Tisdagens arbetsutskott började med ett besök på förskolan ”Vågen”, som snart står klar för att tas i bruk för 8 barn och därefter åkte vi upp till Hembergsskolan för att på plats ta del av hur flytten av åk 6 gått.
När det gäller samordningen förskola-skola-fritidshem så är ombyggnationerna påbörjad i Nästansjö och diskussionerna i Latikberg pågår. Det ser tyvärr ut att bli stora ekonomiska skillnader mellan de två alternativ som presenterats i L-berg.
Hemtjänsten har lämnat Tallmon och planeringen pågår för fullt för att iordningställa ytterligare förskoleplatser.
Vi har fått en redovisning av den enkät som skickats ut till föräldrarna som har barn hos dbv och frågan kommer att diskuteras vid nämnden i september.
Skolinspektionen bestrider vårt överklagande och vi har därför tvingats erbjuda vårdnadshavarna till barn placerade hos dagbarnvårdare, plats i befintliga avdelningar till dess att ”Tallmon” kan tas i bruk.