Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från september 2016

Tillbaka till bloggens startsida

MEDLEMSMÖTE

              Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
     Tisdag 4 oktober kl 18.00, Folkets Hus

         På dagordningen: Nomineringar till partikongressen,
         medlemsutbildning, aktuellt i politiken, nya medlemmar hälsas välkomna, m m
         Välkomna!
         Mikael Österberg
         Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilhelmina kommun ställer sig bakom bildandet av storregion.

Kommunstyrelsen i Vilhelmina enades idag om ett remissyttrande där kommunen ställer sig bakom bildandet av en ny storregion.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna slöt gemensamt upp bakom en skrivelse som lyfter fram en del farhågor med den nya storregionen men ställer sig i övrigt bakom förslaget. Politiskt alternativ som också är representerade i kommunstyrelsen röstade för sitt eget förslag som avstyrkte storregionen.

Vi har lyssnat på allas synpunkter och utifrån det vävt ihop ett yttrande som vi fem partier kunde ställa upp på.

Vårt slutliga ställningstagande inom (S) skedde i gårkväll vid vårt parti möte. Med vårt yttrande som bas så lyckades vi sy ihop ett gemensamt yttrande vid dagens sammanträde.

Bra inställning av alla partiföreträdare i kommunstyrelsen. Vi behöver stå eniga inför de utmaningar vi har framför oss.

Här kommer skrivelsen i sin helhet.

Remissvar från Vilhelmina kommun ang. delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

Vi har övervägt för- och nackdelar med den föreslagna indelningen av nya län och regioner och trots de stora avstånden i det nya Norrlands län och en risk för större avstånd till de beslutande organen, så väger vågskålen tillslut över till att fördelarna är större.

Den nya mellannivån, den norra storregionen, riskerar att föra makten längre bort från medborgarna i Norrland än vad dagens landsting gör. Region Norrland blir till ytan större än många länder i Europa. Det finns en tydlig och uppenbar risk att det ytterligare försvagar de glesa områdena och att det demokratiska underskottet för vår del ytterligare ökar. Besluten i den nya regionen kanske kommer att fattas snabbare och billigare än idag men med mindre insyn i de lokala förhållandena.

Det bör ankomma på de i det nya fullmäktige deltagande partierna beakta att de olika geografiska områdena – då även glesbygden – blir representerad. Detta ska givetvis också gälla de nämnder och institutioner som fullmäktige tillsätter eller i övrigt medverkar till att skapa.

Citat ur delbetänkandet

Norrlands län

Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen,

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och

landstingen i dessa län. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att

ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt

regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för

att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett

stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å

ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek.

Med beaktande av vad som sagts ovan ställer sig Vilhelmina kommun i övrigt bakom indelningskommitténs slutsatser och förslag.

Vilhelmina 2016-09-27

Angenäma problem

I slutet av 2015 fick vi besked om att förskolan Olympus skulle läggas ned och vi löste problemet provisoriskt genom att hyra lokaler av Pingstkyrkan under våren medan vi påbörjade en beredning för att hitta en långsiktig lösning.

För tillfället ökar barnafödandet och vi har nu 12 barn i kö fr o m oktober och ytterligare 12 våren 2017.
Vår ambition är att kunna flytta ut förskoleklass och fritidshem från Kittelä till Volgsjö skola för att kunna bereda plats för två avdelningar. Volgsjö skola kan inte inrymma den verksamheten och vi tittar för tillfället på två alternativ; utbyggnad av skolan och möjlig omflyttning av annan kommunal verksamhet. Under tiden så föreslår vi en modullösning på skolans område.  Vi hyr redan nu moduler för gymnasieskolan, fräscha ändamålsenliga lokaler som anpassas utifrån verksamhetens behov. 

Vän av ordning ställer sig kanske frågan vad som händer om barnantalet minskar. Volgsjö skola är trångbodda och behöver mer lokaler om vi ska samordna förskola/fritids med åk1-6 och fördelen med förskola i Kitteläs lokaler är, att om barnantalet minskar kan vi använda våra egna fastigheter och säga upp avtalet med förhyrda lokaler.

På sociala medier pågår en bra och intressant diskussion. Jag kan inte kommentera dessa och väljer därför att bemöta en del synpunkter här.

1. Bygg på Skogsbacken en våning. Det skulle innebära att förskoleklass/fritidshem blir kvar i  Kittelä och vi kan inte samordna den med verksamheten på Volgsjö skola. Det blir fler barn inom Skogsbackens område och utemiljön skulle kanske behöva utökas. Vi skulle få verksamheten i två våningsplan, vilket naturligtvis är möjligt men inte önskvärt.

2. Anställ 3 dagbarnvårdare (dbv). Om föräldrar efterfrågar plats i förskola så är vi skyldiga att erbjuda det och för inte så länge sen hade vi ett vitesförläggande på 500 tkr eftersom vi inte kunde göra det. Vi hade en mycket bra verksamhet med duktiga dbv och eftersom vi hade många dbv kunde vi ha en organisation som gav trygghet vid sjukdom och dessutom en lokal där barn och personal kunde arbeta i grupp. Med tre dbv skulle det mest troligt bli en återgång till hur det var förr, en dbv som tog emot barn i sitt hem från morgon till kväll och en dyr lösning med övertid.  

3 Bygg förskolor i byarna. Idag har vi förskola i fem byar samt ett kooperativ i Dalasjö. Att splittra verksamheten ytterligare skulle ge ökade kostnader. Även om förskolan bara har 6 barn måste den vara öppen och bemannas från morgon till kväll och någon ska ordna mat för ett fåtal även om de skulle kunna göra det för många fler, snittkostnaden blir med andra ord mycket högre än där vi kan samordna verksamheten. Om föräldrarna som står i kö dessutom bor på tätorten så känns det inte som ett bra alternativ.

Frågan kommer att diskuteras vid kommunfullmäktiges gruppmöte på måndag och ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde. För att kunna bedriva verksamhet under beredningstiden och kunna permanenta förskoleverksamhet på Kittelä, så hoppas jag att beslutet blir att hyra moduler. Vilken verksamhet som ska bedrivas i dessa anser jag att professionen ska avgöra, men jag kan tänka mig att förskoleklass/fritidshem förläggs till Paviljongen och modulen används till klassrum. 

Viveka Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE

               KALLELSE   KALLELSE   KALLELSE

             REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns  representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna. 

MÅNDAGEN den 26 september  kl 18.00 på Folkets Hus.

 
Välkomna!!
K G Abramsson
Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar