Vid Vilhelmina Arbetarekommuns årsmöte den 25 mars omvaldes samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå och KG Abramsson omvaldes till ordförande 2018.

Verksamhetsberättelsen redogjorde för de aktiviteter som varit under 2017, med bl a rapporter från studierådet, kyrkopolitiska gruppen, fackliga utskottet och senioransvarig.

Under året har byggandet av ett trygghetsboende påbörjats och glädjande nog så har resultaten för våra elever succesivt förbättrats vilket gör att kommunen ligger bra till i de jämförelser som görs på riksplanet.

Trots ett underskott för 2017 är föreningens ekonomi god och medel har avsatts för aktiviteter under kommande valår. Kommunens ekonomi har också varit god de senaste åren, vilket till viss del beror på regeringens åtagande, men vi står inför stora utmaningar främst vad gäller skolan och socialtjänstens verksamheter.

Arbetet med att ta fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram har påbörjats. Vi har verkställt de flesta vallöften som gavs inför innevarande mandatperiod och vår förhoppning är att kommunmedborgarna ska inse att vi är ett parti att lita på och att en röst på socialdemokraterna, lokalt, regionalt och centralt är en röst för trygghet och utveckling de kommande åren.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tog mötet även ställning till inkomna motioner, förtroendemannaberedningens förslag samt Grön Översiktsplan/LIS.