Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från januari 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Socialdemokraternas historia, del 2

Jag kommer att under ett antal veckor lägga in Socialdemokraternas historia här på bloggen. Det kanske väcks en tanke och även en förståelse till varför pappa, mamma, morfar, mormor osv var / är Socialdemokrater. Det kanske behövs ett uppvaknande bland dagens arbetare vad som håller på att hända med vår välfärdsstat. Hög arbetslöshet, framförallt ungdomsarbetslösheten, försämringar inom arbetslöshetsförsäkringen, försämringar inom sjukförsäkringen. Försämringar inom anställningstryggheten. Läs vår historia, tänk efter, 2014 är det val igen.

Göran Jonsson

Socialdemokraterna Vilhelmina

Socialdemokraternas och den svenska arbetarrörelsens historia.

Del 2

(del 1 publicerades 2013-01-23)

Partiets bildas
De socialdemokratiska partierna i världen har bildats under skilda tider och skiftande politiska förhållanden. Gemensamt för de socialdemokratiska partibildningarna i Skandinavien och Norden har varit det nära samarbetet mellan den politiska och fackliga arbetarrörelsen. Detta samarbete var i hög grad bestämmande när det danska partiet bildades 1871 och det norska 1887. Det gällde i minst lika hög grad när det svenska socialdemokratiska partiet bildades 1889.

Den konstituerande kongressen hölls 19-22 april och av de 70 representerade organisationerna utgjordes en stor majoritet av fackföreningsrepresentanter. Socialdemokraterna bildades således med en stark anknytning till fackföreningsrörelsen. Frågan om allmän rösträtt stod i första rummet och blev en symbol för att partiet ville arbeta demokratiskt genom reformer.

Den svenska arbetarklassen var vid denna tidpunkt utestängd från såväl kommunal- som riksdagsval. Detta på grund av de då gällande rösträttsbestämmelserna som enbart tillät rika att rösta. Det påverkade helt naturligt den politiska verksamheten eftersom det inte alltid var lätt att upprätthålla en regelbunden politisk föreningsverksamhet när man politiskt var maktlös. Partiet gav dock inte upp trots att överklassen fortsatte sina försök att tysta socialdemokratin. Den 1 maj 1889 kom den så kallade socialistlagen som angav nödvändigheten i att försöka få arbetarna att förstå sitt eget bästa och överge de socialdemokratiska idéerna.

Partiet hade vid sin start drygt 3000 medlemmar. Medlemskap i partiet sågs inte med blida ögon och om ens arbetsgivare fick reda på att man var aktiv i facket eller Socialdemokraterna riskerade man att få sparken. Ofta svartlistades också de som fått sparken så att ingen annan skulle anställa dem heller.

Partiet kom från början att svara för den organisatoriska samordningen av arbetarrörelsens båda grenar, den fackliga och den politiska. Partiets krav om allmän rösträtt och åtta timmars maximal arbetsdag fick ett snabbt genomslag ute på arbetsplatserna och bland arbetarna.

Under samma år, 1889, beslutade den socialistiska internationalens kongress att göra 1 maj till arbetarnas internationella demonstrationsdag. Nästa år firades 1 maj för första gången i Sverige och har sedan dess blivit en stor samlingsdag för arbetarklassen i Sverige och världen över. Vid mötet på Gärdet i Stockholm 1890 deltog närmare 50 000 människor. Långt senare, år 1938, blev 1 maj officiellt erkänd som allmän helgdag.

Socialdemokratins första ordföranden
År 1896 utsåg verkställande utskottet skräddaren, Claes Emil Tholin, till socialdemokraternas förste partiledare. Partiordföranden valdes på den här tiden inte av kongressen, utan direkt av verkställande utskottet.

År 1896 fick socialdemokraterna sin första representant i riksdagen, Hjalmar Branting. Han kom in i riksdagen med stöd från vissa liberala kretsar i Stockholm. År 1908 blev han socialdemokraternas förste kongressvalde partiordförande. Den 10 mars 1920 bildade han den första socialdemokratiska regeringen.

SLUT  DEL 2

0 kommentarer | Skriv en kommentar

”I Europa är man tveksam till att lägga pengar i det kalla klimatet…”

Maria Kristoffersson skriver i sin VK-blogg att hon är ordförande i i en regional advisory  board för nuvarande Norra periferiprogrammet. Hon fortsätter med att berätta om den nya programperioden där de ska ge inspel till vad som ska bära in i framtiden där det gäller att övertyga resten av Europa att det kräver att hålla Europa levande.

I media kan vi följa hur Centerpartiets  nya idéprogram där Maria Kristoffersson gång på gång framhävt att hon har varit med om att ta fram, inte blev som det var tänkt . Att det  mottagits ute i bygderna på ett mycket tveksamt sätt och att det till slut blev för mycket turbulens, så mycket att partiordförande Lööf blev tvingad att avbryta sin Thailandsemester för att komma hem och lugna känslorna.

Det talar väl sitt tydliga språk att det är något fel  inom Centerpartiet, när  Maria K som varit med och  arbetat fram ett program som fört opinionssiffrorna för partiet rakt ner i avgrunden får en post som  ordförande i ett program för Norra delen av Europa.  Ett program  för vad som ska bära in i framtiden där det gäller att övertyga resten av Europa att det kräver att hålla hela Europa levande.

Jag vill tro och hoppas på det bästa med detta program, men med hänvisning till hur Centerns idéprogram mottagits och deras senaste opinionssiffror, så är den enda slutsats jag kan dra av detta är att Maria K kommer att få övriga Europa att förstå och inse att den titel hon själv satt på sin blogg också kommer att bli vad övriga Europa kommer att känna. Att  vi i norr hamnar ännu längre ut i periferin.. eller ??  

Göran Jon(S)son

 

STEKENJOKKGRUVAN

KOM IHÅG

Vill ni veta vad som är på gång med gruvan i Stekenjokk?

Kom till Hotell Klimpfjäll i morgon onsdag 30 januari kl 18.00 0 kommentarer | Skriv en kommentar

Motion ang. Våra råvaror, en enorm skatt

Motion från Mikael Danielsson, Kultsjödalens S-förening till Socialdemokraternas distriktskongress 13 - 14 april i Lycksele.

Våra råvaror, en enorm skatt.

Motionär: Mikael Danielsson (Saxnäs) Vilhelmina arbetarkommun.

Mänskligheten står inför ett stort klimathot som vi idag bara ser början på och klimatmöten avlöser varandra utan större resultat. Det ekonomiska systemet är i gungning och räddningspaketen avlöser varandra inom bl.a. EU.

Den förändring som vi står inför är en enorm utmaning och vi inom Socialdemokraterna beskriver oss som ett framtidsparti, med  nya  lösningar där hållbarhet och långsiktighet är några av ledorden. Detta ställer stora krav på oss inom partiet, att tänka i nya banor och verka i en ny riktning där ledorden blir verklighet.

Det ekonomiska system som vi idag känner till är kortsiktigt och omsättningen på våra råvaror, som skogen , mineraler och elproduktion är snabb. Utvinningen sker lokalt men mycket av vidareförädlingen sker lång från källan i stora bearbetningsanläggningar, för att produkten skall ge så stor avkastning som möjligt. Vi kan se tydliga tecken på att våra grannar inom EU, sneglar på oss och våra naturtillgångar. Ett stöd i form av utbyggnad av flygplatser och system som gör att billig arbetskraft kan användas i Sverige uttrycks. Detta för att utvinningen skall ske till en så låg kostnad som möjligt, är inte lång borta där klimatet kommer i anda hand. Vi kan redan se strukturförändringar där arbetspendling och att dåligt förädlade råvaror transporteras, till stora anläggningar för vidareförädling långt från råvarans källa. Detta leder till stora utsläpp av växthusgaser som motverkar ambitionen att minska på dessa.

Är det de Sverige vi vill ha, jag vet att svaret är nej i vårt parti.

Vi vet att ett sätt att nå högre vidareförädlingsgrad och samtidigt värna miljön är att förädla nära källan i mindre enheter. Vi vet att ekonomisk stimulans är en möjlig väg för att nå detta mål, och en av dessa är lägre omkostnader i områden nära råvaran.

Vi har idag ett system med regionalt företagstimulans där sänkta arbetsgivareavgifter tillämpas i stödområden som jag kallar råvaruområden, ett system som måste förändras enär sänkningen är för liten för att stimulera till ökat företagande och tillverkning nära råvaran.

Dagens regler ger en sänkning av avgiften med 10 % ,avgiftsunderlaget och får högst vara 7100:-/månad, en stimulans  som  uppenbarligen är för liten för att syftet skall nås. Sänkningen gäller ej i offentlig sektor, statliga verk och trossamfund.

Mitt förslag är en sänkning med  50% från dagens nivå och att spärrnivån på underlaget och därmed nivån om max 7100:-/månad plockas bort, Att företagets säte och verksamhet skall vara inom råvaruområdet för att en sänkning kan erhållas. I övrigt ges Finansdepartementet  i uppdrag att ser över nuvarande regler så att en harmoni med syftet erhålls som redovisas i motionen.

Vad förväntar vi oss av denna förändring, ja en tydlig signal att vi Socialdemokrater som står för solidariter och framtidsvisoner vill utveckla hela landet från norr till söder och skapa förutsättningar för att Hela Sverige skall leva. Samt att verka för att vår syn på klimatfrågor är viktig och prioriteras i vårt arbete för framtiden.

De kommuner som idag ser det ena företaget efter det andra flytta till stora enheter för att dra stordriftsfördelar, kan vända utvecklingen genom att dra nytta av den riktade stimulansen så att företagen kan verka på orten och att nya enheter startas upp.  Vi behöver idag mindre enheter nära råvaran, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och minska på onödiga utsläpp som påverkar vårt klimat negativt.

Vi skapar nya och bättre förutsättningar för småföretag att utvecklas och etableras i en region som är avgörande för landets framtid.

Sysselsättningen ökar i regionen och ekonomin stärks lokalt och nationellt.

Vi ser till att landets enorma naturtillgångar förädlas lokalt och mera hållbart och långsiktigt.

 Vi Socialdemokrater verkar för att om 20 år så finns det livskraftiga kommuner nära råvaran, och inte storkommuner som ökar kostnaderna i form av social utslagning, utanförskap och arbetslöshet. Där arbetspendling och tunga transporter är vardag, med en förödande effekt på klimatet.

Då kommer nästa fråga, hur finansierar vi en sådan förändring, där inkomstbortfallet i form av sänkt arbetsgivareavgift blir högre än dagens system.

Vi behöver inte göra någon vetenskaplig analys av den svenska råvaran för att förstå hur viktig den är, och har varit för utvecklingen till det framgångsland vi lever i. Det är viktigt att vi vägvisar kommande generationer efter oss, att förvalta på hållbart och miljöklokt sätt. Svensk råvara är en enorm skatt.

Ja nära tillhands är en råvaruskatt på uttag av mineraler och skog och elproduktion, en skatt som går till staten för att finansiera viktiga strategiska och strukturella satsningar för ett hållbart, långsiktigt och rättvist samhälle. Uttag av en råvaruskatt där nivån och regler måste föregås av en utredning, en utredning som skall ha långsiktighet, hållbarhet och klimat som vägvisare.

Man kan även tänka sig, att en del av en sådan skatt kan gå till forskning kring klimatfrågor och påskynda utvecklingen av ny teknik, strukturomvandlingar och satsningar på infrastruktur för att minska vår klimatpåverkan för att stärka landets konkurrenskraft, hållbarhet och långsiktighet.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

att      partiet arbetar för att arbetsgivareavgiften sänks inom råvaruområdet med 50 %  för             att stimulera till vidareförädling nära råvarukällan, i mindre enheter vilket leder till minskade växthusgaser samt hållbart, långsiktigt och förnuftigt resursutnyttjande.

att      spärrnivån på underlaget och därmed nivån om max 7100:-/månad plockas bort.  Att           f öretagets säte och verksamhet skall vara inom råvaruområdet för att en sänkning kan erhållas. I övrigt ges Finansdepartementet  i uppdrag att ser över nuvarande regler så att en harmoni med syftet erhålls som redovisas i motionen.

att en råvaruskatt införs för att påskynda strategiska och strukturella förändringar för att minska klimathotet och värna hela Sverige idag och för kommande generationer.                                                       

Mikael Danielsson   Kultsjödalens S förening

YTTRANDE  från Vilhelmina arbetarekommun:

 Våra råvaror, en enorm skatt

Kultsjödalens s-förening gm Mikael Danielsson har i en motion tagit upp frågan om hur resursomfördelningen sker genom att råvaruresurser oftast leder till tillväxt i redan växande områden. Motionären föreslår att reduktionen av arbetsgivaravgiften för företag verksamma i bl a Norrland, ska öka från dagens 10 % till 50 % och att det takbelopp som finns (7 100 kronor) ska plockas bort. Motionären föreslår vidare att en råvaruskott ska införas för att påskynda strategiska och strukturella förändringar att för att minska klimathotet och värna hela Sverige.

Styrelsen finner motionärens förslag som mycket intressanta och tilltalande. Mot bakgrund av decenniers diskussioner om särskilda skatter och avgifter destinerade till specifika områden och verksamheter, kan motionärens idéer möjligen ses som genomdiskuterade och prövade i olika sammanhang. Men, som styrelsen ser det, så har ett delvis nytt anslag redovisats och detta genom hänvisning till att också miljön skulle må väl av en förnyelse i riktning mot motionärens förslag. Vi har redan idag omfördelningssystem via exempelvis det kommunala skatteutjämningssystemet, men detta ger inte de effekter som motionären efterlyser. Samhället bör i mycket större utsträckning styra företagande och råvarubaserade verksamheter till de områden där råvaran finns till nytta både för människan och för miljön samtidigt som tillväxten naturligen skulle fördelas på ett mera rättvis och förnuftigt sätt.

Vilhelmina arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2013-01-20

att ställa sig bakom motionärens krav och anta motionen som sin egen.

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Motion ang Posten för vem.

Motion från Mikael Danielsson, Kultsjödalens S-förening till Socialdemokraternas distriktskongress 13 - 14 april i Lycksele.                     

Posten för vem.

Motionär Mikael Danielsson (Saxnäs), Vilhelmina arbetarkommun

Den våg av avregleringar och bolagiseringar som har svept över landet sedan 90 talet, har i tätbefolkade områden till viss del lett till större valfrihet och varierat utbud och konkurens.

Denna utveckling i glesbygd har istället resulterat i urholkad service där telefonin är ett skrämmande exempel, men jag vill nämna posten som det senaste .

Posten bolagiserades och avreglerades 1993 och vi erhöll nya aktörer på marknaden, som bla Citymail som ägs av Norska staten och dess postväsen. Citymail har valt att konkurrera med bla Posten Ab i storstadsområden, där lönsamheten är störst medan Posten har i uppdrag av Post och Telestyrelsen att bedriva posthantering i hela Sverige.

Den bygd jag själv lever i utarmas sakta men säkert, och ålderstrukturen går mot äldre och äldre befolkning och barnafödandet går ner av naturliga skäl. Skolan tappar underlag och därmed även skolskjutsar till och från skolor dras in. Skolskjutsen åker i normalfallet en vända på eftermiddagarna ut i byarna, och en samordning med posten är en klok samordning som utnyttjar resurserna på ett klokt sätt där miljön är en stor vinnare.

I min dalgång som är Kultsjödalen har vi en skola i Saxnäs där barnen från hela dalgången går. När så barnen flyttar och underlager på en skolskjutslinje försvinner och skolskjutsen av naturliga skäl dras in händer det något???. Posten som avreglerades på 90 talet har inte råd att köra ut posten till byarna, utan postlådor placeras ut efter stora vägen. Var och en som har en bil tvingas till att starta sin kalla bil en kylig vinterdag för att köra till brevlådan, som ligger mellan 8 – 20 km från byn. Sedan har vi kommuninnevånare som inte äger en bil utan får lösa det på annat sätt, som troligen är att be någon annan i bästa fall ta hem deras post.

Tänk er att vi har ca 8 bilar som trafikerar en sträck på 8 km en kall vinterdag, istället för en varm postbil förhoppningsvis miljöbil, som kan köra dessa 8 km till brevlådan dit mottagaren kan promenera, om posten har råd????. Sedan kommer säsonger när fritidhusägarna bor i sina stugor och eftersänder posten till lådan, då har vi 20 bilar till. Detta är bara början på en tydlig utveckling i hela landet och i glesbygd som är orimlig.

Nu infinner sig den stora frågan, är vi i partiet beredda att ställa upp på att öka miljöpåverkan upp till skyhöga nivåer, med ett system där ekonomin är skälet.

Vi i partiet pratar vackert om att värna miljön och glesbygden, här har vi en uppgift att förändra ett vansinnigt beteende. Vi kan vända vackra ord om klimathänsyn, hållbarhet och förnuft till handling, för det är vi skyldig våra kommande generationer.

Mot bakgrund av detta yrkar jag

att                        partiet arbetar för att en miljöavgift på porto införs som öronmärks för att distribution av post i yttersta  glesbygd kan ske och på ett miljöriktigt sätt, samt att långsiktiga och hållbara strategier och strukturer arbetas fram för hela Sverige inom detta område.

att                        Post och telestyrelsen ges riktlinjer och styrmedel för att förstärka miljöarbetet för hela Sverige.

Mikael Danielsson  Kultsjödalen S-förening

YTTRANDE  från Vilhelmina arbetarekommun

 Posten för vem

Kultsjödalens s-förening gm Mikael Danielsson har i en motion tagit upp fråga om den försämrade service som alltmer gör sig gällande i glesbygd. Försämrad tillgång till fungerande telefoni liksom försämrad postal service. Postens agerande innebär att människor på flera ställen i kommunen måste hämta sin post vid närmaste huvudväg, vilket ibland kan innebära egna bilturer på bortemot 2 mil. För den enskilde innebär det problem och ekonomiska uppoffringar och också negativ påverkan på miljön. 

Motionären föreslår att partiet ska verka för att en miljöavgift införs på porto och att denna avgift öronmärks för att distributionen av post i yttersta glesbygd kan ske och på ett miljöriktigt sätt samt dessutom att hållbara strategier och strukturer arbetas fram för hela Sverige inom detta område.

Vilhelmina arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2013-01-20

att  ställa sig bakom motionärens krav och anta den som sin egen.

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Motion ang problem med telefonförbindelserna

Motion från Ewa Hed, Kultsjödalens S-förening till Socialdemokraternas distriktskongress 13 - 14 april i    Lycksele.                     

Angående våra telefonförbindelser i Södra Lapplands fjällvärld!

Klimpfjäll är en by Vilhelmina kommun i Västerbotten som gränar mot Norge och Jämtland. I dagsläget är Telia vår telefonoperatör och det finns ingen annan operatör som har täckning i området.

De senaste åren har Telia avvecklat det fasta telefonnätet och plockat ned telestolpar med trådar, allt i en strävan att modernisera. Men resultatet har blivit det motsatta. Numera går både mobil och fast telefoni via ett länkstråk som förbinds med master. Om ett fel uppstår någonstans på länkstråket faller hela telefonnätet. Det är vad som inträffat ett flertal gånger varje år sedan systemet infördes.Förutom dessa gånger när nätet är helt borta är täckningen konstant dålig i vissa områden, samtal blir hackiga eller så bryts de. Detta har även blivit ett problem i vissa delar på glesbygden i hela Sverige. Vi läser i tidningen och hör om detta på TV väldigt ofta.

Dessa telefonistörningar är inte unikt för Klimpfjäll med omnejd, ett flertal andra grannbyar drabbas likadant.

När ett fel uppstått på telefonnätet är Telia inte heller snabb på att åtgärda haveriet. De väntar gärna några dagar, speciellt om det är helg. Personal skickas ibland långa sträckor vilket ytterligare försinkar lagningen. Är det dåligt väder ger sig Telia inte ut alls. Följden blir att avbrotten kan vara runt en vecka lång.Konsekvenserna av telefonproblemen blir stora svårigheter för näringsidkare och företagare i bygden som inte kan kommunicera med kunder och utföra sina tjänster. För privatpersoner ställer det också till allehanda problem då telefon behövs för oss all i vardagslivet och arbetslivet.

För de som saknar dator och internet kan de inte alls kommunicera med omvärlden och får sitta isolerade. Telia har själv bekräftat att i vissa områden kan 112 inte nås om deras telefonnät är utslaget eller har dålig täckning. Eftersom 112 i sådana fall ska koppla sig på andra operatörers täckning fungerar det inte för oss, eftersom Telia är den enda operatören.

En nödtelefon har installerats på Klimpfjälls affär, som en direkt följd av telefonproblemen. Den fungerar via bredband. Men den är meningslös för den som befinner sig långt från denna  nödtelefon eller är ensam om en sjukdom eller olycka drabbar.

Är det meningen att vi 2013 inte ska ha fungerande teknik för att kunna använda telefonerna?

Är det meningen att vi ska leva i otrygghet och med de ständiga problem som telefonproblemen för med sig? Varför fungerar Telias system och teknik så dåligt? Varför dröjer lagning så onödigt länge varje gång?

Att: Med denna motion vill jag att vi måste börja agera och höras. Jag vill att Telia börjar anstränga sig för att förbättra tekniken och se över sina rutiner så att tydligare information går ut vid avbrott, samt att reparationer sker mycket snabbare än vad som tidigare gjorts.

Ewa Hed, Kultsjödalens S-förening

YTTRANDE från Vilhelmina arbetarekommun

Angående våra telefonförbindelser i Södra Lapplands fjällvärld!

Kultsjödalens s-förening gm Ewa Hed har i en motion tagit upp frågan om de bristfälliga telefonförbindelser som numera råder i Klimpfjäll men även på andra ställen i kommunen. Störningar i telefontrafiken innebär stora problem för både företagare och enskilda.

Styrelsen har uppgifter om att frågan har tagits upp bl a av den s.k. Region 8-gruppen (åtta kommuner i Västerbottens inland och fjäll), där både Telia Sonera och Post & Telestyrelsen informerats om rådande problem. Reaktionerna låter vänta på sig och några ”hörbara” och hållbara åtgärder har inte vidtagits. Det som gjorts kan snarare betraktas som tillfälliga och inte på något sätt ämnade att permanent lösa problemen.

Vilhelmina arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2013-01-20

att anta motionen som sin egen med den kompletteringen att även Post & Telestyrelsen ånyo ska uppmärksammas på problemet och uppmanas att kraftfullt påtala behovet av resoluta åtgärder från Telia Soneras sida.

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialdemokraternas historia

Arbetare röstar på Moderaterna ?? . Vill de ha mindre fackliga rättigheter som tillika är mänskliga rättigheter? Inga kollektivavtal, försäkringar?

Vet man inte vad man röstar på och vad man får om man lägger rösten på moderaterna.

Har dagens arbetare glömt grunden till vår välfärd?

Jag kommer att under ett antal veckor lägga in Socialdemokraternas historia här på bloggen. Det kanske väcks en tanke och även en förståelse till varför pappa, mamma, morfar, mormor osv var / är Socialdemokrater. Det kanske behövs ett uppvaknande bland dagens arbetare vad som håller på att hända med vår välfärdsstat. Hög arbetslöshet, framförallt ungdomsarbetslösheten, försämringar inom arbetslöshetsförsäkringen, försämringar inom sjukförsäkringen. Försämringar inom anställningstryggheten. Läs vår historia, tänk efter, 2014 är det val igen.

Göran Jonsson

Socialdemokraterna Vilhelmina

Socialdemokraternas och den svenska arbetarrörelsens historia.

Del 1

1800-talets andra hälft och August Palm
Förändringarnas vind hade allt starkare börjat blåsa över det gamla svenska klass- och fattigsamhället, präglat av godsägar-, bruksägar- och ämbetsmannavälde. Arbetarklassens egen frigörelseprocess hade tagit sin början under 1800-talets andra hälft. I förhållande till Danmark var arbetarrörelsen i Sverige svag. Den svenska arbetarrörelsen mottog under dessa genombrottsår ett värdefullt stöd från sina vänner i Danmark, ofta förmedlat av August Palm.

August Palm hade inlett sin agitatoriska gärning i Sverige med sitt historiska tal ”Vad vilja socialisterna?” som han höll den 6 augusti 1881 i Malmö. Redan annandag jul höll han sitt stora friluftsmöte i Stockholm och hans verksamhet i Stockholm skulle snabbt komma att ge resultat.

August Palms namn är intimt förknippat med uppkomsten av en klassmedveten arbetarrörelse i Stockholm. Inte minst genom hans egna insatser fick de socialistiska idéerna en allt starkare förankring i fackföreningarna som då hade börjat att bildas. Särskilt viktigt var detta inflytande i fackföreningarnas centralkommitté när det gällde att förbereda marken för den socialdemokratiska partibildningen som ryckte allt närmare.

Föregångarna Palm och Branting
August Palm var en framgångsrik agitator, fängslande och drastisk. Han har karakteriserats som ett mellanting mellan lejon och demon. Trots sitt kanske något bisarra väsen ägde han en förunderlig politisk klokhet. Från första stund vände han sig mot de doktrinära revolutionära idéerna och dess förespråkare. Han predikade den demokratiska socialismens väg och han slogs från början för allmän rösträtt och sociala reformer. Han förde arbetarrörelsen in på de principiella spår som innebär reformistiskt demokrati- och välfärdsbygge, som socialdemokratin därefter följt.

Hjalmar Branting var en ung professorsson som i slutet av 1800-talet trädde fram på den politiska scenen för att viga sitt liv åt den svenska arbetarrörelsen. Han var 25 år när han 1886 höll sitt viktiga och historiska programtal i Gävle, i vilket han motiverade varför arbetarrörelsen måste vara socialistisk. Han drog upp riktlinjer för bildandet av Socialdemokraterna och för samarbetet med fackföreningsrörelsen.

Facklig-politisk samverkan och reformism
Båda organisationerna, den fackliga och den politiska, skulle ”gå hand i hand och gemensamt arbeta för det stora målet: arbetarklassens fullständiga frigörelse”. Han underströk att en första förutsättning för en fredlig arbetarrörelse var att den hade några medel att göra gällande. Och han tillade: ”Allmän rösträtt är således priset, för vilket bourgeoisien [överklassen] kan få köpa sig avveckling medelst administrationen, istället för konkurs, anhängiggjord vid revolutionens domstol.” Branting gjorde därmed klart att det var den facklig-politiska samverkan och den allmänna rösträtten som skulle leda vägen fram till rättvisa, och inte revolution.

Åtal och fängelse
Från 1886 började de svenska myndigheterna att konsekvent undertrycka den svenska arbetarrörelsen. 1888 dömdes nio socialdemokratiska ledare till sammanlagt 61 månaders fängelse och böter, bland de dömda fanns både Palm och Branting. Den svenska överklassen och högern fortsatte försöka skrämma socialdemokraterna från att kämpa för demokrati, men de lyckades knappast.

Slut del 1

0 kommentarer | Skriv en kommentar

En bra beskrivning av Sverige idag....

.... Får vi i den här artikeln av Maria-Pia Boethsius i ETC


ALLIANSREGERINGEN HAR slaktat Sverige som vi kände det, det är antagligen därför Fredrik Reinfeldt beskrivs som ”trött”, högerrevolutionen är i hamn. Inte en enda oppositionell politiker har förmått beskriva vad som faktiskt händer i detta land; inte heller medievärldarnas sanktionerade kommentatorer. Den berättelse vi får om Sverige är grovt vinklad.

Idén är Margret Thatchers: Skapa en vilt konsumerande medelklass, som helst bara läser nyheter som bekräftar deras egen världsbild. När bubblan spricker kommer deras främsta mål vara att bevara sitt riggade välstånd; också på bekostnad av att ”andra” går under. Det gäller ju mig och min familj! Demokratin är trevlig, men inte om den hotar mitt välstånd, då kan jag tänka mig andra lösningar.

Det finns en avstängningsknapp på varje samvete. Eller som Giorgio Vasta skriver i den utmärkta boken Kris:

”Jag är rädd för en katastrof som redan ägt rum.

Forts>>>>

http://www.etc.se/ledare/hogerrevolutionens-uppgift-ar-avslutad

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Stekenjokk

information från Socialnämnden

Samverkan mellan Vilhelmina kommun och Landstinget

Den 19 december 2012 hölls ett uppstarts möte i Storuman där Vilhelmina kommun och Vilhelmina Sjukstuga påbörjade ett arbete för att se vilka samverkans möjligheter som finns bl.a. kring personal och lokaler, ex gemensam vårdavdelning.

Det har bildats en styrgrupp bestående av personer från Kommun och landsting, som ska ha första sammanträdet i slutet av januari.

Av den anledningen så har planeringen för Gläntans ombyggnation, utflyttningen av Gläntans korttidsplatser och genomförandet av Hemtjänstens flytt, tillfälligt frysts tills vi ser vilka framtida möjligheter det finns till samarbete och hur det i så fall ska se ut. Målet för denna samverkan är att det ska bli så bra som möjligt för medborgarna i Vilhelmina kommun som är i behov av vård och omsorg.

Vi fick mycket bra information om hur Storumans Glesbygdsmedicinska centrum är uppbyggt och hur det fungerar idag och deras ”resa” för att nå dit dom är idag.

Peter Olofsson och hans kamrater från landstinget gav oss också information om det framtida Glesbygdsjukhus i Vilhelmina som ska genomföras vilket kommer att betyda mycket för medborgarna i Vilhelmina.

Soc ordf Annika Wibrell

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hur förhåller det sig med kunskaper i kommunal ekonomi?

Man kan i en blogg läsa om Göran Jonzons kunskaper i kommunal ekonomi. Han skriver bl a att Vilhelmina kommun lånar pengar till löner?! Om han tog sig tid att läsa och följa med, skulle Jonzon förstå att de pengar som kommunen lånar är till det stora investeringar som kommunen är tvungen att genomföra och som skulle ha påbörjats redan när Jonzons allianskamrater satt i majoritet i kommunen vilket också skulle ha inneburit upplåning på motsvarande belopp. Men Jonzons avsikt är givetvis inte att hålla sig till fakta, utan snarare att försöka måla upp en vrångbild kring kommunens nuvarande styrande.

Vilhelmina kommun har alltså lånat upp pengar till investeringar som ska leva under många årtionden. Det är inte rätt att de som idag lever och betalar skatt till kommunen, ensamma ska bära kostnader som också kommande generationer kommer att god nytta av.

Vilhelmina kommuns styrande redovisar öppet hur ekonomin förhåller sig, hur pengarna används och också hur de anskaffas. Det finns exempel på motsatsen där verkligenheten mörkas ner och pengarna göms undan till förfång för det allmänna och därmed också Vilhelmina kommun. Men det är inte alltid som såna konststycken lyckas, som tur är.

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE REPSKAP

KALLELSE                     KALLELSE                           KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till representantskapsmöte söndagen den 20 januari 2013 kl 16.00 på Folkets Hus

OBS!! Anmälan om närvaro ska ske så snart som möjligt till Göran på partiexpen (tel 144 90) för att smörgåsbeställningen ska bli rätt.

VÄLKOMNA!!

SOCIALDEMOKRATERNA VILHELMINA

K G Abramsson

Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FRÅGA ÅKE!!

Kom och ställ dina frågor till

kommunalrådet Åke Nilsson.

Vad händer 2013 i vår kommun och i Kultsjödalen??

Torsdag den 10 januari klockan 18:00. Saxnäs skola.

"Kultsjödalen bakar" även i år.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!

Arrangör Kultsjödalens S-förening & ABF

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Centerpartiets nya idéprogram???

Sällan har man skådat slika ting som vad som står att läsa i Centerns nya idéprogram! Vår lokala centerförmåga i Vilhelmina har hållit många på sträckbänken med antydningar om stora, omvälvande och framtidsinriktade idéer om hur politik ska formas och utvecklas  för stad och land, för jobb och tillväxt. Men det gick visst väldigt illa. Vem bär huvudsansvaret för detta program? Hur har man tänkt och med vad? Hela centerrörelsen tycks vara i uppror mot programförslaget. Man måste ha haft väldigt, väldigt otur i programgruppen när man tänkt fram detta förslag. För en utomstående är det obegripligt att det skulle passa vare sig stad eller land, ung eller gammal, de med eller utan jobb, man eller kvinna, gammal svensk eller ny svensk, gift eller ogift o s v.

Men tack i alla fall! Det kommer att underlätta den kommande debatten om vem som är mest lämpad att styra och ställa i politiken.

 

MEDLEMSMÖTEVILHELMINA S-Förening

Januari månads MEDLEMSMÖTE

Tis 15  januari kl 18.00 på Folkets Hus

På dagordningen bl a:

-Dagsaktuella händelser i politiken.

 m m

Alla medlemmar välkomna!

0 kommentarer | Skriv en kommentar