Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från oktober 2014

Tillbaka till bloggens startsida

På förekommen anledning, ytterligare fortsättning

Detta står att läsa i det arvodes- och ersättningsreglemente som fullmäktige fastställde tidigare i år och som gäller fr o m den 15 oktober 2014 och till valfullmäktige oktober 2018. Detta dokument har överlämnats till samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige.


"2.3  Förlorad arbetsförtjänst, a-kassa m.m.
Den som deltar i sammanträde eller förrättning och som samtidigt går miste om lön eller annan ersättning från sin arbetsgivare eller annan, har rätt till kompensation härför. Ersättning betalas ut motsvarande uppvisat och godkänt intyg eller annan tillförlitlig dokumentation, vilket även ska gälla uttag av s.k. okompenserad övertid. Egen företagare ersätts med belopp som motsvarar den ersättning som enligt fastställda regler anmälts till och godkänts av Försäkringskassan, dock högst med 2 000 kronor per sammanträde eller förrättning och dygn.

Ersättning utgår med samma belopp som den förtroendevaldes dagersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller ersättning från föräldraförsäkringen med den begränsning som följer av bestämmelserna under första stycket. Intyg om förlorad dagersättning från arbetslöshetskassa eller Försäkringskassan ska uppvisas.

Bestämmelserna under pkt 2.3 gäller också förtroendevald med årsarvode med undantag av kommunstyrelsens ordförande."

500 kronor i arvode???


På förekommen anledning, fortsättning

Hur många gånger under den senaste mandatperioden har det förekommit i kommunstyrelsen och i nämnderna att det ställts förslag från oppositionen som röstats ned och där en reservation är anmäld?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

På förekommen anledning

Mindre pengar på grund av slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga på stås det i en blogg. Följande finns att läsa i den av regeringen nyligen lagda budgetpropositionen för 2015:

"Regeringen har valt att kompensera kommunsektorn för ökade kostnader till följd av att nedsättningen av socialavgifterna för unga avskaffas i två steg. Det generella statsbidraget (anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning) ökas därför med 1,5 miljarder kronor 2015 och beräknas öka med 3,0 miljarder kronor fr.o.m. 2016"

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Valresultatet i Vilhelmina

S och V                 2 036 röster     

M,C, KD, PA         2 033 röster

SD                            156 röster


Vilka slutsatser ska dras av dessa siffror sett mot bakgrund av hur resultatet hanteras av vissa VK-bloggar?

Saklighet är viktigt i den politiska debatten.

Vad är det som gäller egentligen?

Ja, svaret beror alldeles säkert av frågan. T ex kan en nämnd, ett arbetsutskott sammanträda innan valfullmäktiges protokoll är justerat? Det är en intressant fråga och har nog aldrig, såvitt jag minns varit aktuell tidigare. Jag ser nu att denna fråga ställs. I det nu aktuella fallet så kan ju fakta redovisas, nämligen att fullmäktiges protokoll justerades igår tisdag och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde samma dag. Arbetsutskottets protokoll är däremot inte justerat.

Jag tror inte den vanlige medborgaren skulle komma på idén att ställa en sådan fråga, utan är nog mera inriktad på goda resultat av det kommunala beslutsfattandet. Det är i praktiken knappast så att de förtroendevalda vid varje tillfälle, när beslutat ska tas, frågar sig om en domstol ev. skulle upphäva ett beslut om det ev. skulle överklagas. I uppenbara fall är det alldeles givet att formkraven ska följas, men dessa tillfällen uppmärksammas förmodligen särskilt. Det som är "rättesnöret" i allt beslutsfattande är att det ska ske i enlighet med lag och författning och det ska alltid vara utgångspunkten när beslut fattas. När det sedan gäller förberedelser för beslut, eller beredning, så finns det stort utrymme att agera på olika sätt. Vad som dock är klart är att så gott som alla ärenden ska vara beredda innan fullmäktige fattar beslut i ett ärende. Ansvaret för detta ligger på kommunstyrelsen.

När det så gäller budget, så kan det givetvis finnas olika meningar om vad som ska göras och ofta hur, i övergripande termer. Enskilda ledamöter eller grupper av ledamöter i fullmäktige kan ha olika uppfattningar om hur en budget ska se ut, hur ramarna för verksamheten ska utformas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Detta kan man diskutera och begära få prövat, men sedan fullmäktige har fastställt en budget, har ingen enskild ledamot eller grupp av ledamöter, någon nämnd eller delar av en nämnd, något annat att förhålla sig till än den beslutade budgeten. Det finns varken mer eller mindre pengar, inga andra direktiv än de som fastställts genom det lagakraftvunna beslutet i fullmäktige. För verksamhetsresultat och ekonomi är alla, oavsett parti eller partigrupp, ansvariga. Ansvaret är kollektivt, men kan i undantagsfall utkrävas av enskilda ledamöter i en nämnd eller i styrelsen. En opposition kan inte i efterhand säga att "vi ville annat". Det är givetvis en markering men ur kommunalrättslig utgångspunkt har detta ingen som helst verkan.

Så min slutsats blir att det finns mycket att vinna på att man i den viktiga budgetprocessen deltar gemensamt för att redan där finna lösningar som alla parter kan godta. Det kan inte ha varit  lagstiftarens utgångspunkt att i alla lägen medverka till att skapa konflikt i olika frågor. Däremot ger lagen vägledning hur man löser uppkomna konflikter och meningsskiljaktigheter.

De utgångspunkter ifråga om att inte samarbeta kring bl a budgetfrågor som nu vissa förespråkar, hoppas jag bara är övergående missnöje med valresultatet eller vad fullmäktiges val av styrelse och nämnder resulterade i. Den utsträckta handen tycks vara svår att ta för några. Vilhelminaborna, som länge har efterlyst samarbete och samsyn, kan nog komma att förundras över att några ser konflikten som den enda tänkbara lösningen för Vilhelminas bästa.

K G Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Samarbete för Vilhelminas bästa..


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nyval i Vilhelmina kommun?

Tommy Streling, Politiskt Alternativ, uttalar sig för nyval i Vilhelmina på grund av det politiska läge som uppstått efter kommunvalet i höst. Det är förvisso möjligt att hålla s k extraval, men det ska mycket till för att fullmäktige ska besluta om en sådan åtgärd. Det är inte möjligt att genomföra extraval bara för att man är missnöjd med valresultatet och den situation som uppstår då partier vill samarbeta för en tydlig majoritet både i fullmäktige och i kommunstyrelsen och i nämnderna
 
Om man tar sig tid att läsa i förarbetena till nuvarande Kommunallag, så ska det, fritt översatt, råda kaos i politiken och att det politiska läget kraftigt försämrar eller omöjliggör viktiga beslut och styrning av en kommun. Är vi ens i närheten av en sådan situation? Det är först efter den 15 oktober som möjligheten finns att göra en sådan bedömning. Regelverket säger att extraval tidigast kan hållas sex månader efter det att det nyvalda fullmäktige haft sitt första sammanträde och därtill krävs att 2/3 av fullmäktigeledamöterna ställer sig bakom ett beslut om extraval.
 
Tommy Streling i Politiskt Alternativ och andra som ev. oroar sig för kaos i politiken efter den 15 oktober, kan bida tiden något innan förslag om nyval ställs i fullmäktige. Vi har genom den överenskommelse som träffats om valsamverkan, förpliktat oss att verka för viktiga, bra och nödvändiga beslut för Vilhelminaborna. Vi bjuder inte in övriga partier i fullmäktige med armbågen utan med en öppen hand - SD undantagna. Vill ni vara med på den resan? Vi vill att den kommande mandatperioden ska präglas av enträget arbete för att skapa bra resultat i alla verksamheter, att komma tillrätta med den kommunala ekonomin och att detta ska ske i samverkan mellan alla partier. Ingen ska behöva lägga sig platt till marken eller avkrävas total underkastelse. Den kommunalpolitiska debatten ska föras med respekt för de olika åsikter som framförs och saklighet ska ha absolut företräde före grälsjukt beteende och personangrepp. Det demokratiska förhållningssättet ska gälla och demokratins alla regelverk ska respekteras.
 
Så vill vi Socialdemokrater i den "nya" blivande majoriteten arbeta.
 
K G Abramsson
Socialdemokraterna

Överenskommelse mellan S, V och oberoende Bengt Bergsten

För kännedom vårt gemensamma pressmeddelande ang valteknisk samverkan vid kommande fullmäktigesammanträde.


"PRESSMEDDELANDE

Valutgången i Vilhelmina kommun innebar en oklarhet i majoritetsförhållandena, vilket naturligtvis kan komma att påverka politiken och den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning under de kommande fyra åren.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och den numera oberoende fullmäktigeledamoten Bengt Bergsten har därför beslutat om s.k. valteknisk samverkan vid fullmäktiges sammanträde den 15 oktober för att genom en träffad överenskommelse skapa klarhet i majoritetsförhållandena i kommunens viktigaste organ.

Överenskommelsen innebär att Socialdemokraterna föreslås besätta ordförandeposterna i kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Ordförandeposten i fullmäktige föreslås också tillfalla Socialdemokraterna. Vänsterpartiet föreslås inneha ordinarie och ersättarplats i kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden samt en ersättarplats i miljö- och byggnadsnämnden. Vänsterpartiet föreslås också få en ordinarie plats i utbildningsnämndens arbetsutskott.

Bengt Bergsten föreslås tillförsäkras ordinarie plats i kommunstyrelsen och också en plats i styrelsens arbetsutskott, vilket innebär att Bergsten kommer att vara 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Överenskommelsen innebär vidare att resp. parti kommer att driva sina frågor i fullmäktige men att avsikten ändå är att så långt möjligt komma överens i för kommunen och Vilhelminaborna viktiga frågor. Överenskommelsen innebär vidare att respektive part aktivt kommer att verka för att det politiska klimatet förbättras i väsentlig grad och att parterna var för sig och tillsammans kommer att anstränga sig för att samtalstonen och respekten för politiska motståndare blir åtskilligt mycket positivare än vad den upplevts vara under den gånga mandatperioden.

Parterna har vidare beslutat att inte i något avseende samarbete med Sverigedemokraterna.

Vilhelminaborna har tydligt visat att man vill ha en annan tingens ordning när det gäller det politiska samtalet och det kommer vi att ställa upp på, säger K G Abramsson, ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina.

  • Vanja Marthin, blivande gruppledare för Vänsterpartiet i fullmäktige ser det som en viktig uppgift att driva partiets frågor i fullmäktige, men att det ändå är av största vikt att vi gemensamt ska komma överens i viktiga frågor till nytta och glädje för Vilhelminaborna.

  • Att i största möjliga utsträckning få vara med och skapa samsyn i politiken och att vara brobyggare mellan blocken, ser jag som en mycket viktig uppgift för mig i fullmäktige i mina nya roll som oberoende fullmäktigeledamot, säger Bengt Bergsten.


Upplysningar lämnas av:

K G Abramsson, 072-520 87 70
Vanja Marthin, 073-815 16 21
Bengt Bergsten, 070-211 22 61Vilhelmina s-förening medlemsmöte

Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
Tisdag 7 oktober kl 18.00, Folkets Hus

På dagordningen:   Aktuellt i politiken, Budget mm,   

Välkomna!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TIDSÄNDRING REPRESENTANTSKAP

OBS TIDSÄNDRING!!

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till

Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte

Söndagen den 5 oktober

kl 14.00 på Folkets Hus

För beställning av fikat behövs anmälan att ni kommer. Det görs så snart som möjligt till Göran på expen (144 90 eller mail), dock senast torsdag 2 oktober

Välkomna!!
K G Abramsson
Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar