Aktuellt i Socialnämnden

I socialnämnden har vi flera olika utvecklings aktiviteter på gång och det ställer stora krav på oss alla att komma ihåg varför vi är satta att fatta olika beslut och vilken politik vi för.

Vi politiker är valda för att styra, leda och fatta beslut som ska verkställas för Vilhelmina kommuns medborgares bästa, vi har ett stort ansvar för kommunmedborgarnas pengar och det är medborgarnas behov i fokus som vi ska arbeta utifrån de förutsättningar vi har.

Med medborgarens behov menar vi socialdemokrater att vi ska bedriva verksamheter utifrån vad medborgarna behöver utifrån de förutsättningar vi har, är det vård och omsorg så ska vård och omsorgs behov styra bemanningen, inte bemanningen styra vård och omsorg behovet.   Mycket viktigt och inte alltid enkelt.

Sen ska personal ha bra arbetsmiljö och sjysta villkor och det ställer stora krav på att personalen verkligen tar sitt ansvar för att lägga scheman utifrån behovet hos verksamheten.

Vi har tagit ett enigt beslut i socialnämnden, att ge uppdrag till förvaltningen att genomföra en omorganisation av vårt HVB boende för ensamkommande barn och ungdomar på Pettersbacke. Det har varit ett arbete som pågått till och från sedan hösten 2012 då vi uppmärksammade att bemanningen inte var optimal utifrån verksamhetens behov, men tyvärr har det inte blivit någon lösning på problemet. Vi har tillsatt en ny chef på Pettersbacke HVB/Immigrationsverksamheten, Och nu har ett förslag tagits fram på hur verksamheten skulle kunna se ut utifrån det behov som finns i verksamheten. Förslaget är, särskilda natt och dag tjänster, men tyvärr med sänkta sysselsättningsgrader för nuvarande personal, men med fler tjänster och möjlighet att arbeta upp till heltid vid behov i verksamheten.

Vi diskuterar gemensam vårdavdelning med Landstinget, där Gläntan (kortids/avlastningsboendet) är idag. Det förslag vi har idag skulle innebära att vi har 8 platser vardera Kommunen och Landstinget. Totalt 16 platser.

För den person/medborgare som blir sjuk och inlagd på Landstings plats, vårdas och blir medicinskt färdigbehandlad från landstinget, skrivs vid behov av vidare vård in i kommunens kortids verksamhet, men ligger kvar i samma säng och vårdas av samma personal hela tiden. Det skulle innebära en kvalitets höjning i vård och omsorg. Vi diskuterar fortfarande och vet i dagsläget inte om det är genomförbart. Vi har extra nämnd den 23 april för att diskutera detta vidare.

Vi har startat ett service boende (Trapphusboende) med boendestödjare, för personer med olika psykiska funktions nedsättningar.  Där personalen vi anställt har gjort ett bra arbete med att starta detta. Utvecklingen fortsätter och vi följer upp det.

Sammanslagningen av Dagligverksamheten Jobba och Kortids verksamheten Galaxen har genomförts med viss ombyggnation av lokalerna. Enligt områdeschefen för verksamheten så fungerar det bra och fortsatt arbete med sammanslagningen av grupperna till en grupp pågår.

VI har mycket kompetent personal inom socialnämndens verksamhetsområden som tar ett stort ansvar för sina olika verksamheter och utan personalens engagemang skulle det inte fungera så bra som det gör.

Det otroliga arbetet som personal  inom vård och omsorg gjort med att verkligen se över om vikarier behöver tillsättas vid sjukdom och ledigheter har gjort att vi har kunnat gå med ett överskott inom socialnämnden.  Det har inte alltid varit lätt det vet jag.

Ett stort tack till er alla för ert arbete.

Annika Wibrell Socialnämndens Ordförande