Vilhelmina kommun, liksom många andra kommuner, har valt att anställa assistenter för elever i behov av stöd.

För vår del har Skolinspektionen vid två tillfällen påpekat det stora antalet assistenter och att hanteringen inte överensstämmer med skollagen.

Utbildningsnämnden har därför lyft frågan och gett vår förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten att minska antalet assistenter till förmån för fler lärare och specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som tex socionomer. Vi tror att vi därmed kan ge eleverna det stöd de behöver på ett sätt som stämmer överens med skollagen och ökar måluppfyllelsen.

Enligt skollagen ska den första insatsen/anpassningen ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och om det inte räcker så ska stöd ges inom elevens elevgrupp. En förändrad lärmiljö för en inkluderande skola.

Till viss del kan vi även i framtiden behöva elevassister för t ex särskolans elever och elever i behov av “extra armar och ben” och dessa kan komma att undantas från beslutet.

 

Vid utbildningsnämndens sammanträde i tisdags diskuterades frågan men eftersom Kommunal har begärt centrala förhandlingar så togs inget beslut.