Vi hade socialnämnd i torsdags med den nya nämnden .

Efter maktskiftet i Vilhelmina och efter nya direktiv från Förtroendemannautredningen som togs KFM ( kommunfullmäktige)i juni18, har vi nu en ny sammansättning i nämnden.

Det innebär att i presidiet sitter Rikard Norberg, Kd som ordförande. Annika Wibrell S går in i uppdraget som 1 vice ordförande och Monika Gebart C, är 2 vice ordförande.

I nämnden har vi tidigare haft 11 ledamöter. Numera består nämnden av 9 ledamöter, fördelat på

följande ordinarie

Koalitionen:

Centern 2

Kd 1

F! 1

Pa 1


Oppositionen

S 3

V 1


Vi startade med en presentationsrunda av alla ledamöter och tjänstemän, en genomgång av Socialtjänstens lagar, ramar och Socialtjänstens organisation.


Under punkten Budget och genomgång av delårsbokslut så kan vi konstatera att de utmaningar som vi sett tidigare blir ännu tuffare än vi befarat, trots utökning av Ram ( KFM juni 2018)

Förvaltningschefen redovisar påbörjat arbete med delvis nya arbetsmetoder för att nå resultat utifrån IBIC ( Individens behov i centrum) och ÄBIC (Äldres behov i Centrum)


Nya taxor och avgifter för 2019 antogs och innebär en höjning å ca 1 %. ärendet skickas vidare till nästa KFM.


Fördelning av ensamkommande barn

Det kommer väldigt få ensamkommande nu och nämnden beslutar att Vilhelmina avstår tilldelning till förmån till annan kommun som har kvar riggad verksamhet för ändamålet.


Gymnasiestuderande och Gymnasielagen LMA gör läget lite komplicerat för kommunerna där ungdomarna själva kan välja var de vill gå gymnasiet och de får då en ”matpeng”71 kronor per dag som är återsökningsbart, men ingen ersättning eller hjälp med boendet då de har boende anvisat på Migrationsverkets boende och det kan vara i en kommun än där de vill gå skola. Nämnden beslutar om Tillägg i delegationsordningen. Att förutom daglig ersättning bevilja ekonomiskt bistånd för boende. Ekonomiskt bidrag har kommit kommunen till del för att kunna göra detta och en Processplan tas fram för verksamheten och uppföljning ska ske i februari.I urvalsärendet får nämnden ta del av de komplexa ärenden som dyker upp. Knepiga situationer som kräver svåra beslut och praktiska lösningar.


Nämnden lämnar yttrande till Ks ( kommunstyrelsen) ang. Projekt Regionkommun 2019.

nämnden bifaller föreslagen utredning om samverkan och struktur med förbehåll att rätt befattningshavare representerar vid rätt tillfälle.


Nämnden tar del av information om Samverkan vid utskrivning från sluten vård att implementera samverkansrutiner via programmet Prator. Det är viktigt att rutinerna fungerar eftersom det annars kan bli mycket kostsamt för kommunen.


Sist men inte minst antog vi förslaget om den nya sammanträdesplanen för nästa år (2019)Som vanligt präglades vår socialnämnd av samförstånd och vi känner att det ska bli en riktigt rolig och spännande mandatperiod och vi vill härmed önska alla nya ledamöter i nämnden välkomna.


Annika Wibrell 1 vice ordförande i Socialnämnden

/ gm Kristina Norman.