Motion från Mikael Danielsson, Kultsjödalens S-förening till Socialdemokraternas distriktskongress 13 - 14 april i Lycksele.                     

Posten för vem.

Motionär Mikael Danielsson (Saxnäs), Vilhelmina arbetarkommun

Den våg av avregleringar och bolagiseringar som har svept över landet sedan 90 talet, har i tätbefolkade områden till viss del lett till större valfrihet och varierat utbud och konkurens.

Denna utveckling i glesbygd har istället resulterat i urholkad service där telefonin är ett skrämmande exempel, men jag vill nämna posten som det senaste .

Posten bolagiserades och avreglerades 1993 och vi erhöll nya aktörer på marknaden, som bla Citymail som ägs av Norska staten och dess postväsen. Citymail har valt att konkurrera med bla Posten Ab i storstadsområden, där lönsamheten är störst medan Posten har i uppdrag av Post och Telestyrelsen att bedriva posthantering i hela Sverige.

Den bygd jag själv lever i utarmas sakta men säkert, och ålderstrukturen går mot äldre och äldre befolkning och barnafödandet går ner av naturliga skäl. Skolan tappar underlag och därmed även skolskjutsar till och från skolor dras in. Skolskjutsen åker i normalfallet en vända på eftermiddagarna ut i byarna, och en samordning med posten är en klok samordning som utnyttjar resurserna på ett klokt sätt där miljön är en stor vinnare.

I min dalgång som är Kultsjödalen har vi en skola i Saxnäs där barnen från hela dalgången går. När så barnen flyttar och underlager på en skolskjutslinje försvinner och skolskjutsen av naturliga skäl dras in händer det något???. Posten som avreglerades på 90 talet har inte råd att köra ut posten till byarna, utan postlådor placeras ut efter stora vägen. Var och en som har en bil tvingas till att starta sin kalla bil en kylig vinterdag för att köra till brevlådan, som ligger mellan 8 – 20 km från byn. Sedan har vi kommuninnevånare som inte äger en bil utan får lösa det på annat sätt, som troligen är att be någon annan i bästa fall ta hem deras post.

Tänk er att vi har ca 8 bilar som trafikerar en sträck på 8 km en kall vinterdag, istället för en varm postbil förhoppningsvis miljöbil, som kan köra dessa 8 km till brevlådan dit mottagaren kan promenera, om posten har råd????. Sedan kommer säsonger när fritidhusägarna bor i sina stugor och eftersänder posten till lådan, då har vi 20 bilar till. Detta är bara början på en tydlig utveckling i hela landet och i glesbygd som är orimlig.

Nu infinner sig den stora frågan, är vi i partiet beredda att ställa upp på att öka miljöpåverkan upp till skyhöga nivåer, med ett system där ekonomin är skälet.

Vi i partiet pratar vackert om att värna miljön och glesbygden, här har vi en uppgift att förändra ett vansinnigt beteende. Vi kan vända vackra ord om klimathänsyn, hållbarhet och förnuft till handling, för det är vi skyldig våra kommande generationer.

Mot bakgrund av detta yrkar jag

att                        partiet arbetar för att en miljöavgift på porto införs som öronmärks för att distribution av post i yttersta  glesbygd kan ske och på ett miljöriktigt sätt, samt att långsiktiga och hållbara strategier och strukturer arbetas fram för hela Sverige inom detta område.

att                        Post och telestyrelsen ges riktlinjer och styrmedel för att förstärka miljöarbetet för hela Sverige.

Mikael Danielsson  Kultsjödalen S-förening

YTTRANDE  från Vilhelmina arbetarekommun

 Posten för vem

Kultsjödalens s-förening gm Mikael Danielsson har i en motion tagit upp fråga om den försämrade service som alltmer gör sig gällande i glesbygd. Försämrad tillgång till fungerande telefoni liksom försämrad postal service. Postens agerande innebär att människor på flera ställen i kommunen måste hämta sin post vid närmaste huvudväg, vilket ibland kan innebära egna bilturer på bortemot 2 mil. För den enskilde innebär det problem och ekonomiska uppoffringar och också negativ påverkan på miljön. 

Motionären föreslår att partiet ska verka för att en miljöavgift införs på porto och att denna avgift öronmärks för att distributionen av post i yttersta glesbygd kan ske och på ett miljöriktigt sätt samt dessutom att hållbara strategier och strukturer arbetas fram för hela Sverige inom detta område.

Vilhelmina arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2013-01-20

att  ställa sig bakom motionärens krav och anta den som sin egen.