Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från september 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Vilhelmina S-förening medlemsmöte0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förskola eller familjedaghem

På VK:S ”Tyck till om Vilhelmina” så skriver Anna att vi bör behålla 5-6 dagbarnvårdare så länge som det finns föräldrar som vill ha den formen i stället för att trycka in barnen i förskolor.

Utbildningsnämnden har tagit del av enkätsvaren från föräldrar med barn i familjedaghem och av den kan man utläsa att 11 föräldrar enbart önskar plats i familjedaghem och 12 vill i första hand ha familjedaghem. Det handlar alltså om 2 alternativt 4 tjänster.

Frågorna som ställdes i enkäten gällde ”oavsett vilken dagbarnvårdare som erbjuds”, men många av kommentarerna har handlat om att man vill ha plats i familjedaghem om man får behålla den dagbarnvårdare man i dag har. Man har också sagt att man vill ha plats i familjedaghem om man inte får den förskola man önskar. Med andra ord så är det fortfarande osäkert hur de kommer att ställa sig om de erbjuds en annan dagbarnvårdare eller när de erbjuds en plats i förskola. Eftersom organisationen kring ev familjedaghem kommer att förändras så är det också osäkert hur föräldrarna kommer att ställa sig.

Kostnaden för två dagbarnvårdare är ca 825 000 kronor och nämnden fattade inte något beslut eftersom summan inte finns i vårt budgetförslag. Någon större förändring kommer inte att ske 2013 och därför tyckte vi att frågan får diskuteras i samband med att budget för 2014 antas.

Man pratar ofta om överinskrivningar och stora barngrupper, men i Vilhelmina har vi lägre antal barn/personal än genomsnittet i riket, 5,3 jämfört med 5,5. Sett till antalet närvarnade barn/personal ligger vi betydligt lägre än genomsnittet i riket, 3,2 jämfört med 4,5. Skillnaden mellan planerad och faktisk resurs i riket är 1 medan det i Vilhelmina är 2,1.  Det vill jag inte kalla att vi trycker in barn i förskolorna.

Siffrorna är hämtade från KKiK, kommunens kvalitet i korthet 2012.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Landsbygden

Maria Kristoffersson skriver mycket om högt i tak i Centerns olika aktiviteter. Nu är det dags igen och Maria har utvecklat mycket av detta i sin blogg. Men hör inte hon att deras partiledare inte har förtroende hos väldigt många inom sitt parti? Som vanligt hör inte Maria det vi andra hör. Och hånar socialdemokraterna om att vi ingenting gör för landsbygden. Det får stå för var och en. Men vad gör centern för landsbygden?

Och detta projekt som Maria drev i länet och det skulle ske så mycket Nu skulle det hända. Det till och med var så att Hela Sverige ska leva under hennes rapport den var så bra att Nu.  Vad har hänt? Själv har jag bara ett svar Tyst och Lytt.

Landsbygden gror igen. Inte bara myndigheterna tar sin hand från landsbygden. Det växer snart igen av storskogen själv.  Hit behövs det stora maskiner som röjer upp en igenväxt landsbygd av åkermarker. Stigar och leder måste bara rensas om det ska bli så att vi ska vandra på dem.  

 

Ewa Hed

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pressmeddelande från Socialdemokraterna Västerbotten

Pressmeddelande: Västerbottens riksdagsledamöter kommenterar regeringens budget

Västerbotten är förlorare i regeringens budget

 

När höstens budgetproposition idag presenterades av regeringen, kan vi oroat konstatera att regeringen helt övergett skol- och välfärdsfrågorna, men står också handfallen i kampen att vända den växande arbetslösheten.

 

-     Den enskilt största budgetposten i höstbudgeten är jobbskatteavdraget, som kostar 12 miljarder. Den höjda brytpunkten för statlig skatt beräknas kosta ungefär 3 miljarder. 
Klyftorna ökar, skillnaden mellan kvinnor och män växer. Regeringen satsar mest på de som har det bäst, säger Helén Pettersson, riksdagsledamot för S i Västerbotten.

 

-     Enligt regeringens egna siffror minskar anslagen för järnvägsunderhåll och bärighets- och tjälsäkringar av vägar, för jobben inom skogs- och basindustrin i Västerbotten kan detta vara förödande. Även landsbygdsprogrammet får minskade anslag, där ersättningar och stöd för jordbruk, landsbygdsföretag och föreningar blir mindre. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för jobben i Västerbotten, inte minst i Västerbottens inland, fortsätter Helén Pettersson, riksdagsledamot för S i Västerbotten.

 

-     Trots att skolan är i kris, resultaten dalar för varje år, forskning både internationellt och i Sverige visar att tidiga insatser och små klasser är av stor vikt för skolresultaten. 
Samtidigt väljer regeringen att satsa 25 gånger så mycket pengar på skattesänkningar än skolan, säger Katarina Köhler, riksdagsledamot för S i Västerbotten.

 

-     Det är inte en ansvarsfull politik att lägga 15 miljarder på skattesänkningar till de som redan har för lånade pengar. Vi anser att dessa pengar går att spendera mycket klokare. Som exempel beräknas 2 av dessa miljarder minska klasstorlekarna med ungefär 5 elever, fortsätter Katarina Köhler, riksdagsledamot för S i Västerbotten.

 

-     400’000 är idag arbetslös i Sverige, ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast i en hög nivå, samtidigt så går det alltså inte att hitta rätt utbildade personer att anställa. Svenskt Näringsliv uppger att var femte rekryteringsförsök misslyckas då arbetsgivare inte hittar rätt kompetens. För att sluta detta rekryteringsgap på arbetsmarknaden behövs det fler utbildningsplatser till arbetsmarknadens bristyrken, säger Isak From, riksdagsledamot för S i Västerbotten.

 

-     Jobb skapar välfärd via skatteintäckter, men istället för jobbskapande åtgärder lånar regeringen 100-tals miljoner varje vecka till skattesänkningar, fortsätter Isak From, riksdagsledamot för S i Västerbotten.

 

Om två veckor presenterar vi Socialdemokraterna vår budgetmotion för 2014, Där beskriver vi hur en politik för investeringar i jobb och utbildning är bättre än att låna till skattesänkningarna. 
Så bygger vi Sverige starkt för framtiden.

 

Kontakt:

Helén Pettersson, riksdagsledamot
070 – 236 99 94
helen.pettersson@riksdagen.se

 

Katarina Köhler, riksdagsledamot
070 – 980 54 78
katarina.kohler@riksdagen.se

 

Isak From, riksdagsledamot
070 – 108 81 42
isak.from@riksdagen.se

0 kommentarer | Skriv en kommentar

aldrig har så få, försämrat så mycket, för så många

Under de sju år som den Moderatledda regeringen styrt landet har många försämringar gjorts.

Försämrad sjukpenning från 80 till 77,6 procent.Taket för ersättningen har   sänkts.Tidsgränser har införts.

Sjuka kan bli utförsäkrade från sjukförsäkringen.

Svårare att få sjukpenning.

Försämrad ersättning vid vård av sjukt barn, från 80 till 77,6 procent.

Avskaffat skatteavdrag för medlemsavgift i a-kassan.

Avskaffat skatteavdrag för fackföreningsavgift.

Höjd avgift till a-kassan.

Sänkt dagpenning från a-kassan.Taket sänkt från 730 till 680 kronor per dag.

Sänkt ersättningsnivå i a-kassan för långtidsarbetslösa.

Ungdomars ersättning vid arbetslöshet sänks snabbare än för andra.

Fler karensdagar i a-kassan. Från fem till sju dagar.

Svårare att kvalificera sig för akassan.Arbetsvillkoret har ökats från 70 till 80 timmar per månad. Studerandevillkoret avskaffat.

Efter 300 dagars arbetslöshet blir man utförsäkrad från a-kassan.

Rätten till a-kassa för deltidsarbetslösa har försämrats. fån 150 ersättningsdagar till 75.

Svårare att få fast anställning. Lättare för företagen att anställa på begränsad tid. Daglönearbete har införts.

Arbetsgivarna kan stapla olika former av visstidsanställningar på varanda i sådan utsträckning att de strider mot EU:s regler.

Underlättat för arbetsgivare att, istället för att anställa, anlita egenföretagare och på så sätt kringå lagar och avtal.

Försämrad jämställdhet.Arbetsgivare behöver bara genomföra lönekartläggningar var tredje år istället för varje år.

Försämrade möjligheter för facket att teckna kollektivavtal med utländska företag som verkar i Sverige.

Svårare att strejka för att få till kollektivavtal med utländska arbetsgivare.

FORTSÄTTNING FÖLJER

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tre frågor till Anders Borg

1 Vart tog jobben vägen ?

2 Varför bryter regeringen mot budgetreglerna?

3 Är det verkligen rätt att skuldsätta hela svenska folket för att några rika ska få det ännu bättre?

Tre mycket rimliga frågor som Magdalena Andersson, (S)ekonomisk talesperson, ställer idag till Anders Borg med anledning av dagens höstbudget. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God ekonomisk hushållning

Vi jobbar för fullt med budget för 2014 just nu.

Vi håller på att ta fram en definition av vad god ekonomisk hushållning för Vilhelmina kommun är. en tumregel som använd är ett årligt resultat på 2% av skatter och statsbidrag. 

Vi har titta på det över en 10 års period där de tre senaste åren är den kommande tre års perioden enligt kommunallagen regler.

Nedan kan ni se hur det ser ut för Vilhelmina.

Åren 2007-2010 hade vi en borgerlig majoritet som lämnade efter sig ett underskott.

Om vi skulle lyckas med konststycket att få ett positivt resultat på 58 milj kr för åren 2014-2016 så hamnar vi ändå under en procent i resultat.

Arvet efter borgarna är tungt att bära.


Resultat

Årligt budgeterat resultat ska minst motsvara 2 procent av skatteintäkter och bidrag.

Under en 10-års period ska utfall och budgeterat årets resultat vara 2 procent i snitt. Det betyder att vid fastställande av budget för treårsplanen ska

-          budgeterat resultat för planperioden,

-          innevarande års resultat,

-          årets resultat de senaste 6 åren,

tillsammans i snitt vara 2 procent

Det innebär att budgeterat resultat kan behöva överstiga 2 procent vissa år.

I de fall prognoser under året visar på klart högre utfall av årets resultat än budgeterat ska inlösen av pensionsskuld övervägas.

 

Nedanstående tabell visar redovisningen för perioden 2007-2012, det förväntade utfallet 2013 samt budgetunderlaget för perioden 2014-2016

År

Skatt och
statsbidrag

Resultat

Andel

ack reslutat

2007

392 338,0

-989,8

-0,25%

-989,8

2008

405 538,9

-16 518,3

-4,07%

-17 508,1

2009

414 133,7

4 033,0

0,97%

-13 475,1

2010

419 720,4

250,6

0,06%

-13 224,5

2011

425 917,4

-2 881,7

-0,68%

-16 106,2

2012

428 637,2

1 922,1

0,45%

-14 184,1

2013

438 026,1

1 897,5

0,43%

-12 286,6

2014

442 083,0

15 800,0

3,57%

3 513,4

2015

452 142,0

20 036,0

4,43%

23 549,4

2016

465 728,0

21 903,0

4,70%

45 452,4

Snitt

428 426,5

4 545,2

0,96%

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Moderaternas misslyckade arbetslinje

I måndags serverade den moderatledda regeringen ytterligare en av de där småportionerna som till slut ska bli det smörgåsbord som kallas budgetpropositionen.
Man slog på stora trumman och kallade till pressträff för att berätta att man skulle göra en satsning på hela 3,1 miljarder kronor för att bekämpa arbetslösheten. De flesta stora medier köpte verklighetsbeskrivningen och kablade ut nyheten.
Och hade det varit sant hade det väl varit gott och väl. Ungdomsarbetslösheten behöver verkligen bekämpas med alla till buds stående medel.

Men nu var det dock så att regeringen inte alls satsar 3,1 miljarder i den kommande budgeten för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Det som med lite god vilja kan beskrivas som satsningar på att få ner ungdomsarbetslösheten uppgår till 361 miljoner kronor, det vill säga en dryg tiondel av den totala summan. Dessa satsningar innehåller dessutom en liten smakbit som känns igen sedan tidigare.
140 miljoner ska nämligen användas för att ytterligare sänka arbetsgivaravgiften för unga. Något som man redan gör till en kostnad av 17 miljarder om året utan att det för den skull påverka nivån på ungdomsarbetslösheten.
Den här portionen innehåller alltså mest tomma kalorier om den ska bekämpa ungdomsarbetslösheten.

88 procent – nästan 2,6 miljarder kronor – går till att återställa avgifterna i arbetslöshetsförsäkringen. Det är förvisso mycket välkommet. Men att påstå att det är en satsning för att bekämpa arbetslösheten är direkt vilseledande.

Klicka på nedanstående länk för att läsa hela artikeln 

http://www.folkbladet.nu/388630/moderaternas-misslyckade-arbetslinje

Göran JonSson

Socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rösta i kyrkovalet idag!

Ring dina anhöriga och vänner! Erbjud grannarna valskjuts! 

Kvällens S-Seger hänger på nu på dig ! 

// Stefan Löfven 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ett år kvar!

Läs Stefan Lövfens inlägg på DN debatt 365 dagar före valet. 

Ett år till valet. Hittills har Fredrik Reinfeldt avvisat en öppen debatt med mig om jobben, skolan och välfärden. Nu är det dags för dig som väljare att skärskåda samhället omkring dig och bestämma hur du vill att Sverige ska se ut i framtiden, skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

I dag är det ett år kvar till valet. Då väljer du vilket land Sverige ska vara i framtiden. Det kanske låter överdrivet, särskilt som man ofta hör att det inte är så stora skillnader i svensk politik nu för tiden. Men skillnaderna är stora, även om vi politiker bevisligen misslyckats med att tydliggöra dem. Jag tror att det beror på att vi ofta fastnar i enskildheter i stället för att prata om helheten. I den här artikeln vill jag berätta för dig om hur jag ser på framtiden för Sverige och varför jag är angelägen om att få ditt förtroende som Sveriges nästa statsminister.

Forts>>>>>>

http://www.dn.se/debatt/fredrik-reinfeldt-mot-mig-i-debatt-om-sveriges-vagval/


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus, den förste Socialdemokraten?

Kolla in på nedanstående länk

http://www.ssu.se/kyrkoval

Göran Jonsson

Socialdemokrat

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Nu kommer deserten i sann nobel anda.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Nu är varmrätten avklarad.
Återstår deserten.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Jubileumsmiddag i blå hallen i stadshuset i Stockholm.
150 år av kommunal självstyrelse.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE REPRESENTANTSKAP

KALLELSE   KALLELSE                                                

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina arbetarekommuns                 representantskapsmöte             

     söndagen den 22 september kl 16.00 på Folkets Hus.   

 För best av fikat, anmälan att ni kommer, så snart som möjligt till Göran på expen (144 90)(eller mail), dock senast den 18 sep

Med vänlig hälsning

K G Abramsson

Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Stefan Löfven, vår partiordförande, inleder Socialdemokraternas kommunkonferens med rubriken "Så vinner vi valen".
 
Nu laddar vi för valvinst 2014.
 
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MEDLEMSMÖTE VILHELMINA S-FÖRENING0 kommentarer | Skriv en kommentar

Man ska inte ta...

… Politik personligt , sägs det, men idag känner jag mig nästan golvad av bedrövelse över det norska valresultatet.
En högerregering tillsammans med en främlingsfientligt parti. ???????????!!!!!!……

Man har på nära håll kunnat åse hur den svenska välfärden nedmonterats till näst intill oigenkännlighet, under de senaste 7 åren med Alliansen…. Man har Utöya i färskt minne… Och ändå…..

Det hade jag nog inte kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi.
Man frågar sig vart vi människor är på väg?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

resultat av folkomröstningen


Här kommer lite aktuella siffror från folkomröstningen
Totalt 29 % valdeltagande.

Jordskreds seger för JA sidan.

Vilhelmina har det tredje högsta valdeltagandet av alla kommuner. Endats Dorotea och Åsele har högre valdeltagande.

Kommun ja nej  blank  ogiltiga  summa röst-berättigade andel ja av röstande  andel nej av röstande  Val-deltagande 
Bjurholm 769 60  6 2 837 1969 91,88% 7,17% 42,51%
Dorotea 1622 38  11 32 1703 2274 95,24% 2,23% 74,89%
Lycksele 3109 273  68 5 3450 9836 90,12% 7,91% 35,08%
Malå 795 102  53 13 963 2571 82,55% 10,59% 37,46%
Nordmaling 1285 93  25 19 1422 5651 90,37% 6,54% 25,16%
Norsjö 929 90   41 6 1066 3333 87,15% 8,44% 31,98%
Roberstfors 1398 118  27 24 1564 5373 89,39% 7,54% 29,11%
Skellefteå 10338 1196  632 110 12276 57619 84,21% 9,74% 21,31%
Sorsele 682 45  48 6 781 2117 87,32% 5,76% 36,89%
Storuman 1549 127   67 25 1768 4923 87,61% 7,18% 35,91%
Umeå 23022 1937  826 283 26068 93190 88,32% 7,43% 27,97%
Vilhelmina 2617 99  58 21 2795 5471 93,63% 3,54% 51,09%
Vindeln 1515 61  18 27 1621 4337 93,46% 3,76% 37,38%
Vännäs 2056 126  37 28 2247 6657 91,50% 5,61% 33,75%
Åsele 1619 57  7 18 1701 2375 95,18% 3,35% 71,62%
S:A 53305  4422  1924 619 60262 207696 88,46% 7,34% 29,01%

0 kommentarer | Skriv en kommentar

?????

Sprider sig desperationen hos de som förespråkar ett Ja i folkomröstningen? Lögner, osmakliga affischer och anklagelse om svek är bara några saker som gjort mig fundersam.

På VK:s ”Tyck till om Vilhelmina” läser jag bl a om reaktionerna på det inspelade telefonsamtal som nått socialdemokratiska medlemmar. Senast så påstods att S per telefon uppmanar sina medlemmar att inte rösta.

Socialdemokraterna har hållit en låg profil och inte bedrivit någon ”valrörelse”. Peter Olofsson deltar i möten, beskriver förloppet och svarar på frågor, förklarar varför partiet säger nej, uppmanar lyssnarna att rösta men även om han förordar ett nej, så är det upp till var och en att rösta efter egen övertygelse.
En folder har tryckts upp men för övrigt så hänvisas man till partiets hemsida för information. Inför tisdagens telefonmöte tog man ett nytt grepp. I stället för att dela ut flygblad, annonsera eller skicka ut material till hushållen, så ringdes medlemmarna upp på sina hemnummer och ett inspelat meddelande inbjöd till mötet. Meddelandet avslutades med en uppmaning om att gå och rösta och att rösta nej. 

Alliansföreträdare/anhängare har på olika sätt förmedlat sitt budskap och uppmanat länets befolkning att rösta ja nu på söndag. Det skrivs bloggar och insändare, man ”tycker till” på nätupplagorna och skriver på kommentarsfälten, man annonserar mm. Ingen ifrågasätter detta, ingen ja-sägare förlöjligas, ingen alliansmedlem kallas för röstboskap, men socialdemokrater som öppet deklarerar att man tänker rösta nej, anklagas för svek och att man följer partipiskan.

Vad är det som händer och vad kommer att hända efter den 8 september?

(Jag mottog samtalet och förstår inte vad som är så upprörande. Det påstås även att det gått ut mail och SMS, men det har inte nått mig så det kan jag inte kommentera.)

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg