      spärrnivån på underlaget och därmed nivån om max 7100:-/månad plockas bort.  Att           f öretagets säte och verksamhet skall vara inom råvaruområdet för att en sänkning kan erhållas. I övrigt ges Finansdepartementet  i uppdrag att ser över nuvarande regler så att en harmoni med syftet erhålls som redovisas i motionen.

att en råvaruskatt införs för att påskynda strategiska och strukturella förändringar för att minska klimathotet och värna hela Sverige idag och för kommande generationer.                                                       

Mikael Danielsson   Kultsjödalens S förening

YTTRANDE  från Vilhelmina arbetarekommun:

 Våra råvaror, en enorm skatt

Kultsjödalens s-förening gm Mikael Danielsson har i en motion tagit upp frågan om hur resursomfördelningen sker genom att råvaruresurser oftast leder till tillväxt i redan växande områden. Motionären föreslår att reduktionen av arbetsgivaravgiften för företag verksamma i bl a Norrland, ska öka från dagens 10 % till 50 % och att det takbelopp som finns (7 100 kronor) ska plockas bort. Motionären föreslår vidare att en råvaruskott ska införas för att påskynda strategiska och strukturella förändringar att för att minska klimathotet och värna hela Sverige.

Styrelsen finner motionärens förslag som mycket intressanta och tilltalande. Mot bakgrund av decenniers diskussioner om särskilda skatter och avgifter destinerade till specifika områden och verksamheter, kan motionärens idéer möjligen ses som genomdiskuterade och prövade i olika sammanhang. Men, som styrelsen ser det, så har ett delvis nytt anslag redovisats och detta genom hänvisning till att också miljön skulle må väl av en förnyelse i riktning mot motionärens förslag. Vi har redan idag omfördelningssystem via exempelvis det kommunala skatteutjämningssystemet, men detta ger inte de effekter som motionären efterlyser. Samhället bör i mycket större utsträckning styra företagande och råvarubaserade verksamheter till de områden där råvaran finns till nytta både för människan och för miljön samtidigt som tillväxten naturligen skulle fördelas på ett mera rättvis och förnuftigt sätt.

Vilhelmina arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2013-01-20

att ställa sig bakom motionärens krav och anta motionen som sin egen.